Lyssna

Avfall och farligt avfall

Här hittar du mer information om avfall och farligt avfall.

Farligt avfall

Farligt avfall är produkter som ger allvarliga skador på växter, djur och människor, om de kommer ut i naturen. Farligt avfall ska sorteras separat, för att sen förbrännas i en anläggning som är speciellt anpassad för att oskadliggöra giftiga ämnen.

Alla verksamheter som hanterar farligt avfall ska rapportera in uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Det betyder alla verksamheter där det uppstår (produceras) farligt avfall, samt alla verksamheter som:

 • transporterar farligt avfall
 • samlar in farligt avfall
 • behandlar farligt avfall
 • mäklar eller handlar med farligt avfall

Förlängt hämtningsintervall för slam

Vill man att avloppet ska tömmas vartannat år, så kan man göra en anmälan om förlängt hämtningsintervall till Område miljö och hälsa. Förutsättningar för att få längre hämtningsintervall är att:

 • Man har en godkänd avloppsanläggning
 • Avloppet är mycket lågt belastat
 • Man har anmält eget omhändertagande av slam till Område miljö och hälsa

Förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall

En förutsättning för att få en längre hämtningsintervall är att allt köksavfall komposteras i en godkänd typ av kompost som är både skadedjursäker och värmeisolerad.

Om man saknar en godkänd kompost ska man anmäla sin kompost via självserviceportalen.

Kontakta renhållning för mer information om förlängt hämtningsintervall av avfallsbehållare.

Animaliskt avfall - Döda djur och slaktavfall från djur

Döda djur från livsmedelsproduktion såsom nötkreatur och grisar ska skickas för destruktion med Svensk Lantbrukstjänsts insamling. Alternativt kan tillstånd för att själv förbränna döda produktionsdjur sökas hos Jordbruksverket.

Vilt

Vilda djur omfattas inte av kravet på insamling och destruktion, under förutsättning att ingen misstanke om smittsam sjukdom finns. Vid misstanke om att ett vilt djur bär på smittsam sjukdom bör Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) kontaktas.

Mindre mängder avfall från husbehovsjakt får lämnas i  i kärl för restavfall om det är väl förpackat och ingen misstanke om smitta förekommer.

Dött vilt och slaktavfall från vilt kan lämnas i skogen, på egen mark eller med markägares tillstånd. Eftersom slaktavfall kan attrahera rovdjur och skadedjur bör du tänka en extra gång vart avfallet slängs. Vad finns i det närliggande området: motionsspår, vandringsled, stigar eller bostadshus?

Detta får inte orsaka olägenhet eller leda till att vilda djur lockas till bebyggelse. Tänk därför på följande:

 • Samla inte ihop slaktavfallet i för stora volymer.
 • Lämna det inte nära stigar, vägar eller bostäder.
 • Rester av ben kan med fördel grävas ner men kontakta markägaren innan.
 • Gräv inte ner eller dumpa för stora volymer på samma ställe, eller upprepade gånger

Husdjur

Husdjur kan lämnas hos veterinär eller särskild godkänd verksamhet för kremering av djur.

Mindre husdjur såsom hund, katt, marsvin och liknande får grävas ner på den egna fastigheten, eller på annans mark efter medgivande från markägaren. Djuret ska då grävas ner såpass djupt att andra djur inte kan gräva upp kroppen. Mindre sällskapsdjur får också lämnas i  i kärl för restavfall om det är väl förpackat och ingen misstanke om smitta förekommer.

Större sällskapsdjur lämnas till veterinär eller särskild godkänd verksamhet för kremering av djur.

Häst är ett sällskapsdjur. Om hästen avses grävas ner ska platsen först godkännas av Område miljö och hälsa på kommunen.

Kontakt

Lidköping, Götene och Grästorps kommuner samarbetar inom Område miljö och hälsa. Tjänstemännen utgår ifrån Lidköping och du kan alltid ställa frågor eller komma i kontakt med en handläggare via Kontaktcenter i Lidköping:
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!