Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Ökad nöjdhet inom korttidsvård

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Som helhet ger brukarna inom korttidsvården verksamheten ett bättre betyg i år jämfört med förra brukarundersökningen 2016

Resultat

Svarsfrekvens 67 %.

Nöjda med korttidsvården som helhet

Genomsnittsvärdet på vården i sin helhet på Korttiden ökade från 7,9 2016 till 8,5 2018 (skala 1-10). Markant höjning på nöjdhet beträffande hjälpen/omvårdnaden i sin helhet från 7.6 2016 till 9.0 2018.

Genomsnittsvärdet på samtliga frågor visar också på en ökning från 8,1 2016 till 8,7 2018. 

Resultatet på området aktiviteter kan ej redovisas på grund av för få svar. De flesta har svarat att de ej har behov av hjälp till aktiviteter. Många av brukarna var till stor del självgående vid undersökningsperioden och kunde ta sig på egen hand till de aktiviteter som anordnades på Helenagården.

Övriga frågeområden; Vardagen, Kommunal hälso- och sjukvård, personalen på korttiden samt Trygghet visar alla på förbättrat resultat.

Maten och måltiden är det enda området som har fått ett försämrat resultat, men det är marginellt, från 8,6 2016 till 8,5 för 2018.

Väl godkända resultat

Undersökningen ger en ögonblicksbild av den upplevda situationen på korttidsavdelning under de veckor som mätningen pågick. Resultaten är väl godkända.

Högst nöjdhet

Mest nöjda (full pott) är de svarande med att de upplever sig få hjälp med att ta sin medicin vid behov 10.0, de är också mycket nöjda med hjälpen de får från sjuksköterskorna 9,8 och att de får gör det som de själva klarar av för personalen,9,6.

Lägst nöjdhet

Minst nöjda är de svarande med hjälpen från korttidens läkare när de har behov 7.0, och hjälp av arbetsterapeuten vid behov 7,3 samt hjälp av sjukgymnasten/fysioterapeuten vid behov 7,8.

Handlingsplan

Enhetschefen för Kortidsvården ska analysera och diskutera resultatet av denna brukarundersökning tillsammans med personalen och ge förslag på hur man kan bibehålla/utveckla den goda kvaliteten och förbättra de områden som nämns. Dessa förslag  sammanställs i en handlingsplan.

Brukarundersökning Korttidsvård 2018 Pdf, 157 kB, öppnas i nytt fönster.

Om brukarundersökningen

När det gäller korttidsvård genomförs inga nationella brukarundersökningar utan det görs internt av enhetschefen för Korttiden vartannat år för att ta reda på brukarnas uppfattning om vården och omsorgen på korttiden. Den senaste undersökningen gjordes 2016. Årets brukarundersökning genomfördes under tre veckor i oktober.

Metod och frågor

Metoden som använts är en pappersenkät som delats ut av personalen till dem som vistats på korttiden under mätperioden. Den enskilde har svarat anonymt och lagt enkäten i ett kuvert som förseglats. De förseglade kuverten har sedan samlats in och skickats vidare till sektor omsorgs administration för sammanställning.

Enkäten består av totalt av 33 frågor varav tre är bakgrundsfrågor om kön, ålder och vistelsetid och en öppen fråga om kommentarer och synpunkter. Frågorna har kategoriserats i 7 områden: Aktiviteter, Vardagen, Kommunal hälso- och sjukvård, Maten och måltiden, Personalen på korttiden, Trygghet och Vården på korttiden i sin helhet.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!