Lyssna

Riktlinje och rutin kränkande särbehandling och diskriminering

Riktlinje och rutin kränkande särbehandling och diskriminering
i syfte att förhindra kränkande särbehandling, trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier och repressalier i Götene kommun

Antagen av: Kommunstyrelsen
Antagen: 2018-11-07, § 210

Riktlinje

Riktlinje och rutin kränkande särbehandling och diskriminering Pdf, 180.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje och rutin kränkande särbehandling och diskriminering

Denna riktlinje är framtagen utifrån föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och Diskrimineringslagen. Enligt föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö ska arbetsgivaren ha rutiner för att förebygga och åtgärda kränkande särbehandling. Rutinerna ska vara kända för alla arbetstagare.
Enligt diskrimineringslagstiftningen ska arbetsgivaren ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Av riktlinjerna bör det framgå att varken trakasserier som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier eller repressalier accepteras. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Arbetsgivaren ska också ha rutiner som bland annat klargör hur arbetsgivaren ska agera om trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier påstås ha inträffat.

Götene kommun har en gemensam värdegrund som beskriver det förhållningssätt och den utgångspunkt vi ska ha när vi utför våra arbetsuppgifter och i mötet med dem vi är till för. Vår värdegrund kallas för-dig-perspektivet.
Vi som arbetar i Götene kommun är till för dem som bor i, besöker och verkar i Götene kommun och all vår verksamhet syftar till att stödja deras behov. Det är detta som för-dig-perspektivet beskriver. Vi ska vara öppna och respektera dem vi är till för och vi ska vara öppna och respektera varandra som medarbetare.
I Götene kommun är vi alla varandras arbetsmiljö. Ingen medarbetare eller arbetssökande vid Götene kommun ska utsättas för kränkande särbehandling, trakasserier som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier eller repressalier.

Götene kommun ska erbjuda en arbetsplats där medarbetarna möter varandra med respekt. Detta främjar alla medarbetares hälsa, arbetsglädje och möjligheter till utveckling i arbetet. Något som motverkar detta är bland annat all form av utfrysning, mobbing, pennalism och annan kränkande särbehandling.
All form av kränkande särbehandling, trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier och repressalier är en personalfråga för Götene kommun, inte en privat angelägenhet för den som drabbas. Alla har ett ansvar att tänka på sitt ordval och uppträdande, motverka oacceptabelt uppträdande hos andra och stödja den som blir utsatt. Götene kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling, trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier och repressalier och accepterar inte att sådana förekommer i vår verksamhet.

Denna riktlinje omfattar händelser i följande sammanhang:

  • på arbetsplatsen,
  • i en arbets- eller studiesituation utanför den egentliga arbetsplatsen,
  • i kontakter under fritiden som har en koppling till arbetsplatsen och arbetskamrater, till exempel via sociala medier
  • i samband med ansökan om arbete/utbildning.

Ytterst ansvarig i ledningen för frågor om kränkande särbehandling, trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier och repressalier är kommunledningen.

Kontaktperson

Joakim Sundén, HR-Chef
Telefon: 0511-38 68 10
E-post: joakim.sunden@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!