Lyssna

Bolagsordning för Destination Läckö-Kinnekulle AB

Bolaget Destination Läckö-Kinnekulle AB:s verksamhet är att stödja affärs- och kompetensutveckling för befintliga och nya aktörer inom besöksnäringen, stödja och medverka i utveckling av nya och befintliga besöksmål, destinationsmarknadsföring och mottagningsservice.

Bolagsordningen

Bolagsordningen för Destinaton Läckö-Kinnekulle AB antogs av Götene kommunfullmäktige den 1 februari 2021 § 17 och av Lidköpings kommunfullmäktige den 16 december 2020 § 209. Den fastställdes av bolagsstämman den 22 april 2021.

Bolagsordning för Destination Läckö-Kinnekulle AB som pdf Pdf, 151.3 kB.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Destination Läckö-Kinnekulle AB

§ 2 Säte

Styrelsens skall ha sitt säte i Lidköping, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolagets verksamhet är att stödja affärs- och kompetensutveckling för befintliga och nya aktörer inom besöksnäringen, stödja och medverka i utveckling av nya och befintliga besöksmål, destinationsmarknadsföring och mottagningsservice.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare under förutsättning att det inte strider mot aktiebolagslagen. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att med iakttagande av kommunala likställighets- och självkostnadsprinciper främja utvecklingen av besöksnäringen inom Götene och Lidköpings kommuner.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Götene och Lidköpings kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2.000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 9 ledamöter, med lägst 3 och högst 6 ersättare.

Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.

Av styrelsens ledamöter ska Götene och Lidköpings kommuner äga att nominera vardera minst tre ledamöter och tre suppleanter.

Ordförande och viceordförande utses av Götene och Lidköpings kommuner

I styrelsen kan tre representanter från organisationer i turismbranschen ingå, dessa ledamöter ska inte ha suppleanter.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning utses av årsstämman en eller två revisorer. För revisorn får av årsstämman en revisorssuppleant utses. Revisors och ersättares uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enl 9 kap 7 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalåret.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall två lekmannarevisorer jämte två ersättare utses, en vardera av kommunfullmäktige i Götene och Lidköpings kommuner.

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att i årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelserna på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.

§ 11 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma skall ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1)     Stämmans öppnande.

2)     Val av ordförande vid stämman.

3)     Upprättande och godkännande av röstlängd.

4)     Val av en eller två justeringsmän.

5)     Godkännande av dagordning.

6)     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7)     Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas rapport.

8)     Beslut om

a)     fastställelse av resultat och balansräkningen.

b)     dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c)     ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9)     Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor med suppleanter.

10) Val av styrelse och styrelsesuppleanter

11) Val av ordförande och vice ordförande

12) Val av revisor och revisorssuppleant.

13) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Årsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av årsstämman:

  • Ram för upptagande av krediter
  • Ställande av säkerhet
  • Bildande av bolag
  • Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
  • Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 400 prisbasbelopp per affärstillfälle
  • Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelserna i Götene och Lidköpings kommuner äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Götene och Lidköpings kommuner.

§ 18 Likvidation

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Götene och Lidköpings kommuner, fördelas utifrån kommunens andel av aktierna.

Övriga styrdokument

 Via länkarna nedan kommer du till övriga styrdokument:

Ägardirektiv för Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle AB

Grunder och principer för styrning av Götene kommuns bolag

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!