Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Intresseanmälan för bostadsbyggnation - Järnåldersgatan i Götene tätort

Götene Kommun har ett växande behov av attraktiva bostäder i olika upplåtelseformer. Nu finns möjlighet att anmäla sitt intresse om att exploatera ett nytt bostadsområde i Götene tätort.

Attraktivt läge nära centrum

Exploateringsområdet, Järnåldersgatan, del av Götene Götene 16:2 har ett attraktivt läge med närhet till centrum, service samt kommunikation och ligger i direkt anslutning till ett eftertraktat, etablerat bostadsområde.

Exploateringsområdet är cirka 8000 kvadratmeter ryms inom Detaljplan nummer 20, bostadsändamål.  Pdf, 1.7 MB.Markprisförslaget är 200 kronor per kvadratmeter exklusive anslutningsavgifter och kostnader för lantmäteriförrättning.

Välkommen in med intresseanmälan

För att kunna behandla din intresseanmälan behöver vi ha in följande uppgifter:

 • Företagets namn och organisationsnummer
 • Kontaktuppgifter till sökande (namn, telefon, e-post)
 • Registreringsbevis, utdrag från Bolagsverket som inte är mer än 6 månader gammalt.
 • Registerutdrag från Skatteverket som bevis att bolaget är registrerat för F-skatt som inte är mer än sex månader gammalt.
 • Företagets historik och affärsidé
 • Referensprojekt
 • Projektidé - Upplåtelseform, Beskrivning av byggnation, Exploatörens miljömässiga ambition och erfarenhet, Exploatörens ekonomiska och organisatoriska förmåga, Uppskattad tidsplan, Tillhörande handlingar

Kommunen kommer att utvärdera de inkomna intresseanmälningarna enligt ovan uppgifter. Kommunen har fri prövningsrätt, vilket även kan innebära lottning. Ingen ersättning utgår för nedlagda kostnader.

Anmälan skickas till

Intresseanmälan skickas till kommunen via post: Götene Kommun, kommunstyrelsen Samhällsbyggnad 533 30 Götene

Eller via E-post till: kommunstyrelsen@gotene.se

Märk din anmälan med ”Intresseanmälan, Järnåldersgatan. Diarienummer 2022/219 ”

Välkommen in med anmälan senast 2022-05-30

Tillhörande handlingar

Exempel på bebyggelse Pdf, 3.5 MB.

Byggrätt Pdf, 1.5 MB.

Detaljplan nummer 20 Pdf, 1.7 MB.

Riktlinjer för markanvisningar, Götene kommun Pdf, 2.3 MB.

Intresseanmälan för bostadsbyggnation Pdf, 138.6 kB.

Vad händer sen?

Efter att förslagstiden gått ut kommer Götene kommun att ha fortsatt dialog med vald intressent. Kommunen avser att teckna ett marköverlåtelseavtal med den exploatör som väljs. Marköverlåtelseavtal ska tecknas med exploatör inom fyra månader från avslutad intresseanmälan och kommer bland annat att innehålla följande punkter:

 • Villkor för överlåtelsen (köpeskilling, tillträdesdag, fastighetsbildning o dylikt)
 • Marken överlåts i befintligt skick.
 • Anslutningsavgift ska erläggas enligt gällande taxor vid anslutningstillfället.
 • Krav om att byggnation påbörjas (bottenplatta gjuten) inom 2 år från att fastigheten tillträtts.
 • Vite kopplad till byggnadsskyldigheten på 30% av köpeskillingen.

Kontakt vid frågor

Har du frågor går det bra att kontakta Tova Varde, mark och exploateringsanvarig.

E-post: tova.varde@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 07

Exempel på möjlig bebyggelseFörstora bilden

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!