Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Medeltidens Värld i sammandrag

Publicerad:

Kommundirektör Rogher Selmosson har här ställt samman en tidslinje över kommunens satsningar på Medeltidens Värld.

Förkortningar

Här förklaras de förkortningar som används i texten:

  • KS - Kommunstyrelsen
  • KF - Kommunfullmäktige
  • MV - Medeltidens Värld AB
  • KBAB - Kinnekulleborgen AB

Avsikten med satsningen

Under slutet av 1900-talet diskuterades en satsning i Götene kommun som kallades Porten till Kinnekulle. Satsningen gick ut på att skapa ett "visitor center" i Husaby där Kinnekulle skulle kunna visas med sin historia, natur och geologi. Tanken var att bygga ett center som skulle ge grunden att utveckla turismen i området. Projektet förverkligades inte, det fick inte tillräckligt stöd i Kommunfullmäktige (KF).

Tanken att satsa på turism levde ändå kvar. Invånarna i Götene kommun arbetar i mycket stor utsträckning i livsmedelsindustrin. Därefter är industrijobb vanligast och endast en liten del arbetar i tjänstesektorn. Frågan "vad skulle hända om någon av de stora industrierna skulle besluta sig för att lägga ner eller flytta" har varit en av frågorna som funnits i alla kommunledningars tankar under åren som gått. Därför var idén prioriterad att satsa på något som vi kan anses ha förutsättningar för, turismen.

I och med Jan Guillous böcker om hjälten Arn Magnusson sattes Kinnekulle på kartan. De första åren var det en anstormning som vi inte kunde hantera. På flera ställen uppstod idéer om hur vi skulle ta vara på turistströmmarna. En av de starkaste idéerna var tanken att skapa ett riddarcentrum i Forshem. Utifrån den växte projektidén Medeltidens Värld fram. Genom att gå in i anläggningen skulle besökarna förflytta sig till "medeltidens värld" där en medeltidsby var det naturliga centrumet.

Då beslutade Svensk Filmindustri sig för att göra film av böckerna. Kommunerna i Skaraborg fick erbjudandet att ta över inventarier och kulisser från filminspelningarna.

2006

En projektgrupp tillsattes för att göra en förstudie. Gruppen leddes av Charlotte Backman. Den bästa lokaliseringen för satsningen skulle enligt förstudien vara Forshem på Kinnekulle. Idén om riddarcentrum kopplades ihop med kulisser och inventarier från filminspelningarna och KF bearbetade idéerna vid flera sammanträden. Projektet var tänkt att stå klart när Arnfilmerna hade premiär i Sverige.

Av förstudierapporten som projektgruppen la fram framgår att det var tänkt att inför säsongen 2008 ha alla husen från filmen på plats. En tornerspelsarena skulle finnas iordningställd och den lokala riddarföreningen skulle få en hemarena i Medeltidens Värld. Ett av husen skulle inredas tillfälligt som entré/besökscenter och där visas en utställning om den planerade anläggningen. Guidade turer skulle finnas att tillgå och hantverkare finnas på plats för försäljning och prova-på-verksamhet. För barn skulle det finnas möjlighet att prova kläder och rustningar samt ponnyridning i medeltida klädsel.

Under sommaren var det tänkt att ett större medeltidsevenmang skulle genomföras. Matservering och gästabud för grupper skulle genomföras under sommaren 2008 i tält. Det framgår också av rapporten att det fanns vissa kritiska punkter att fokusera på i det fortsatta arbetet. Det handlar om långsiktigt engagemang och uthållighet, förmågan att klara övergången från fantasifiguren Arn till den verkliga historien, arbetet med den fysiska miljön, en affärsmässig drift av anläggningen från start, ett stort utbud av aktiviteter samt olika former av samarbete.

2007

När projektidén presenterades för Forshemsborna mötte det så stort motstånd att lokalisering där inte blev möjlig. Projektgruppen letade då efter andra möjliga lokaliseringar. Valet föll på ett område i anslutning till korsningen mellan R44 och E20. Området ägdes av Götene kommun och hade möjlighet att omvandlas för att anpassas till projektidén.

Kommunfullmäktige beslöt den 28 maj att anslå medel för köp och nedmontering av kulisserna från Arn-filmen.

Informationsmöten hölls med dem som kunde vara berörda av anläggningen och en detaljplan antogs. Projektet Medeltidens Värld svarade mot kommunens strävan att skapa en grund för att utveckla turismen och därmed tjänstesektorn i området.

KF beslutade 22 oktober att genomföra projekt Medeltidens Värld. Man beslutade starta ett bolag kallat Medeltidens Värld AB (MV). Som ordförande valdes en ledamot från KF, Jennie Mörk. Styrelseledamöter föreslogs av partierna. De som valdes var från näringslivet efter kompetens i detaljfrågorna. Gert Rahm utsågs till VD.

2008

Ett intensivt arbete genomfördes av MV under våren. Då planerades området vilket innebar mycket markarbeten. Man satte också upp cirka hälften av de inköpta byggnaderna på området. Sparbanksstiftelsen anslog 1,5 miljoner kronor till en Riddararena som också byggdes. SM i tornerspel genomfördes sista helgen i maj. Under våren lämnar Gert Rahm sitt uppdrag och VD-rollen togs över av Robert Jonsson. Strax före öppnandet av anläggningen tog pengarna slut. KF tog då beslut om borgensram för MV.

Anläggningen invigdes sedan 28 juni av Joakim Netterqvist som spelade Arn i filmen. 3000 besökare kom denna dag. Under september månad genomfördes filminspelning av "Sveriges nya historia" med Dick Harrisson. Antalet besökande under 2008 var 25.544. Säsongen genomfördes med en halvfärdig anläggning, vilket gav MV en uppförsbacke inför nästa säsong, eftersom besökarna inte var helt nöjda.

Under hösten 2008 diskuterades hur man skulle säkra 2009 års säsong. Kommunfullmäktige tog beslut om att projektet var avslutat och skulle nu övergå i ordinarie verksamhet i bolaget Medeltidens Värld AB.

2009        

Våren 2009 kom Live Nations med idén att lägga en Arn-festival i torner-arenan. Med en komplettering av arenan skulle den också kunna användas som musikarena. Nu var anläggningen igång från början av säsongen med invigning och nationaldagsfirande för kommunen den 6 juni. Andra etappen av byggnationen var nu klar. Sommaren 2009 går till historien som en av de regnigaste.

Strax innan festivalen skulle genomföras larmade MV om att det fattades pengar för att genomföra den. Kommunstyrelsens ordförande stod då inför valet att låta MV gå i konkurs och ställa in festivalen eller att genomföra festivalen och sedan se över verksamheten.

Kommunfullmäktige beslutade 24 juni att verkställa projekt Arnfestivalen. Festivalen genomfördes, vilket innebar ökade intäkter men inte tillräckligt. Ett stort underskott uppstod. Antalet besökare på festivalen var 10.514 och under hela säsongen totalt 25.326.

Kommunstyrelsen (KS) tog under hösten beslut att tillsätta en arbetsgrupp som skulle bereda förslag om vad som skulle göras med MV och dess verksamhet. I arbetsgruppen fanns representanter för alla de partier som var representerade i KS. Gruppen formade olika alternativ från fortsatt satsning till alternativ användning som öppen park och slutligen nerläggning.

En extern utredning om anläggningens potential gjordes parallellt av företaget Department of Doing. Utredningen visade på stor potential i anläggningen trots ett skamfilat rykte och föreslog en satsning på barn och barnfamiljer. Arbetsgruppen la fram förslagen som jämbördiga vilket också blev KS förslag till KF. KF beslutade 14 december att fortsätta satsningen och att tillskjuta ytterligare medel.

2010

Kommunfullmäktige (KF) valde Stefan Pettersson till ny ordförande. Bert Karlsson var en kritiker av vad kommunen gjort, men tyckte om att man försökte göra något. Efter kommunfullmäktiges beslut i december 2009 tog Bert Karlsson kontakt med kommunstyrelsens ordförande och berättade att han hade idéer om hur man skulle genomföra det som KF beslutat om.

Kommundirektören träffade Bert Karlsson och detta ledde till att han fick presentera sin idé. Under januari och februari var det sedan flera träffar mellan Bert Karlsson och olika grupper i Götene. Idén slipades av på många sätt.

Styrelsen meddelar en bit in på våren att det är Bert Karlssons vision man vill arbeta efter. Kommunstyrelsen gjorde bedömningen att detta överensstämde med KFs beslut. Ett "letter of intent" skrevs.

Sedan följde en turbulent tid för alla inblandade. Bolaget kämpade med kort tid att förbereda säsongen. I styrelsen möttes olika världar med ytterligheter som Bert, entreprenören och kommunala förtroendevalda.

Kommunstyrelsen (KS) tog beslut att kommundirektören skulle vara länken mellan kommunen och bolaget för att underlätta kontakterna. Planerna förändrades ständigt under våren i ett rasade tempo. Restaurangen drevs externt under säsongen.

Borgen

En fråga som ständigt återkom var att näringslivet inte aktivt engagerat sig i MV. När det blev klart att Bert Karlsson inte klarade att bygga det entréhus, som var en betydande del av den ursprungliga idén, diskuterade bolaget med att antal företagare om de kunde bidra.

En borg skulle byggas som skulle fungera som servicebyggnad och restaurang i väntan på att ett nytt entréhus kunde byggas. Bert Karlsson var alltså inte inblandad i detta från start, men finansieringen av borgen stötte på patrull från bankerna.

För att få en finansiering till stånd krävde bankerna att borgen byggdes på egen mark och att det fanns ett långsiktigt hyreskontrakt. Bert Karlsson gick då in i Kinnekulleborgen AB (KBAB) och MV gick in i ett långsiktigt hyresavtal för borgen. Bert köpte marken runt borgen mot att ett 50-årigt nyttjandeavtal slöts där MV har nyttjanderätt på marken.

Endast en bank var nu villig att via Bert finansiera borgen men då skulle det krävas att kommunen garanterade åtagandet som MV gjort. En stor diskussion uppstod naturligtvis runt detta i KS. Ledamöterna kände sig milt sagt tveksamma, men ytterligare en gång var tidspressen en avgörande faktor. Stora summor hade investerats inför säsongen och MV gjorde bedömningen att bygget av borgen var oerhört viktig att genomföra. Kommunstyrelsen godkände den 27 april hyreskontraktet med Kinnekulleborgen AB.

Det tjugoåriga hyresavtalet mellan KBAB och MV innebar i starten en hyreskostnad på knappt 800 tusen kronor per år. Allt eftersom amortering och avskrivning sker minskas hyreskostnaden successivt. 
 
Juni 2010 fick KS en redovisning av MV om hur förberedelserna för säsongen gick samt det ekonomiska läget. Budskapet från MV var att tiden var knapp men att läget var under kontroll och att ekonomin var enligt plan.

I mitten av juli slog kommunens ekonomiavdelning larm att MV inte skulle klara löneutbetalningen i slutet av juli. Kommunstyrelsens ordförande tog då kontakt med MVs ordförande och det blev då klart att det åter igen handlade om för stora utgifter och för små intäkter.

KS beslutade att göra en oberoende extern utredning av vad som gått snett. Utredningen kom fram till att MV haft för dålig intern kontroll och styrning under våren och sommaren. KF tog beslut om att ta ansvar för MVs skulder och MVs styrelse avgick. KF beslutade om ny ordförande och styrelse bestående av förtroendevalda.

Arbetet med omstrukturering/avveckling fortsatte med en ny styrelse som valdes den 11 oktober. Styrelseordförande: Håkan Gustafsson. Bolaget har numera ingen VD.

Hjälp togs av Götenebostäders fastighetsansvarig för daglig tillsyn och snöskottning under hösten. Avtal som fanns kvar sades upp. Samtlig personal sades upp under hösten.

Ett dilemma fanns nu att bearbeta. Bert Karlsson var i högsta grad inblandad i den dåliga säsongen men var nu villig att arrendera anläggningen. Redan från början hade KF uttryckt att MV skulle lägga ut driften för anläggningen och att kommunen skulle sträva efter att sälja anläggningen så snart som möjligt. En utarrendering var alltså helt i linje med KFs önskan.

Det som fällde avgörandet till att arbeta fram ett förslag till arrendekontrakt var att Bert Karlsson nu lovade skapa ett "konsortium" bestående av kända personer som behärskade branschen och en verkställande person som tidigare visat att han kunde driva en sådan här anläggning. Mot detta koncept stod alternativet att lägga ner och riva anläggningen.

Under hösten arbetade KS presidium och kommundirektören med advokathjälp fram ett förslag till arrendeavtal. KS beslutade förelägga KF förslaget att Bert Karlssons "konsortium" skulle arrendera anläggningen i enlighet med arrendeavtalet. KF beslutade 27 december 2010, efter en lång debatt, med stor majoritet att ge Bert Karlsson arrendeavtalet. Arrendeavtalet var på 20 år.

Ny styrelse valdes för Medeltidens Värld AB som var personunion med Kommunstyrelsens förberedande utskott. Ordförande: Kenth Selmosson. Ingen VD finns i bolaget.

2011

Under 2011 har anläggningen och driften utarrenderats till bolaget Äventyrslandet Kinnekulle AB. Säsongen blev inte alls lyckad och Bert Karlsson sa upp avtalet i september.

2012

Efter uppsägningen av avtalet startade arbetet med att skapa en uppgörelse med Bert Karlssons bolag, MV och KBAB. Detta ledde till ett beslut i KF om att kommunen skulle gå i borgen för Kinnekulleborgen. Ett beslut som nu är överklagat.

Arbete har pågått under hela året med att försöka sälja anläggningen. Detta arbete leds av MVs styrelse och då framför allt styrelsens ordförande Kenth Selmosson.

Ekonomisk redovisning

Medeltidens Värld, Ekonomisk redovisning i kommunen Pdf, 182.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanställt av Rogher Selmosson

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!