Lyssna

Arvodesreglemente för förtroendevalda från 2023

Syftet med arvodesreglementet är att göra de ekonomiska förutsättningarna för förtroendeuppdraget tydliga. En förtroendevald ska inte drabbas ekonomiskt negativt på grund av sitt uppdrag.

Kommunfullmäktige antog den 26 september 2022 § 129 Arvodesreglemente för förtroendevalda. Det gäller från 1 januari 2023.

Reglementet

Nedan kan du läsa arvodesreglementet och det finns också möjlighet att ladda ned det här:

Arvodesreglemente för förtroendevalda från 2023-01-01 som pdf. Pdf, 335.9 kB.

Arvodesreglemente för förtroendevalda

Syftet med arvodesreglementet är att göra de ekonomiska förutsättningarna för förtroendeuppdraget tydliga. En förtroendevald ska inte drabbas ekonomiskt negativt på grund av sitt uppdrag. Rollen som förtroendevald innebär ofta ett engagemang som kan vara långt över vad den ekonomiska ersättningen motsvarar.

Allmänt

§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen (2017:725) det vill säga:

 1. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelser, nämnder, kommittéer och motsvarande organisation som valts av kommunfullmäktige
 2. Revisorer utsedda för granskning av kommunens räkenskaper
 3. Ledamöter och ersättare i utredningskommittéer, projektgrupper, referensgrupper, arbetsgrupper och tillfälliga beredningar
 4. Ledamöter och ersättare i kommunala bolag, kommunalförbund, gemensamma nämnder och styrelser

För varje politiskt uppdrag inplaceras den förtroendevalde i en arvodesgrupp. Detaljerade bestämmelser om vad som ingår i arvodet framgår av bestämmelserna för respektive arvodesgrupp. En förtroendevald som har mer än ett uppdrag kan vara inplacerad i flera olika arvodesgrupper.

§ 2 Giltighetstid

Bestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2023 och den följande mandatperioden.

§ 3 Ersättning till annan än förtroendevald

Arvode och eventuell ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt detta reglemente kan betalas ut till personer som kallats av kommunen att ingå i särskilda referensgrupper och arbetsgrupper för kommunala projekt.

§ 4 Ersättningsberättigade sammanträden
med mera

Tjänstgörande ledamöter, inklusive närvarande ersättare och andra förtroendevalda som getts närvarorätt, har rätt till ersättning i respektive arvodesgrupp.

För ordförande och vice ordförande gäller det som angetts i respektive arvodesgrupp.

Följande förrättningar är ersättningsberättigade:

 • sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndernas arbetsutskott, liksom revisorernas sammanträden
 • sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper, referensgrupper, arbetsgrupper och beredningar
 • protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts
 • att som en del av det kommunala förtroendeuppdraget följa verksamheten genom till exempel informationsmöten, uppdrag som kontaktperson eller uppdrag som kontaktpolitiker
 • förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen
 • överläggning med företrädare för annan kommunal instans än det den förtroendevalde själv tillhör
 • sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organisation
 • överläggning med kommunchef, sektorchef eller annan anställd vid den kommunala instans den förtroendevalde själv tillhör
 • besiktning eller inspektion
 • överläggning med utomstående myndighet eller organisation
 • fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag
 • reseersättning till gruppmöten inför kommunfullmäktigesammanträden

Kurser och konferenser

Vid deltagande i kurser och konferenser ska ersättning betalas ut såsom det framgår av respektive arvodesgrupp. Kursen eller konferensen ska vara relevant för uppdraget.

Det är attestant enligt attestantförteckningen som godkänner en kurs/konferens och beviljar eventuell ersättning i enlighet med dessa regler, för såväl ordföranden som ledamöter i nämnder och kommunfullmäktige. Allt deltagande i kurser/konferenser sker inom respektive nämnds beviljade medel.

Arvoden för förtroendevalda

§ 5 Allmänt

Arvoden och ersättningar enligt dessa regler baseras på för tidpunkten gällande riksdagsledamots. Arvodena i detta reglemente justeras årligen per den 1 januari.

§ 6 Arvodesgrupper

Varje förtroendevald inplaceras i en arvodesgrupp. Tillhörigheten i arvodesgruppen bestäms av hur uppdragets ersättning är beräknad. En förtroendevald kan tillhöra en eller flera arvodesgrupper, beroende på vilka uppdrag hen har.

A. Årsarvode för arvodesgrupp 1

Årsarvodet i arvodesgrupp 1 omfattar all tid som läggs ner för att utföra uppdraget. Förtroendevalda i arvodesgrupp 1 har ett förtroendeuppdrag som har en fast månadsersättning på minst 40 % av riksdagsledamotsarvodet.

Förtroendevalda i arvodesgrupp 1 har också rätt till arvode och ersättning enligt nedan:

Arvodesgrupp 1

Ersättning för

Ja

Nej

Protokollförda sammanträden (§ 4 A, B)


X

Övriga förrättningar (§ 4 C – K)


X

Utbildning


X

Förlorad arbetsförtjänst vid förrättningar enligt (§ 4 A – K)


X

Resor till och från förrättningar (§ 4 L)

X


Förlorad semesterförmån


X

Förlorad pensionsförmån


X

Utlägg

X


Kontaktdagar


X

Beredskapstid (uppdrag som kräver detta)


X

Uppdrag som ges till förtroende­vald av nämnd eller styrelse


X

Förtroendevalda som är arvoderade i arvodesgrupp 1 har rätt till betald ledighet för semester enligt följande:
Under 50 år: 27 dagar
50 år eller äldre: 32 dagar

Semesterledigheten ska förläggas så att uppdraget kan utföras på ett korrekt sätt. AB:s regler gäller för semesterdagstillägg.

Om en förtroendevald i arvodesgrupp 1 på grund av sjukdom eller annan orsak är förhindrad att utföra sitt uppdrag under längre tid än två veckor ska arvodet minskas i motsvarande mån.

Förtroendevald som vikarierar istället för kommunalråd eller oppositionsråd ska få ersättning för uppdraget på samma nivå som ordinarie kommunalråd eller oppositionsråd.

Om kommunalrådet eller oppositionsrådet tjänstgör i andra centrala, regionala eller lokala funktioner på uppdrag av kommunen, Sveriges kommuner och landsting eller Kommunalförbundet Skaraborg har de rätt att ta emot eventuellt kompletterande arvode för dessa uppdrag.

Någon reglerad arbetstid gäller inte för förtroendevalda i arvodesgrupp 1. Dessa förtroendevalda arbetar oftast med frågor som berör kommunen och då står de till kommunens förfogande även när de är på andra uppdrag. Mot bakgrund av detta är det inte rimligt att begära att ordförandena ska begära tjänstledighet för uppdrag som utförs på central/regional eller annan lokal nivå. Sådana uppdrag är oftast en direkt följd av uppdraget i kommunen.

B. Årsarvode för arvodesgrupp 2

I arvodesgrupp 2 ingår förtroendevalda som har en fast månadsersättning på mellan 6 % och upp till 39 % av ett riksdagsmannaarvode.

Förtroendevalda i arvodesgrupp 2 har också rätt till arvode och ersättning enligt nedan:

Arvodesgrupp 2

Ersättning för

Ja

Nej

Protokollförda sammanträden (§ 4 A, B)

X


Övriga förrättningar (§ 4 C– K)


X

Utbildning

X


Förlorad arbetsförtjänst vid förrättningar enligt (§ 4 A – K)

X


Resor till och från förrättningar (§ 4 L)

X


Förlorad semesterförmån

X


Förlorad pensionsförmån

X


Utlägg

X


Kontaktdagar

X


Beredskapstid (uppdrag som kräver detta)

X


Uppdrag som ges till förtroende­vald av nämnd eller styrelse


X


C. Årsarvode för arvodesgrupp 3

I arvodesgrupp 3 ingår förtroendevalda som har en fast månadsersättning på upp till 5 % av ett riksdagsmannaarvode

Förtroendevalda i arvodesgrupp 3 har också rätt till arvode och ersättning enligt nedan:

Arvodesgrupp 3

Ersättning för

Ja

Nej

Protokollförda sammanträden (§ 4 A, B)

X


Övriga förrättningar (§ 4 C – K)

X


Utbildning

X


Förlorad arbetsförtjänst vid förrättningar enligt (§ 4 A – K)

X


Resor till och från förrättningar (§ 4 L)

X


Förlorad semesterförmån

X


Förlorad pensionsförmån

X


Utlägg

X


Kontaktdagar

X


Beredskapstid (uppdrag som kräver detta)

X


Uppdrag som ges till förtroende­vald av nämnd eller styrelse


X

D. Arvodesgrupp 4

Om en förtroendevald endast är ledamot tillhör hen arvodesgrupp 4 och har rätt till arvode och ersättning enligt nedan:

Arvodesgrupp 4

Ersättning för

Ja

Nej

Protokollförda sammanträden (§ 4 A, B)

X


Övriga förrättningar (§ 4 C – K)

X


Utbildning

X


Förlorad arbetsförtjänst vid förrättningar enligt (§ 4 A – K)

X


Resor till och från förrättningar (§ 4 L)

X


Förlorad semesterförmån

X


Förlorad pensionsförmån

X


Utlägg

X


Kontaktdagar

X


Jourtid (uppdrag som kräver detta)

X


Uppdrag som ges till förtroende­vald av nämnd eller styrelse

X


§ 7 Timarvode för sammanträden med mera

Timarvode utbetalas för förtroendevalda i de arvodesgrupper där detta anges och betalas ut per påbörjad halvtimme för sammanträdestid/uppdragstid och inkluderar ersättning för arbete förenat med det politiska uppdraget till exempel inläsning av handlingar, restid till och från sammanträde etcetera.

§ 8 Kontaktdagar

Förtroendevalda i fullmäktige som ingår i arvodesgrupperna 2, 3 och 4 har rätt till två kontaktdagar per år. Kontaktdagarna är till för att underlätta den förtroendevaldes möjlighet att genomföra sitt politiska uppdrag i kommunen. Den förtroendevalde kan använda kontaktdagarna enskilt eller tillsammans med andra förtroendevalda.

Ordförande godkänner ledamots kontaktdagar.

Ersättningen är timarvodet enligt § 7, dock maximalt 8 timmar per kontaktdag. Förlorad arbetsförtjänst betalas ut.

Ersättningar för förtroendevalda

§ 9 Allmänt om ersättningar

För att ersättning ska betalas ut ska förtroendevald anmäla sina personliga inkomstuppgifter, adress till arbetet och även arbetsförhållanden på den blankett som finns för detta syfte. Ersättning betalas endast ut efter att intyg från arbetsgivaren lämnats in gällande såväl förlorad arbetsförtjänst som förlorad semester- och pensionsförmån. Blanketten lämnas vid första sammanträdet vid en ny mandatperiod och därefter minst en gång årligen. Blankett ska även lämnas vid förändring av inkomst eller annan uppgift. Det är den förtroendevalde som är ansvarig för att uppgifterna som lämnas är korrekta och aktuella.

Rätten till ersättning för förlorad arbetsförtjänst, förlorad semesterförmån och förlorad pensionsförmån (10-12 §§) omfattar även ledighet när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

§ 10 Förlorad arbetsförtjänst

Grunden är att man som förtroendevald inte ska förlora den inkomst man måste avstå för att delta i sitt uppdrag som politiker.

Grunden för beräkningen av förlorad arbetsförtjänst är att då någon efter överenskommelse med sin arbetsgivare tar tjänstledigt för att utföra politiskt förtroendeuppdrag ska ersättning för förlorad arbetsförtjänst beräknas som om den förtroendevalde vore i tjänst.

För förtroendevald med flera anställningar räknas förlorad arbetsförtjänst utifrån den inkomstförlust som gäller vid det aktuella tillfället.

Ersättning betalas normalt ut för högst 8 timmar per dag. Ersättning kan betalas ut för mer än 8 timmar om den förtroendevalde kan visa att hen har en schemalagd arbetstid som överstiger 8 timmar och måste vara ledig mer än 8 timmar för ett uppdrag. Då ska ersättning utbetalas för det faktiska antalet timmar som den förtroendevalde måste vara ledig.

En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Detsamma gäller för en förtroendevald som arbetar deltid och har tagit partiell och generell tjänstledighet.

I de fall den förtroendevalde får arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning betalas ersättning ut med det belopp den förtroendevalde går miste om på grund av sitt uppdrag. Det begärda beloppet ska styrkas med intyg eller motsvarande.


Ersättningsbar tid

Ersättning betalas enligt ovan för tid då den förtroendevalde deltagit i sammanträde eller annat uppdrag som ger rätt till ersättning. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas ut för den tid mötet/uppdraget varat, inklusive faktisk restid mellan hemmet/arbetsplatsen och platsen för mötet/uppdraget. Som ersättningsberättigad tid kan även den tid räknas, som kan uppkomma till följd av att sammanträde/uppdrag hålls på sådan tid att återgång till arbetsplatsen inte är meningsfull, till exempel vid långa resor och arbetets organisation.

A: Normalberäkning

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst. Arbetsgivarintyg om timlön, eventuell förlorad semesterförmån, eventuell förlorad pensionsförmån med mera ska lämnas in till lönenheten i januari varje år. Förlorad arbetsförtjänst kan även styrkas genom att vid varje tillfälle lämna in ett intyg från arbetsgivaren alternativt lönespecifikation där löneavdraget är redovisat specifikt. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst för det nya året betalas ut först när intyg från arbetsgivaren har lämnats in.

B: Egenföretagare

Med egenföretagare avses ägare till enskild firma, delägare i handelsbolag eller i fåmansaktiebolag. Med egenföretagare avses personer som innehar F-skattsedel eller som efter en individuell prövning har bedömts tillhöra denna yrkeskategori av kommunstyrelsens arbetsutskott. Företaget ska vara registrerat och bedrivas i aktiv form.

Egenföretagares ersättning grundas på månadsinkomsten i verksamheten. Månadsinkomsten ska styrkas genom intyg av revisor/motsvarande. Om inkomstbortfallet inte kan styrkas på detta sätt ska inkomstbortfallet grundas på senast taxerad inkomst från föregående år.

Kopia på senaste besked om slutlig skatt från Skatteverket ska i så fall lämnas till lönekontoret. Det innebär exempelvis att för år 2023 ska besked från 2022 lämnas in, som avser inkomståret 2021, alternativt anmäld SGI.

C: Schablonberäkning

Förtroendevalda som inte har schemaförlagd arbetstid får ett schablonbelopp per timma motsvarande 40 % av 1/165:e del av kommunstyrelsens ordförande månadsarvode. Schablonbeloppet är inklusive semesterersättning.

För förtroendevald som inte har reglerad arbetstid gäller schablonarbetstid kl. 08.00 -17.00, förlorad arbetsförtjänst kan utges för högst 8 timmar/dag.

§ 11 Förlorad semesterförmån

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån enligt arvodesgrupp ovan. Om arbetsgivaren inte betalar semesterförmån ska intyg om detta lämnas in en gång årligen.

Ersättning betalas ut för styrkt antal förlorade semesterdagar med maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har rätt till en schablonersättning.

Om förlorad semesterförmån inte kan styrkas betalas ett schablonberäknat belopp ut med maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

För de som inte har reglerad arbetstid gäller schablonarbetstid kl. 08.00-17.00.

§ 12 Förlorad pensionsförmån

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån enligt arvodesgrupp ovan. Om arbetsgivaren inte betalar pensionsförmån ska intyg om detta lämnas in en gång årligen.

Ersättningen utbetalas direkt till den förtroendevalde en gång per år. Den förtroendevalde ansvarar själv för eventuell placering av ersättningen i pensionsfond eller dylikt. Den årliga utbetalningen av förlorad pensionsförmån är 4,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsförtjänst under året som den förtroendevalde fått för utförda förtroendeuppdrag under året. Den förtroendevald som kan styrka att pensionsförmån har förlorats till högre belopp har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med motsvarande belopp.

Förtroendevalda som kan visa att pensionsförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har rätt till en schablonersättning med 4,5 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

För förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att ha en anställning ska istället följande gälla: Den förtroendevalde som kan styrka att pensionsförmån har förlorats har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med motsvarande belopp.

För de som inte har reglerad arbetstid gäller schablonarbetstid kl. 08.00-17.00.

Belopp understigande 100 kr betalas inte ut.

§ 13 Kommunal pension

För samtliga förtroendevalda gäller reglerna i det särskilda avtalet; Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL).

Pensionsbestämmelserna OPF-KL tillämpas på förtroendevald som valdes första gången i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattas av PBL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Pensionsbestämmelserna OPF-KL tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning.

I den pensionsgrundande inkomsten ingår den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra kontanta ersättningar. Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst.

För att omfattas av avtalets omställningsstöd krävs ett uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 % av heltid.

Ersättning för kostnader

Ersättning för kostnader betalas ut för verifierade kostnader som uppstått som en direkt följd av förtroendeuppdraget. Verifikationen kan bestå av till exempel en faktura eller kvitto på utbetalningen. För att få ersättning ska den förtroendevalde vid varje tillfälle styrka sina förluster eller kostnader.

§ 14 Resekostnader

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet.

§ 15 Kostnader för barntillsyn

Kostnader för vård och tillsyn av barn på grund av deltagande vid sammanträden eller motsvarande ersätts med 200 kronor per påbörjad timma, dock maximalt 8 timmar per dag. Det gäller barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om det finns särskilda skäl kan ersättning ges även för äldre barn.

Ersättning betalas normalt inte för barntillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående såvida inte denne har förlorat inkomst för att kunna vara barnvakt åt den förtroendevaldes barn. Ersättning betalas inte heller för tid som barnet normalt vistas i barnomsorgen till följd av vårdnadshavarnas ordinarie arbete/sysselsättning.

§ 16 Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk

Ersättning betalas ut för kostnader som uppstått för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad, för att den förtroendevalde ska kunna delta i sammanträden eller motsvarande.

Ersättning betalas normalt inte för barntillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående såvida inte denne har förlorat inkomst för att kunna stå för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad

§ 17 Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för till exempel resor, ledsagare, tolk, stöd vid inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas ut med högst det timarvode som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

§ 18 Övriga kostnader

För andra kostnader än de som anges i 14-17 §§ betalas ersättning ut om den förtroendevalde kan visa att det finns särskilda skäl för dessa kostnader.

Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att förhindra att kostnaderna uppkom, till exempel genom att planera om arbetet.

Gemensamma bestämmelser

§ 19 Begäran om ersättning och tidsfrister för begäran om ersättning

För de förtroendevalda som enligt arvodesgruppen har månatliga arvoden, betalas dessa ut automatiskt.

Begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska göras direkt vid sammanträdet eller senast inom 6 månader från det tillfälle då den förlorade arbetsförtjänsten uppkom, dock senast i februari året efter att ersättningskravet uppkom.

Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån ska göras senast inom två år från det tillfälle då den förlorade semesterförmånen uppkom.

Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån på den förlorade arbetsförtjänsten ska göras senast inom två år från det tillfälle då den förlorade pensionsförmånen uppkom.

Begäran om andra ersättningar enligt detta reglemente ska göras senast inom 6 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande tillfälle då kostnaden uppkom, dock senast i februari året efter att ersättningskravet uppkom.

§ 20 Tolkning av bestämmelserna med mera

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) som personalutskott avgör frågor om tolkning och tillämpning av detta reglemente, generellt eller individuellt. HR-chef är ansvarig tjänsteperson för beredande av arvodesärenden till ksau.

§ 21 Utbetalning

Ersättningar betalas ut en gång per månad förutom ersättning för förlorad pensionsförmån vilken betalas ut årsvis i efterskott.

§ 22 Uppföljning och utbildning

Ksau ska årligen göra en uppföljning av de förtroendevaldas ersättningar och kan genomföra stickprovskontroller för att kontrollera hur reglementet följs.

I den årliga uppföljningen kommer även de åtgärder som tagits fram i internkontrollen att följas upp.

I början av varje mandatperiod ska samtliga förtroendevalda få en genomgång av/utbildning om arvodesreglementet. I samband med utbildningen kommer attestanterna att få en särskild genomgång kring attestantuppdraget.

§ 23 Attestantuppdraget

Attest utförs inom respektive presidium i fullmäktige, nämnd och styrelse så att ordförande attesterar för vice ordförande och vice ordförande för ordförande.

Beslutsattest av arvoden, förlorad arbetsförtjänst, reseersättning med mera:

Beslutsattestanten har det formella ansvaret för att underlagen som ligger till grund för utbetalning av arvode, förlorad arbetsförtjänst med mera är riktiga.

Beslutsattestanten har ansvar för att kontrollera att pengar finns avsatta i budgeten för den kostnad som ska attesteras. Beslutsattestanten ska innan deltagande godkänna utbildningar/konferenser/aktiviteter som den förtroendevalde önskar delta i.

Beslutsattestanten bekräftar med sin attest att underlaget från den förtroendevalde är riktigt och att uppdraget och syftet med deltagandet är tydligt.

Det måste också klart framgå av underlaget vad eventuella kostnadsutlägg och reseräkningar omfattar.

Innan attest kan ske inför årets första utbetalning av förlorad arbetsförtjänst ska underlag från arbetsgivaren om löneavdraget vara inlämnat.

Beloppsbilaga till ersättnings-bestämmelserna [2022]

Paragrafen i bilagan hänvisar till paragrafen i huvuddokumentet.

5 § Allmänt

Uppräkning av ersättningarna enligt reglementet sker den 1 januari varje år. Riksdagsledamotsarvode x 12 = [876 000] kr.

6 § Arvodesnivåer

Arvodesnivåer

Organ

Uppdrag

Uppdrags-
nivå i % av heltid

Arvodes-
nivå

Års-
arvode [2022]

Kommun-fullmäktige

Ordförande


8 %

70 080

Kommun-fullmäktige

Vice ordförande


4 %

35 040


Kommun-styrelsen

Kommunalråd

100 %

85 %

744 600


1:e vice ordförande


10 %

87 600


Oppositionsråd

100 %

72 %

630 720


Socialnämnd

Ordförande


25 %

219 000


Vice ordförande


12,5 %

109 500


Jourersättning för ledamot


250 kronor per dygnBarn- och utbildningsnämnd

Ordförande


20 %

175 200


Vice ordförande


10 %

87 600


Miljö- och bygglovsnämnd

Ordförande


10 %

87 600


Vice ordförande


5 %

43 800


Gemensam nämnd Teknik/service med Skara kommun

1:e vice ordförande


5 %

43 800


Valnämnd

Ordförande


2 %

17 520


Vice ordförande


1 %

8 760


Gemensam nämnd för Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Vice ordförande


5 %

43 800


Valberedning

Ordförande


2 %

17 520


Vice ordförande


1 %

8 760


Revisorsnämnd

Ordförande


5 %

43 800


Övriga ledamöter


3 %

26 280


Götene Vatten & Värme AB

Ordförande


10 %

87 600


Vice ordförande


5 %

43 800


AB Götenebostäder

Ordförande


8 %

70 080


Vice ordförande


4 %

35 040


Götene Äldrehem

Ordförande


5 %

43 800


Vice ordförande


2,5 %

21 900

Anmärkning: För de ledamöter som ingår i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg samt nämnden för service och teknik från Götene kommun ska samma reglemente gälla som för övriga nämnder i kommunen.

7 § Timarvode för sammanträden med mera

Timarvode = Riksdagsledamotsarvodet/165 x 0,4 = [177] kr

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!