Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Tack för synpunkterna som kom in vid dialogmötet i Källby

Publicerad: 1 februari 2012
Minimässa i Lundsbrunn 2009
Kommunstyrelsens förberedande utskott, ksfu, behandlade synpunkterna vid mötet 24 januari. Nu finns det en handlingsplan för fortsatt utveckling av Källby.
Länk till synpunkterna

Länk till ksfu:s handlingsplan

Kenth Selmosson
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0511-38 60 10
Mobil: 070-567 83 68
E-post: kenth.selmosson@gotene.se

Rogher Selmosson
Kommundirektör
Telefon: 0511-38 60 15
Mobil: 070-200 59 00
E-post: rogher.selmosson@gotene.se

Sammanställning av synpunkter från dialogmöte Källby 6 december 2011


 

Gata/park


Trafiksituation Sjökvarnvägen och dess närhet
 • Utfarten från Dafgårds AB skall förses med "hajtänder" så att den trafiken inte har företräde för de som kör på Sjökvarnsvägen/Mellomkvarnsvägen.
 • Sjökvarnsvägen är bred och GC-vägen för otydlig.
 • Trafiksituationen på Sjökvarnsvägen.
 • Vägen ner till Dafgårds kontor behöver åtgärdas - trafikfarlig.
 • GC-väg vid Dafgårds inte skyltat från Mellomkvarnsvägen.
 • Cykelväg Mellomkvarnsvägen, markering saknas för hela vägen. Röjning behövs eftersom träd och buskar växer ut över vägen.
 • Asfaltering av vingar på Råmevägen; Ny asfalt är lagd på själva körytan. Dock räckte inte pengarna till vingarna, och därför är de inte gjorda. "Gata" har nu skickat ut information till de boende om läget och att asfalteringen av vingarna är planerad till våren 2012.

Drift och allmänna frågeställningar

 • Asfalten ojämn, vatten blir stående på vissa omr. Synpunkt inkl via kommunens hemsida sept -10, skulle åtgärdas när vädret blev bättre.......
 • Cykelväg Nästakvarn över Råmån mot Västergårdens vägsamfällighet. Från Nästakvarn skyltat som GC-väg från Västergården skylt med fordonstrafik förbjuden. Även detta anmält via hemsidan.
 • Osäkert om alla skyltar vid Vänervägen är bytta till Järnviksvägen?
 • Utfart lekplats vid Lagervägen mot Mellomkvarnsvägen. Inte röjt vid elskåp, rötter som skjuter upp asfalten. Anmält via hemsidan.
 • Belysning i Källby dåligt överlag.
 • Bättre belysning på motionsspåret.
 • Sly och brunnslock vid Sågvägen 10,11
 • Varför ligger det belysning på marken vid gamla elljusspåret?
 • Det gäller att röja sly runt Vänervägen och Mastvägen, samt ta upp högar från tidigare slyröjning och nertagning av träd.

Nya Vänernvägen och dess närhet

 • Nya matarvägen från rondellen — vem sköter den?
 • Mörkt vid vägen, reflexstolpar behövs, redan olyckstillbud.
 • Det finns olämpliga/farliga trafikmiljöer
 • Smala passager vid busshållsplatser på Mastvägen

Trafiksäkerhet

 • Behov av säkrare väg från Nordskog till skolan när Järnviksvägen stängs, många barn skjutsas av sina föräldrar.

Fastighet

 • Stora brister på fastighetsunderhåll på Källby Gård, bl.a. går det inte att byta ut trasiga fönsterrutor p.g.a. att fönsterbågen är rutten. Fasad dålig etc.

Samhällsbyggnad


Planarbete
 • En ny infartsväg till samhället där man använder första delen - den ifrån Vänervägen - till ny infartsgata och före villorna så bygger man en ny gatsträckning på ca 600 m till Järnviksgatan.
 • Hur koppla ihop Källby c och Nordskog?
 • Väg behövs från Nordskog där man enklare än nu kan ta sig till centrum/busstation/ Järnvägsstation och också vidare till förskola/skola
 • Badet är bra men kan utvecklas ytterligare.
 • Bättre om gator i Nordskog gick i öst-västlig riktning. Det ger bättre utsikt/"närhet" till sjön.
 • Matning till Dafgårds personalparkering - dra om vägen i samband med nybyggnation.
 • Önskemål om parhus, radhus som hyresrätter i Källby. Inte traditionellt lgh boende.

GC-vägar och promenadvägar

 • En gångväg ca 20 m från Sågvägen till promenadvägen längs Råmmån.
 • En gångväg från hamnen till badplatsen.
 • Bättre att satsa på kortare promenadvägar med belysning än längre utan belysning.
 • GC-väg norr om Mellomkvarn - även här behov av röjning.
 • Icke-belyst gång-cykelväg, forts på Mellomkvarnsvägen
 • Flera kommentarer gällande g-c-väg som passerar Mellomkvarn, 15-20 000 passerande/år enl. fastighetsägaren, ingen vinteväghållning!, belysning saknas.
 • Ankarvägen — finns en GC-väg enl boende. Belysning finns uppsatt hela vägen men kommunen säger att det inte är någon GC-väg?????? Önskemål om att grusa upp den.

Kommundelsutveckling

 • Dafgårds utbyggnad, fördelar mot kostnad?
 • Arbetsgrupp tillsatt för ca 6 mån sedan bestående av Per Seiving och Källbybor, inget har hänt.
 • Affär i Källby
 • Tung trafik på Järnviksgatan.

Miljö- och naturvård

 • Skog vid Stockvägen - ägare??? Behov av dränering.
 • Tar man ned skog väster om nya Vänervägen skulle det skapa en fin utsikt över Kinneviken och Lidköping.
 • Önskemål om flyttning av sopcontainrar i centrum
 • Det lukta illa ner vid Vänervägen antagligen pga. sumpmark.
 

Kollektivtrafik

 • Bussen från Götene skall köra in från Järnviksgatan - idag kör den in från Eolsborgsgatan - då denna sida av gatan finns redan en busshållplats. Idag får man gå rakt ut på en "äng"  där det vintertid stjälps snö.
 • Källbyborna har Lidköping som naturlig handelsort - vårdcentral, läkare, apotek och övrig handel - därför vill de kunna boka närtrafik till Lidköping också och inte bara till Götene som ligger längre bort. Idag får de endast närtrafik till Lidköpings kommungräns.
 • Önskar att närtrafiks regler skall gälla inom en radie av t.ex. 5 mil och inte som idag endast i kommunen.

Skola

 • Bland nyinflyttade i Källby finns snack om att välja att ha sina elever på Broholmsskolan i Lidköping istället för på Källby gård. Oroande. Bättre för samhörighet och gemenskap bland barn och i närområdet om man går i samma skola.
 • Källby Gård skulle behöva "marknadsföra" sig bättre, speciellt bland nyinflyttade. Vad kan man erbjuda? Vad är man bra på?
 • Det finns också funderingar på skolans fastighetsstandard som kan påverka inställningen till Källby gård negativt.
 • Olle Isaksson (som ingick i gruppen) redovisade planerade förbättringar av utemiljön på förskolan och skolan. Vidare det utvecklingsarbete som pågår under rubriken "Framtidens skola" och vad som är på gång inom IT-kommunikation.
 • Kom upp som följd av diskussion om information under punkten ovan. Informationsmaterial som skickas till nyinflyttade skulle kunna innehålla kommundelsvis information om den kommunala verksamheten.

Äldreomsorg

 • Situationen med tomma trygghetslägenheter är inte bra. Dyrbart för den kommunala ekonomin. Finns alternativet att temporärt gå ifrån 70-årsregeln så länge ingen kö finns?
 • Trygghetsboende ändra regel: Behovsprövat ingen ålder.

Ksfu:s handlingsplan för Källby, beslutad 24 januari


1. Ny utredning om trafiksituationen i området kring Sjökvarnsvägen och trafiksäkerhetsåtgärder i allmänhet.
Ansvar: Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsberedningen.

2. Frågor om drift och allmänna frågeställningar skickas till Service och Teknik för besvarande.
Ansvar: Åsa Karlsson

3. Projektet "Nya Vänervägen" är inte slutfört, det ska avslutas på ett bra sätt. Uppdraget går till Service och Teknik. Det finns pengar kvar för att slutföra projektet.
Ansvar: Åsa Karlsson

4. Asfaltering av vingar på Råmevägen: Gata / Park har skickat ut information till de boende om att asfalteringen av vingarna är planerad till våren 2012.
Ansvar: Service och Teknik

5. Fastighet: Brister i underhållet på Källby Gård. Frågan är ställd till Service och Teknik om vad åtgärder kostar och om de finns med i budgeten för 2012.
Ansvar: Åsa Karlsson

6. Ny utredning om hur Källby centrum ska kopplas ihop med Nordskog.
Ansvar: Per Seiving

7. Boendeplan för Nordskog ska tydliggöras.
Ansvar: Gert Rahm

8. En plan behöver göras för gång-, cykel- och promenadvägar.
Ansvar: Per Seiving

9. Mätning av trafik på Järnviksgatan pågår. Skyltningen behöver förbättras. Ansvar: Service och Teknik

10. Den arbetsgrupp som bildades under våren 2011 träffas.
Ansvar: Per Seiving

11. Miljö- och naturvårdsfrågor.
Ansvar: Karolina Ringdahl

12. Se över behov av kollektivtrafikåtgärder.
Ansvar: Olle Östberg

13. Marknadsföring och profilering av skolorna i Götene.
Ansvar: Olle Isaksson

14. Lekmiljön på Källby Gård är åtgärdad.
Ansvar: Olle Isaksson

15. Samarbete kring isbanan vid Källby Gård pågår.
Ansvar: Olle Isaksson

16. Se över reglerna för trygghetslägenheterna i Källby.
Ansvar: Marianne Olsson

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!