Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Öppet hus för information om aktuella planförslag

Onsdagen den 24 november 2021 klockan 17.00–19.00 bjuder Götene kommun in till öppet hus i Centrumhuset, Götene.

Information om pågående detaljplaner

Vill du veta mer om pågående detaljplaner så är du välkommen att närvara vid detta tillfälle, där kan de som är intresserade ta del av de aktuella planförslagen och ställa frågor till närvarande tjänstemän och politiker.

När: Den 24 november 2021 mellan klockan 17.00–19.00

Var: Centrumhuset, Torggatan 4 i Götene. Våning 2, följ skytning.

De detaljplaner som är aktuella är:

Ingen föranmälan krävs, kom och gå som du vill.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar vad såväl enskilda som kommuner och myndigheter får och inte får göra inom ett mark- och/eller vattenområde. Ny bebyggelse eller ändring av befintlig bebyggelse kräver ofta ny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan

Beslut om att nya detaljplaner ska upprättas fattas av kommunens politiker i samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ansökningar om bygglov prövas mot detaljplanen. Denna ska därför vara ett detaljerat underlag som ger en god bild av de förändringar som planeras. I en detaljplan anges användning av mark och vatten och exempelvis begränsningar i byggnaders storlek, höjd och utformning.

Flera olika steg

Upprättande av en detaljplan sker i flera olika steg där berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. Detta kan ske under det så kallade samrådet och under granskningen. Kommunen tar därefter ställning till om synpunkterna kan tillgodoses eller inte. Om synpunkterna av olika anledningar inte tillgodoses är det möjligt att överklaga detaljplanen när den har antagits. Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft och börjar gälla.

Frågor

Vid frågor kontakta planenheten på

E-post: miljo-ochbygglovsnamnden@gotene.se

Telefon: Växel 0511-38 60 01

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!