Lyssna

Publicerad klockan .

Tack till källbyborna för kloka och intressanta inspel

Under vecka 44 flyttade Götene kommuns samhällsbyggnadsavdelning till Källby i två dagar med syfte att höja kunskapsnivån om orten ytterligare ett snäpp och vara ännu mer tillgängliga Källbyborna. Tack till alla er vi mötte under dessa dagar! Det var en stor bredd på frågor och synpunkter som lyftes. Här kan du läsa om de vanligaste frågorna och inspelen som dök upp samt ett par åtgärder som förbereds direkt.

Fyra personer från samhällsbyggnadsavdelningen står vid entrén till öppet hus i KällbyFörstora bilden

Samhällsbyggnad hälsar välkomna till öppet hus i Källby

Hur ska Källby utvecklas?

Framtida bostadsbyggnation

Källby är den ort där kommunens huvudfokus för bostadsutveckling är just nu.

Infrastrukturen byggs ut i Nordskog 2, söder om Hamngatan. Förberedelse för bostadsbyggnation påbörjas våren 2024. Här ryms framöver både villor, radhus och mindre flerbostadshus, sammanlagt cirka 30 bostäder. En fortsättning av bebyggelsen planeras också norrut, Nordskog 4. Ett detaljplaneförslag har tagits fram och var på samråd våren 2023. Planförslaget ger likt Nordskog 2 möjlighet till både villor, radhus och mindre flerbostadshus. Sammanlagt 15-30 bostäder.

Planering har även startat för ett större område, Kvarnåker. Det är ett område som idag i huvudsak är jordbruksmark och åker och omfattar området norr om Råmmån från järnvägen i öst till Vänernvägen i väst. Ett planprogram för hela området ska tas fram och samtidigt arbetas med en första utbyggnadsetapp. Här beräknas cirka 300 bostäder rymmas, men området ska även innehålla gröna områden och koppla ihop områdena i Nordskog med Källbys centrum. Läs mer om kommunens översiktsplan antagen februari 2023 och pågående planläggning.

När byggs den nya vägen mellan Nordskog och centrum?

Det är idag osäkert när den kan byggas. Kommunen har en förhoppning om att starta under 2025. Det finns en antagen detaljplan för vägens sträckning, men detta beslut är överklagat och behandlas i domstol. När ärendet kan vara avgjort är osäkert idag och det är detta som avgör när kommunen kan ta nästa steg.

Vad händer med Nordskog 4?

En detaljplan för nya bostäder längst i nordväst i Källby har varit ute på samråd våren 2023. Då kom en del synpunkter både från närboende och från myndigheter. Synpunkterna har gåtts igenom och förslaget kompletteras med utredningar och omarbetas något just nu. Förhoppningen är att kunna lyfta ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut om fortsättningen kring årsskiftet. Ta del av samrådsförslaget för Nordskog 4.

Fler parkeringsplatser behövs vid stationen

Förutsättningar för att skapa fler parkeringsplatser i området behöver utredas och sedan lyftas i kommande budgetarbete. Ett steg i arbetet kan bli att måla upp befintliga parkeringsytor så de används så effektivt som möjligt. Utifrån rådande förutsättningar kan åtgärder ske först från 2024.

Kommunala tjänster

Saknar komposten som tidigare fanns i anslutning till Vänernvägen/Braxenvägen

Den tidigare insamlingen av trädgårdsavfall som fanns vid Vänernvägen och Braxenvägen plockades bort då det dessvärre samlades en hel del annat än trädgårdsavfall. Reglerna kring avfallssortering har också skärpts över tid. Götene kommun tar med sig frågan och utreder möjliga alternativ till att återupprätta insamling av trädgårdsavfall i tätorterna.

Frågor kring nya taxan för vatten och avlopp

Eftersom den nya taxan är uppbyggd på ett nytt sätt ser fakturan annorlunda ut, och för de flesta innebär den också en höjning av avgiften. Information om den nya taxan finns på Götene Vatten och Värmes hemsida.

Direkta åtgärder som förbereds

Nät i fotbollsmål på lekplats

Nät kommer att sättas upp i fotbollsmålen vid Hamngatans lekplats. Som en yngre besökare uttryckte det: det är svårt att spela fotboll utan nät.

Anledningen till att det idag inte är nät i målen på lekplatserna är att näten tidigare förstörts, eller gått sönder på annat sätt, och då blivit en säkerhetsrisk. Nu görs ett nytt försök med nät och förhoppningsvis faller väl ut. Lekplatsen vid Hamngatan blir först ut.

Säkerhetsåtgärd på gång- och cykelväg genom idrottsplatsen

Då cykelvägen har förhållandevis kraftig lutning i anslutning till omklädningsrum, där många personer rör sig, så behövs en åtgärd för att dämpa farten. För att förhindra olyckor kommer bommar att sättas upp på cykelvägen genom idrottsplatsen.

Trafiksituationen utmed västra delen av Sjökvarnsvägen behöver förbättras

En trafikmätning kommer att utföras för att se hur trafiksituationen ser ut när det gäller antal fordon och hastigheter. Utifrån detta får åtgärdsbehov utredas.

Synpunkter kring driftstörningar på gatu- och parkärenden

Olika mindre synpunkter kopplat till gatu- och parkärenden lyftes. Flera av dessa hänvisades till kommunens ordinarie felanmälanshantering.

Som information kan nämnas att genom att göra en felanmälan ger du kommunen möjlighet att kunna åtgärda felet så snabbt som möjligt. På kommunens hemsida kan du anmäla fel direkt. Du kan även se vilka felanmälningar som redan är inrapporterade och följa statusen på inrapporterade fel. Exempel på ärenden som du kan felanmäla:

  • Gatubelysning
  • Vägbeläggning
  • Skyltar
  • Gång- och cykelbanor
  • Halkbekämpning och snöröjning
  • Gräs, träd och buskar
  • Motionsspår

Läs mer om hur du gör en felanmälan.

Lyckade dagar

Öppet hus på plats i Källby fick fin respons av Källbyborna och ett sjuttiotal personer besökte samhällsbyggnad med frågor och synpunkter under dagarna. Förutom att arrangera öppet hus för medborgare genomfördes bland annat en byavandring för politiker och tjänstemän. Där gav lokala företag och föreningar sin bild av ortens möjligheter och utvecklingspotential. Vi vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla som kom och bidrog till givande dagar för Källbys utveckling!

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!