Riktlinjer för representation i Götene kommun

Med representation avses varje form av värdskap utövat av kommunen och/eller dess helägda bolag genom förtroendemän och/eller anställda. Som representation räknas måltider, dryck, logi, transporter, särskilda besök och föredragningar, gåvor, bidrag till arrangemang samt uppvaktningar och liknande. Representation ska ha ett direkt samband med kommunens/bolagets verksamhet.

Antagen av: kommunstyrelsen

Datum för antagande: 2012-10-25, § 742

Måttfullhet bör iakttas i samband med all representation vilket innebär att kommunen/bolaget inte bjuder på alkohol. Om det är särskilt motiverat med hänsyn till omständigheterna får, efter respektive värds bedömande, öl och vin serveras i normal måltidsomfattning. Exempelvis utländskt besök eller hänsyn till sedvänja och kutym.

Extern representation, konto 7100

Extern representation är ett uttryck för sedvanlig gästfrihet i form av värdskap vid studiebesök, vänortsbesök, kongresser eller liknande aktiviteter som tilldrar sig i kommunen/bolaget, samt även vid affärsöverläggningar och dylikt med utomstående.

Representationen ska ske med omdöme och restriktivitet och alltid ha ett omedelbart samband med och direkt värde för verksamheten. Det gäller både tidpunkt och plats för representationen samt de personer mot vilka representationen riktar sig.

Det bör normalt sett inte vara fler deltagare från kommunen och dess bolag än utomstående gäster.

Kommunen/bolaget ska inte använda sig av representation i samband med upphandling eller vid myndighetsutövning.

Intern representation, konto 7110

Med intern representation avses representation som enbart riktar sig till anställda och förtroendevalda i Götene kommun och/eller dess helägda bolag. Exempel är informationsmöten, personalfester och julbord för anställda.

Begränsningar i momsavdrag

Avdrag för moms i samband med representation görs enligt Skatteverkets regler. Lunch, middag, supé 90 kronor + moms = 100,80 kronor per person. Moms får dras med 10,80 kronor per person. Överstigande moms blir verksamhetens kostnad och konteras på representationskontot.

Frukost och andra måltidsutgifter än ovan, 60 kronor + moms = 67,20 kronor per person. Moms får dras med 7,20 kronor per person. Överstigande moms blir verksamhetens kostnad och konteras på representationskontot.

Kringkostnader som exempelvis lokalhyra, utgifter för musikunderhållning eller uppträdande med mera, 180 kronor + moms = 225 kronor per person. Moms får dras med 45 kronor per person. Överstigande moms konteras på representationskontot.

Redovisning av representation

Enligt god redovisningssed ställs mycket stora krav på hur en verifikation som avser representation ska vara utformad.

Den som ansvarar för ett representationstillfälle ska se till att:

  • verifikationen är specificerad
  • anledningen till representationen anges
  • deltagare vid representationen namnges
  • Rätt momsavdrag görs (se ovan)

Beslutsattesten ska utföras av överordnad till den som ansvarat för representationen.

När konton för representation, 7100 extern representation eller 7110 personalrepresentation, används krävs en anteckning om anledningen till representationen och namnet på deltagarna.

Riktlinjer för Mutor och Bestickning

Korruption kan definieras som ett missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor. Att ta emot mutor eller utföra bestickning är således korrupta handlingar

Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för någons annan räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Att begära en muta eller låta sig bli utlovad en muta är också ett mutbrott (20 kap. 2§ brottsbalken)

Bestickning är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning till arbets- eller uppdragstagare. Att acceptera en begäran från en tjänsteman eller förtroendevald om att få en otillbörlig förmån är också bestickning. (17 kap. 7§ brottsbalken)

Vad menas med tillbörligt och otillbörligt

Det är inte helt enkelt att definiera vad som räknas som otillbörlig gåva eller förmån. Det finns exempelvis inga direkta beloppsgränser uppsatta av Skatteverket. Skatteverket har dock i sina allmänna råd angivit ett gränsvärde på 180 kronor (exklusive moms) för avdragsgilla representationsgåvor. Det beloppet kan vara av värde att ha som maxbelopp.

Det går däremot att konstatera att domstolar ställer särskilt höga krav på anställda och förtroendevalda i den offentliga sektorn. Det är därför viktigt att den som är offentliganställd betraktar varje förmån som otillbörlig om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen. Detta även om den understiger uppsatt maxbelopp.

 

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!