Lyssna

Götene kommuns koldioxidbudget

Hur mycket behöver vi som bor och verkar i Götene kommunen minska våra utsläpp för att nå Parisavtalets temperaturmål? Det visar den koldioxidbudget som kommunen tagit fram i januari 2023. Alla i kommunen, organisationer, företag och privatpersoner har ett ansvar att minska sina utsläpp.

År 2022 uppskattas utsläppen inom Götene kommuns geografiska område till 117 794 ton. Skulle utsläppen ligga kvar på dessa nivåer är Götenes koldioxidbudget förbrukad inom sju år.

Om koldioxidutsläppen ska fasas ut innan koldioxidbudgeten tar slut krävs en procentuell minskning om 13.9 procent per år, med start 2023, fram till år 2045 för att vara i linje med Parisavtalet.

Se Götene kommuns koldioxidbudget visualiserad på ett pedagogiskt sätt på sidan ClimateVisualizer

Där kan du bland annat se:

  • kvarvarande utsläppsutrymme
  • historiska utsläpp från år 2000
  • effekter av att minska utsläppen så snabbt som möjligt jämfört med att vänta
  • framtidsscenarier för olika utsläppssektorer och möjlighet att laborera med dessa
  • vad som krävs för att budgeten ska räcka längre.

Götene kommuns koldioxidbudget i ClimateVisualizer

Rapport från Klimatsekretariatet vid Uppsala universitet om Götene kommuns koldioxidbudget

Koldioxidutsläppen behöver minska snabbt

En betydande andel av våra utsläpp av koldioxid ackumuleras i atmosfären. Det innebär att koncentrationen av koldioxid ökar löpande och det är denna koncentration som driver klimatförändringarna. När våra utsläpp av koldioxid minskar så minskar inte koncentrationen av koldioxid i atmosfären. Den ökar bara i en lägre hastighet.

Därför behöver de fossila koldioxidutsläppen minska drastiskt i ett mycket kort perspektiv (ett till tre år) och upphöra helt inom ett till tre decennier för att bromsa klimatförändringen.

Gemensamt ansvar

I koldioxidbudgeten är kommunen och alla som verkar och bor i Götene kommun inräknade. Det betyder att arbetet med att minska utsläppen och nå målen är gemensamt ansvar för alla.

Det pågår redan idag flera aktiviteter inom flera verksamheter där bland annat näringslivet går framåt med åtgärder för att minska sin belastning på klimatet.

Vad är en koldioxidbudget?

En koldioxidbudget är den maximala mängden koldioxid som vi kan släppa ut utan att överskrida en viss temperaturgräns, till exempel 1,5 eller 2 grader. En koldioxidbudget visar hur snabbt och hur mycket vi behöver minska våra utsläpp för att nå Parisavtalets mål. En koldioxidbudget kan beräknas för hela världen, enskilda länder eller för kommuner.

Ett antal kommuner och regioner i Sverige har tagit fram egna koldioxidbudgetar med hjälp av en metod från Uppsala Universitet, som nu drivs vidare av det icke vinstdrivande företaget Klimatsekretariatet. Det är samma metod Västra Götalandsregionen använder i sin koldioxidbudget, och som även Götene kommuns koldioxidbudget utgår från.

De konsumtionsbaserade utsläppen, som uppstår i andra delar av Sverige och i andra länder är inte medräknade i koldioxidbudget men bör minska i samma utsträckning som de territoriella utsläppen.

Vad är Parisavtalet?

Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som världens länder enades om 2015 i Paris. Avtalets mål är att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader jämfört med förindustriell tid och att sträva efter att begränsa den till 1,5 grader.

För att nå detta måste länderna minska sina utsläpp av växthusgaser och anpassa sig till klimatförändringarnas effekter.

Vad är syftet med en koldioxidbudget?

Syftet med en koldioxidbudget är att ge en tydlig bild av hur mycket och hur snabbt vi behöver minska våra utsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. En koldioxidbudget kan också vara ett verktyg för att planera och följa upp klimatåtgärder på olika nivåer.

En koldioxidbudget bygger på vetskapen att koldioxidutsläppen ackumuleras i atmosfären under lång tid, och att det är därför de sammanlagda utsläppen över tid är centrala. Man kan uttrycka det som att vi har en sammanlagd pott som vi varje år knaprar på, och ju mer vi släpper ut ett år, desto mer drastiska minskningar måste vi göra åren därpå.

Hur kan man använda en koldioxidbudget?

En koldioxidbudget kan användas för att åskådliggöra det återstående utsläppsutrymmet och för att sätta mål och strategier för att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Den kan också användas för att för att fördela utsläppsutrymme mellan olika aktörer till exempel länder, regioner eller kommuner. Koldioxidbudgeten kan även användas för att följa upp och utvärdera hur väl man lyckats med utsläppsminskningen i förhållande till utsläppsbudgeten.

Vad gör vi som kommun?

  • Götene kommun har sedan tidigare ställt sig bakom den regionala klimatsatsningen Klimat 2030 och där antagit tolv klimatlöften för att minska våra utsläpp. Klimatsatsningen innebär bland annat att minska utsläppen med 80 procent mellan 2010 och 2030.
  • På uppdrag av regeringen ska Götene kommun, precis som resten av Sverige, bidra till en minskad energiförbrukning med fem procent.
  • Här kan du ta del av våra åtgärder för energieffektivisering i kommunen. Genom att förbruka mindre el kan vi minska risken för elbrist i vinter. Om vi hjälps åt kan vi tillsammans förbättra situationen!
  • Götene kommun är på väg att ta fram en laddplan. Laddplanen kommer att visa på de förutsättningar som finns inom kommunen för att etablera laddstationer.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!