Lyssna

Bolagsordning för AB Götenebostäder

Ändamålet med bolagets verksamhet är främst att främja bostadsförsörjningen i Götene kommun. Bolaget ska verka för att kunna erbjuda bostadslägenheter i kommunens alla tätorter.

Bolaget kan inom Götene kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter med bostadslägenheter och därtill tillhörande kollektiva anordningar samt även lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett (tydligt) samband med den övriga verksamheten.

Bolagets verksamhet kan också omfatta uppförande av småhus för uthyrning och försäljning samt fastighetsförvaltning på entreprenad.

Bolaget ska ha regelbundna kontakter med kommunens individ- och familjeomsorg och medverka till att infria kommunens skyldighet att tillgodose bostadsbehovet för svaga och utsatta.

Bolagsordningen är antagen av kommunfullmäktige 2020-03-30 § 34 och fastställd av årsstämman 2020-05-18 § 13.

Bolagsordningen finns att ladda ned här:

Bolagsordning för AB Götenebostäder i sin helhet som pdf. Pdf, 143 kB.

1 Bolagsordning för AB GöteneBostäder

Bolagsordning för AB GöteneBostäder, org nr 556089-4197 nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Götene kommun Kf § 34 2020-03-30 och fastställda av bolagsstämman 2020-05-18 § 13.

§ 1 Firma

Bolagets firma är AB GöteneBostäder.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Götene kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Götene kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter med bostadslägenheter och därtill tillhörande kollektiva anordningar samt även lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett (tydlig)t samband med den övriga verksamheten.

Bolagets verksamhet kan därtill omfatta uppförande av småhus för uthyrning och försäljning samt fastighetsförvaltning på entreprenad.

Bolaget ska ha regelbundna kontakter med kommunens individ- och familjeomsorg och medverka till att infria kommunens skyldighet att tillgodose bostadsbehovet för svaga och utsatta.

Bolaget ska vara medlem i de kooperativa hyresgästföreningar som kommunfullmäktige beslutar ska finas i kommunen.

Bolaget kan på konsultbasis sälja tjänster till andra bolag och kommunala förvaltningar.

Bolaget kan äga andelar i miljövänlig och förnybar energiproduktion.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Götene kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Bolaget ska verka för att kunna erbjuda bostadslägenheter i kommunens alla tätorter.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Götene kommun

Bolaget ska i en krissituation uppfylla kraven i kommunens plan för extra- ordinära händelser.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Götene kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, innan beslut fattas i frågan.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter och lägst fem och högst sju styrelsesuppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Götene kommun för tiden från den bolagsstämma som följer närmast efter ett val till kommunfullmäktige har förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolaget samt eventuella fyllnadsval av ledamöter.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman ett auktoriserat revisionsbolag samt huvudansvarig revisor. Huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad revisor. För huvudansvarig revisor får bolagsstämman utse en revisorssuppleant.

§ 10 Lekmannarevisor

Bolaget ska ha en lekmannarevisor samt en suppleant. Dessa utses av kommunfullmäktige i Götene kommun. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

§ 11 Kallelse till bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13 Ärenden på bolagsstämman

På den årliga bolagsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Val av sekreterare vid stämman;
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 5. Val av en eller två justeringsmän;
 6. Godkännande av dagordning;
 7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
 8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
 9. Beslut om
  a) fastställelse av resultat- och balansräkningen;
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören;
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
 11. Anmälan om av kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och suppleanter, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisor och suppleant.
 12. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Bolagsstämman är bolagets hösta beslutande organ och har att besluta i följande frågor:

 • Bildande av bolag
 • Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
 • Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 275 prisbasbelopp exklusive moms.
 • Investering i fast egendom överstigande ett belopp om 275 prisbasbelopp exklusive moms.
 • Övriga beslut som kommunfullmäktige har beslutat ska underställas bolagsstämman.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga någon annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Götene kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Götene kommun.

Övriga styrdokument

Via länkarna nedan kommer du till övriga styrdokument:

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!