Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunfullmäktige måndag den 27 september klockan 17.00

Götene kommunfullmäktige sammanträder måndag den 27 september klockan 17.00 i Sessionssalen, Centrumhuset i Götene. De flesta av ledamöterna kommer även vid detta möte att delta på distans, men planeringen för fullmäktigemöten senare i höst är att alla deltar på plats i Sessionssalen.

Ordförandeklubba som ligger på ett bord.

Följ debatten i Radio Kinnekulle

Lyssna gärna på kommunfullmäktiges debatt via radio. Sammanträdena direktsänds alltid via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio.

Ärenden som tas upp på mötet

Dagordningen och handlingarna till de ärenden som behandlas finns att läsa på www.gotene.se/kallelser samt på medborgarkontoret i Centrumhuset.

Kommunfullmäktige kommer att behandla dessa ärenden:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Information från krisstaben
 5. Information om arbete med dagvattenutredning, beredskap för skyfall
 6. Medborgarförslag om lägre hastighet samt vägbula på Mastvägen, Källby
 7. Medborgarförslag om att klassa om Björsgårdsvägen i Källby till gångfartsgata
 8. Medborgarförslag om hastighetsreducering från 50 km/timme till 30 km/timme samt fartdämpande åtgärd strax före övergångsstället i båda riktningar vid övergångsställe Järnviksvägen vid Källby Gård
 9. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 10. Eventuellt inkomna motioner
 11. Riktlinjer för markanvisningar i Götene kommun
 12. Ny förbundsordning för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg
 13. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) om översyn av avgifter inom särskilt boende och hemtjänst
 14. Svar på motion om skydd för cyklar vid Centrumhuset från Socialdemokraterna Åsa Karlsson (S)
 15. Svar på motion om avgiftsfri kulturskola från Socialdemokraterna, Samuel Lundell (S)
 16. Svar på motion från Monica Holm (L) om iordningställande av centrumnära ställplatser för husbilar
 17. Svar på motion från Monica Holm (L) om förverkligande av bostadsområden i Lundsbrunn
 18. Revidering av reglemente Kommunalt Pensionärsråd (KPR), Götene kommun
 19. Redovisning av partistöd 2020
 20. Anmälningar till kommunfullmäktige 2021
 21. Eventuella valärenden

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!