Lyssna

Delegationsordning för Tekniska kontoret

Delegation av Götene/Skara Tekniska nämnds beslutanderätt

• Detta beslut ersätter tidigare beslut om delegation från tekniska nämnden.
• För delegerad beslutanderätt skall gälla riktlinjer/föreskrifter enligt bilaga 1 och 3-7.
• För den praktiska avgränsningen mellan vad som är beslut och vad som är verkställighet
skall bilaga 2 ligga till grund. Avgränsningsfrågor avgörs av förvaltningschefen i samråd
med tekniska nämndens ordförande.
• Förvaltningschefen har rätt att uppdra åt annan anställd inom tekniska nämndens
verksamhetsområde att fatta beslut i sådant ärende som tekniska nämnden beslutat delegera till förvaltningschefen.
• Med stöd av 6 kap 33 § kommunallagen, med det förbehåll som sägs i kommunallagen och inom ramen för tekniska nämndens förvaltningsområde och i anvisade anslag uppdra åt nedan nämnda avdelningar och anställda att från och med den 1 januari 2007 på nämndens vägnar fatta beslut i nedan angivna ärenden.

Läs hela delegationsordningen här Pdf, 48.8 kB.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!