Lyssna

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014-2020

Barn- och ungdomsdemokratiplanen tar sin utgångspunkt i Framtidsplanen för Götene kommun, Barnkonventionen samt lagar och förordningar som berör planens innehåll. Syftet med planen är att öka barn och ungdomars delaktighet och inflytande samt tydliggöra barn och ungdomars rätt och möjligheter att påverka samhället.

Upprättad: 2013-11-21

Antagen av: kommunfullmäktige

Datum för antagande: 2014-02-24, § 6

Planen

Planen finns att ladda ned här:

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014-2020 som pdf Pdf, 459 kB.

Inledning

Barn- och ungdomsdemokratiplanen tar sin utgångspunkt i Framtidsplanen för Götene kommun, Barnkonventionen samt lagar och förordningar som berör planens innehåll. Syftet med planen är att öka barn och ungdomars delaktighet och inflytande samt tydliggöra barn och ungdomars rätt och möjligheter att påverka samhället. Planen ska också ge verksamheterna stöd i deras fortsatta utveckling.

I Barnkonventionen är framförallt artikel 12 utgångspunkt. I denna står det:

  1. Konventionssatserna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barns ålder och mognad.
  2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfarandet som rör barnet.

Planen är ett viljeinriktningsdokument för politiker i Götene kommun. Den vänder sig också till verksamheterna Fritid/Ungdom, barnomsorg, förskola, skola och de föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

Inflytandefrågor i förskola och skola regleras i skollagen och läroplanerna för respektive verksamhet.

Planen omfattar barn/ungdomar i åldersgruppen 0-18 år. I Götene kommun finns det cirka 2 700 barn och ungdomar i denna åldersgrupp. Åldersfördelningen på barnen och ungdomarna är 2013-03-30:

  • 0-6 år: 937 barn
  • 7-11 år: 705 barn
  • 12-18 år: 1 072 barn/ungdomar

Kontaktperson

Anna Gustafsson, Kommunutvecklare
E-post:anna.gustafsson@gotene.se
Telefon: 0511-38 62 62

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!