Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Barn- och ungdomsdemokratiplan antagen i Kommunfullmäktige

Publicerad: klockan

Barn- och ungdomsberedningen har tagit fram en Barn- och ungdomsdemokratiplan. Den antogs av kommunfullmäktige i februari 2014 och gäller från 2014 till 2020. Syftet med planen är att öka barn och ungdomars delaktighet och inflytande liksom möjligheter att påverka samhället.

I planen beskrivs politikernas viktig roll för att barn och ungdomar ska ges möjlighet att engagera sig i dessa frågor.

Planen

Planen och mer information

Inledning

Barn- och ungdomsdemokratiplanen tar sin utgångspunkt i Framtidsplanen för Götene kommun, Barnkonventionen samt lagar och förordningar som berör planens innehåll. Syftet med planen är att öka barn och ungdomars delaktighet och inflytande samt tydliggöra barn och ungdomars rätt och möjligheter att påverka samhället. Planen ska också ge verksamheterna stöd i deras fortsatta utveckling.

I Barnkonventionen är framförallt artikel 12 utgångspunkt. I denna står det:

1. Konventionssatserna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barns ålder och mognad.

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfarandet som rör barnet.

Planen är ett viljeinriktningsdokument för politiker i Götene kommun. Den vänder sig också till verksamheterna Fritid/Ungdom, barnomsorg, förskola, skola och de föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

Inflytandefrågor i förskola och skola regleras i skollagen och läroplanerna för respektive verksamhet.

Planen omfattar barn/ungdomar i åldersgruppen 0-18 år. I Götene kommun finns det ca 2 700 barn/ungdomar i denna åldersgrupp. Åldersfördelningen på barnen/ungdomarna är 2013-03-30:

  • 0-6 år: 937 barn
  • 7-11 år: 705 barn
  • 12-18 år: 1 072 barn/ungdomar

Kontaktperson

Susanna Ward Jonsson, Kommunutvecklare
E-post: susanna.wardjonsson@gotene.se
Telefon: 0511-38 62 62

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!