Lyssna

Riktlinjer för avtalstecknande

Ett avtal kan innebära stora ekonomiska åtaganden, eller stort ansvarstagande från kommunens sida. Det är därför av vikt att avtal tecknas på korrekta ansvarsnivåer inom kommunen. Dessa riktlinjer syftar till att beskriva de principer som finns gällande behörighet att binda kommunen via avtal.

Riktlinjerna antogs av kommunstyrelsen 2020-09-30, § 208

Syfte

Syftet är också att beskriva de olika ansvarsnivåerna inom kommunen. Det finns många olika typer av avtal som kan ingås för kommunen dessa beskrivs i riktlinjerna med olika avtalstyper.

Omfattning och ansvar

Riktlinjerna gäller för kommunens samtliga verksamheter.

Ansvarsnivåerna kring vem som får teckna avtal ska framgå av delegationsordningen för respektive nämnd. Det kan också framgå av beslut i kommunstyrelsen om firmatecknare med tillhörande lista över befattningshavare.

Förutom delegationsbeslut kan avtal ingås som ren verkställighet. Vid ren verkställighet finns det inget utrymme för självständiga bedömningar och ofta är frågorna redan reglerade i lag eller avtal.

Alla anställda är skyldiga att följa antagna regler och riktlinjer i sin arbetsutövning.

Alla avtal som tecknas ska registreras i kommunens ärendehanteringssystem.

Handläggarens ansvar

Handläggare som hanterar avtalet ansvarar för att behörig tjänsteperson undertecknar avtalet och för att avtalet lämnas till kansliet/registrator för registrering.

Kansliet/registrators ansvar

Kansliet/registrator registrerar avtalet i kommunens ärendehanteringssystem samt ansvarar för att det finns tydliga rutiner för registreringen.

Bevakning

För att ha en bra kontroll och framförhållning på kommunens avtal ska det alltid läggas in ett bevakningsdatum som i god tid via ärendehanteringssystemet signalerar till ansvarig handläggare att avtalet är på väg att löpa ut. Kansliet/registrator ansvara för att lägga in bevakningsdatumet, vid behov förs dialog med handläggaren.

Avtalstyper

För att förenkla delas avtal in i olika avtalstyper/undergrupper (här i bokstavsordning)

 • Anställningsavtal
 • Arrendeavtal
 • Avropsavtal
 • Borgensavtal
 • Hyresavtal
 • Intentionsavtal
 • Kollektivavtal
 • Köp av varor och tjänster
 • Markavtal
 • Nyttjanderättsavtal
 • Personuppgiftsbiträdesavtal
 • Ramavtal
 • Samverkansavtal
 • Servitutsavtal
 • Upphandlingsavtal
 • Överenskommelse

Riktlinjerna finns att ladda ned här:

Götene kommuns riktlinjer för avtalstecknande som pdf. Pdf, 110.8 kB.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!