Lyssna

Ägardirektiv för Destination Läckö-Kinnekulle AB

Turism och besöksnäringen omfattar definitionsmässigt människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Bolaget Destination Läckö-Kinnekulle ägs av Götene kommun och Lidköpings kommun och har bland annat i uppdrag att stötta och samordna för utveckling inom besöksnäringen.

Ägardirektiv

Ägardirektivet för Destinaton Läckö-Kinnekulle AB antogs av Götene kommunfullmäktige den 1 februari 2021 och av Lidköpings kommunfullmäktige den 16 december 2020. Det fastställdes av bolagsstämman den 22 april 2021.

Ägardirektiv för Destination Läckö-Kinnekulle AB som pdf Pdf, 58.2 kB.

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Turism omfattar människors aktiviteter när de reser och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften Besöksnäringen är den näring som bidrar till turismkonsumtionen. Turistkonsumtionen utgörs av en mängd branscher där de största är boende, handel, restaurang, transporter och besöksmålen.

En destination är ett tematiskt eller geografiskt avgränsat område som besökare har tillgång till genom en lokal organisation/aktör som samordnar destinationens olika aktörer och utbud till ett intressant och konkurrenskraftigt resmål.

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.

Bolaget ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och arbeta i allmännyttigt syfte samt under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Bolaget ingår som en viktig del i de båda kommunernas näringslivsutveckling och har att i tillämpliga delar följa de mål, strategier och planer som kommunernas fullmäktige antagit.

Bolagets verksamhet

 1. Destination Läckö-Kinnekulle AB ansvarsområden är:
  1. Stöd i affärs- och kompetensutveckling för befintliga och nya aktörer
  2. Stöd för utveckling av nya och befintliga besöksmål i destinationen.
  3. Ansvara för samordningen och aktivt medverka i utveckling av och stödja skapandet av nya evenemang
  4. Destinationsmarknadsföring
  5. Besöksservice
  6. Vara en ledande samverkanspart inom regional besöksnäringsutveckling i Västra Skaraborg och Skaraborg.
 2. Bolaget skall ha ett nära samarbete med näringsidkare, . handel, föreningar och organisationer som verkar inom och har intresse för besöksnäringen.
 3. Bolaget ska, med beaktande av affärsmässighet, lagar och regelsystem, samarbeta och samutnyttja resurser med kommunens förvaltningar och andra kommunala bolag. Bolaget skall särskilt ha regelbundna och goda kontakter med kommunernas näringslivsverksamhet, samhällsplanering, informations/kommunikationsansvariga samt kultur- och fritidsverksamhet

Bolagets ändamål

Destination Läckö-Kinnekulle AB ägs av Götene och Lidköpings kommuner. Kommunernas avsikt är att långsiktigt vara företrädd på turism- och besöksnäringsmarknaden genom Destination Läckö-Kinnekulle AB och tillsammans med berörda intressenter aktivt arbeta för att det skapas hållbar och långsiktig tillväxt inom besöksnäringen.

Bolaget ska vara den ledande och drivande parten i utvecklingen av besöksnäringen i Läckö-Kinnekullebygden, varvid särskilt ska beaktas att utveckla samarbetet med det lokala näringslivet, regionala och nationella samarbetsparter.

Bolaget fullgör också en viktig funktion i kommunernas totala utveckling och ska medverka kring marknadsföringen av platsvarumärken för Götene och Lidköping. I de fall utvecklingsinsatserna och marknadsföringen vänder sig till besökare och besöksnäring har destinationsbolaget dessutom samordningsansvaret.

Bolaget som en del av den kommunala organisationen.

Bolaget ägs av Götene och Lidköping kommuner. Bolaget är en del av kommunernas verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma. Bolaget ska medverka till att de av kommunfullmäktige antagna strategiska målen uppnås.

Kommunens direktivrätt

När det gäller policies, regler och riktlinjer ska bolaget i tillämpliga delar följa det som kommunfullmäktige i Lidköping antagit, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. Dessa gäller som kompletterande ägardirektiv för bolaget.

Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att respektive kommuns kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i de båda kommunerna.

Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

Finansiering och ekonomiska mål

 1. Bolaget ska bedriva sin verksamhet utifrån de förutsättningar som ges genom uppdragsersättningar från kommunerna.
 2. Bolaget ska bedriva sin verksamhet efter långsiktiga och affärsmässiga principer utan vinstkrav. Resultatmål och resultatutvecklingen ska vara kopplad till affärsplanens intentioner.

Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet.

Bolaget ska initiera samrådsmöten med ägarkommunerna vid två tillfällen per år.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30 april, 31 augusti och 31 december. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägaren på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av

 • protokoll från bolagsstämma
 • protokoll från styrelsesammanträde
 • bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunerna senast den 30/9.

Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till respektive kommun lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

Ersättare

Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om ordningen för ersättares inträde. Ersättare ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Ersättare som inte tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

Taxa för utbekommande av allmänna handlingar

Vid begäran från utomstående om erhållande av allmän handling, ska Bolaget tillämpa den för Lidköping kommun vid var tid gällande taxan för kopiering.

Arkivreglemente

Lidköpings kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Lidköpings kommun.

Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av maj månad hålla bolagsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg. . Samma information ska inom samma tid tillställas kommunerna för möjliggörande av publicering på kommunernas hemsidor.

Upphandling

I den mån detta låter sig göra ska bolaget medverka i samordning av kommunernas och övriga kommunala företags upphandling.

Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete vari bl a ska redovisas arbetsfördelning mellan styrelsen och eventuellt inrättande organ.

Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap 29§ Aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Detta ska ske i skriftlig instruktion. Styrelsen ska tillse att instruktion omprövas mot bakgrund av ändrade förhållande och vunna erfarenheter.

I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen ska anmäla beslut VD fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet.

Revisorer och lekmannarevisor

Revisorer och lekmannarevisor ska samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks. För detta ska FAR:s rekommendation om gemensam revision tillämpas.

Lekmannarevisorerna ska i sin granskning förutom vad lag anger söka utvärdera bolaget måluppfyllelse samt att redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten.

Efter fullgjord granskning och revision ska varje år styrelsens presidie, VD, revisor och lekmannarevisorer träffas vid ett s k revisionssammanträde för att eventuella synpunkter och iakttagelser från revision ska kunna delges styrelse och VD.

Övriga styrdokument

Bolagsordning för Destination Läckö-Kinnekulle AB

Grunder och principer för styrning av Götene kommuns bolag

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!