Lyssna

Riktlinjer ekonomiskt bistånd

Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation av ekonomiskt bistånd reviderades och antogs av socialnämnden den 22 november 2022 (§ 130).

Riktlinjer för handläggning av ärenden för ekonomiskt bistånd fastställs av socialnämnden och är ett styrdokument för handläggare Inom individ- och, familjeenheten, Götene kommun. Riktlinjerna ska vara vägledande i handläggarnas arbete och bidra till rättssäkerhet i utredning, behovsbedömning och beslutsfattande.

Riktlinjerna specificerar socialnämndens ambitionsnivå. De medför ingen inskränkning av gällande lagstiftning. Riktlinjerna ska tillsammans med gällande lagstiftning, Socialstyrelsens riktlinjer och allmänna råd utgöra ett stöd i arbetet med att besluta och utforma insatser.

Riktlinjerna innebär inte någon begränsning av den enskildes rätt att få sitt ärende prövat. Beslut ska fattas utifrån den enskildes behov och förutsättningar med respekt för den enskildes integritet och delaktighet.

Här kan du ta del av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Pdf, 524.4 kB.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!