Lyssna

Reglemente för Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet ska präglas av medskaparanda, delaktighet och öppen dialog mellan kommunens förtroendevalda, dess verksamhetsansvariga och intresseorganisationer som deltar i Tillgänglighetsrådet. Tillgänglighetsrådet ska vara en mötesplats för samråd som berör frågor om tillgänglighet.

Rådet har till övergripande uppgift att verka som ett samordningsorgan mellan intresseorganisationer och kommunens styrelser, nämnder och bolag och utgör inget självständigt besluts- eller beredningsorgan. Tillgänglighetsrådet kan agera som remissinstans i planeringsfrågor i kommunen i frågor som rör tillgänglighet.

Upprättad: 2016-02-29
Antagen av: kommunfullmäktige
Datum för antagande: 2016-02-29, § 17

Reglemente

Reglemente för Tillgänglighetsrådet Pdf, 64 kB, öppnas i nytt fönster.

Inledning tillgänglighetsrådet

§ 2 Syftet med rådet är

• att rådet ska ha en rådgivande funktion gällande tillgänglighet.

• att rådet kan fungera som remissinstans och stöd gällande kommunens tillgänglighetsarbete.

• att rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning inom sitt område. 


§3 Arbetsuppgifter
Rådet ska vara ett samråds- informations- och referensorgan avseende övergripande planeringsfrågor och behandla frågor om planering och verksamhet som har aktualitet för kommunens tillgänglighetsarbete. Rådet ska ges möjlighet att lämna förslag till lämpliga tillgänglighetsanpassningar.

Tillgänglighetsrådet ska hålla sig underrättade om planering och befintliga resurser vad gäller tillgänglighet. Kommunens företrädare ska informera rådet om övergripande planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör tillgänglighet och därmed inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter kan påverka kommunens handläggning. Genom tillgänglighetsrådet ges intresseorganisationer en större delaktighet i samhällets insatser.

§4 Ansvar 
Tillgänglighetsrådet ska se till att kommunens tillgänglighetsarbete drivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Kontaktperson

Mikael Lundgren, kommunutvecklare
E-post: mikael.lundgren@gotene.se
Telefon: 0511-38 62 83

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!