Lyssna

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten

Elever i grundskolans årskurs 1-9, grundsärskolan och gymnasiesärskolan med offentlig huvudman kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts, mellan hemmet och skolan, om skolskjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Antagen av: Nämnden för utbildning, kultur och fritid

Datum för antagande: 2019-10-22
Reviderad: 2022-03-24

Kontaktperson

Elisabeth Hedman, trafikplanerare
E-post: elisabeth.hedman@gotene.se
Telefon: 0511-38 68 02

Reglerna

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten i Götene kommun Pdf, 245.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad är skolskjuts?

Rätten till skolskjuts regleras i Skollagen (2010:800).

Elever i grundskolans årskurs 1-9, grundsärskolan och gymnasiesärskolan med offentlig huvudman kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts, mellan hemmet och skolan, om skolskjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Götene kommun erbjuder även elever i förskoleklass skolskjuts förutsatt att de uppfyller de kriterier som finns för skolskjuts.

Skolskjuts avser resor, på ordinarie skoldagar, mellan anvisad på- och avstigningsplats vid hemmet/bostadens närhet och av kommunen anvisad skola. Med elevens hem eller bostad avses den adress där eleven är folkbokförd.

Skolskjuts ska i första hand utföras med allmän kollektivtrafik. I de fall kollektivtrafiken inte är utbyggd, eller att något annat skäl gör att inte kollektivtrafiken kan nyttjas, ordnar kommunen skolskjuts genom upphandlade skolturer eller självskjuts.

Kommunen har ingen skyldighet att ordna eller bekosta skjuts till eller från förskola eller fritidshem. En elev som vistas på fritidshem i anslutning till skoldagen är alltså inte berättigad till skolskjuts mellan fritidshemmet och bostaden.

Skolskjuts utifrån färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet beslutas av utsedd tjänsteman på delegation av nämnden för utbildning, kultur och fritid efter ansökan från vårdnadshavare.

Ansök om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts görs när behov av skjuts till och från skolan uppstår. Om förutsättningar för behov av skolskjuts förändras upphör beslutet att gälla från det datum förändringen sker.

Ansökan ska ha inkommit senast den 15 april inför kommande läsår. Ansökningar som kommer in senare än 15 april handläggs i mån av tid till terminsstart och i den ordning de kommer in.

Ny ansökan ska göras om skälen för skolskjuts ändras, till exempel om eleven har flyttat, bytt folkbokföringsadress eller något annat som påverkar skolskjutsen.

Beslutet om skolskjuts för växelvis boende, särskilda omständigheter samt trafikförhållanden gäller för det läsår som beslutet fattas om inte annat särskilt anges i beslutet.

Ansvar

Vårdnadshavare förutsätts ansvara för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Detta kan innebära att vårdnadshavaren måste följa sitt barn till skolan eller hållplatsen under en längre tid tills barnet klarar av att gå till skolan/hållplatsen på egen hand.

Vårdnadshavare ansvarar för att informera sitt barn om hur man uppför sig på ett säkert och ansvarsfullt sätt samt att barnet ska ha på sig bälte under hela transporten till och från skolan.

Vårdnadshavare ansvarar för att barnet har reflexer.

Vårdnadshavare ansvarar för sitt barn tills barnet stiger på skolskjutsen. Efter skoldagen övertar vårdnadshavare ansvaret då elev stiger av skolskjutsen. Detta gäller även i de fall som eleven vid hemfärden väljer att stiga ur fordonet på annan plats än den överenskomna.

Bussföraren ansvarar för en trygg och säker transport, rektor/skolan tar över ansvaret när eleven kommer till skolan.

Möjlighet till skolbarnomsorg finns då föräldrar arbetar tider som inte passar med skolskjutsen.

Föraren av ett skolskjutsfordon har rätt att ställa in en transport om hen bedömer att transporten inte kan genomföras på ett trafiksäkert sätt på grund av till exempel väderlek eller vägens skick. Vårdnadshavare ansvarar då själv för transport vid utebliven skolskjuts.

Färdvägens längd

Kommunen anordnar skolskjuts till och från skolan med utgångspunkt ifrån elevens folkbokföringsadress. För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts ska skolvägen, mätt efter kortaste användbara väg (gång-, cykel eller bilväg) från hemmet till av kommunen anvisad skola/hållplats, överstiga:

Avstånd till skola:
Förskoleklass, årskurs 1-3: 3 km
Årskurs 4-6: 4 km
Årskurs 7-9: 5 km

Avstånd till hållplats:
Förskoleklass, årskurs 1-3: 2 km
Årskurs 4-6: 3 km
Årskurs 7-9: 4 km

Ovanstående avstånd kan, i undantagsfall, behöva överskridas till exempel på grund av bristande vändmöjligheter för skolbussen.

I de fall det bor flera barn i ett område kan kommunen göra en bedömning som gäller alla barn boende inom området.

Vanligtvis utgör in- och utfarten från respektive fastighet utgångspunkten för avståndsberäkningen.

Trafikförhållanden

Eleverna ska kunna färdas till skolan på ett trafiksäkert sätt. Vid beslut om skolskjuts tas hänsyn till trafikförhållandena med avseende på vägens utformning, siktförhållanden, antal fordon som trafikerar vägen, andel tyngre fordon, hastighetsbegränsning, förekomst av vägren eller gångbana samt vägens belysning. Barnets ålder vägs in vid bedömning av skolvägens säkerhet. Bedömningen görs också med utgångspunkt att barn som inte är trafikmoget färdas på vägen i sällskap av vårdnadshavare.

Inga elever i förskoleklass – årskurs 6 bör gå längs med eller korsa riksväg 44 eller väg 2755 (gamla E20). Detta bör i möjligaste mån även gälla årskurs 7-9.

Funktionsnedsättning eller annan särskild omständigheter

Funktionsnedsättningen ska ha en beräknad varaktighet på minst 12 veckor. Behovet av skolskjuts på grund av funktionsnedsättning ska styrkas med intyg från läkare eller elevhälsa. Ett intyg i sig berättigar i allmänhet inte till skolskjuts utan utgör endast en del av beslutsunderlaget. Behovet av skolskjuts och vilken form av skolskjuts som är nödvändig ska bedömas årligen med hänsyn till elevens funktionsnedsättning, ålder och utveckling.

Vid kortvariga funktionshinder, till exempel sådana som är orsakade av olycksfall, kan eleven i vissa fall få tillfällig skolskjuts via kommunens försäkringsbolag. Tillfällig skolskjuts som ersätts av försäkringsbolag ingår inte i kommunens skolskjutsverksamhet. Det är vårdnadshavaren som tar kontakt med försäkringsbolaget och rektor.

Rese- och väntetider

Väntetider kan uppstå i anslutning till skolans start- och sluttider. Skolskjutsarna fastställs med utgångspunkt från skolans schemaramar och bör ankomma till skolan 40-10 minuter innan skolstart och avgå 10-40 minuter efter skolslut samt att eleverna får rimliga restider (med restid avses tid i skolskjutsfordonet). Restiden bör inte överstiga två timmar per skoldag.

Elever som har skolskjuts till och/eller från skolan ska veta vart skolpersonal finns om de behöver vända sig till någon. Skolan ska vara upplåst så att eleverna kan gå in vid dåligt väder.

Om bussen skulle vara försenad eller om tillbud inträffat ska eleven vänta vid hållplats ca 20 minuter och därefter gå hem eller gå till en plats som familjen kommit överens om.

Växelvis boende

En elev som bor växelvis hos vårdnadshavare kan vara berättigad till skolskjuts från båda adresserna. Förutsättningar är att båda vårdnadshavarna bor inom Götene kommun, minst en av adresserna ingår i den anvisade skolans normala upptagningsområde, eleven bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna, samt att övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

Ett växelvis boende måste vara ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen. Bor eleven en tredjedel av tiden eller varannan helg hos en vårdnadshavare bedöms det vara en fråga om umgänge, eleven har då inte rätt till skolskjuts från den vårdnadshavarens adress.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska göras inför varje läsår. Schema eller beskrivning av elevens boende på de båda adresserna ska bifogas i ansökan.

När det gäller syskon som åker särskilt anordnad skolskjuts med taxi på grund av växelvis boende, och de ska till samma adress, så åker dessa tillsammans i samma taxibil. Börjar eller slutar de vid olika tider får den som börjar senare och den som slutar tidigare invänta det andra syskonet för gemensam resa. Under väntetiden vid skolan, både före och efter skoltid, ska tillsyn ordnas av skolan för elever upp till och med årskurs tre.

I mån av plats

Elever som inte är berättigade till skolskjuts och inte uppfyller avståndskravet, kan också ansöka om skolskjuts som beviljas i mån av plats i redan planerade rutter. I mån av plats gäller inte resor med Västtrafik. För medgivande krävs att inga negativa ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser uppstår. Om antalet sökande är fler än bussens antal lediga platser prioriteras ansökningarna utifrån kommunens regler och riktlinjer för skolskjuts. Elevens ålder, samt avståndet till skolan är vägledande faktorer vid en prioritering av skolskjuts i mån av plats.

Val av annan skola

Kommunen har ingen generell skyldighet att ordna eller bekosta skjuts till någon annan skola än anvisad skola utifrån upptagningsområdet.

Om eleven väljer en annan grundskola inom hemkommunen, än den som kommunen skulle placerat dem i finns generellt ingen rätt till skolskjuts. Skolskjuts till den egenvalda skolan kan bli aktuellt om det kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Samma gäller om en elev väljer att gå i annan kommuns grundskola där kommunen är huvudman. Ansvaret för att eleven kommer till/från skolan övergår till vårdnadshavarna.

Ordningsregler

De allmänna regler som gäller i skolan för ordning och uppförande gäller även vid skolskjuts och på hållplatser. Förarens anvisningar ska följas för trafiksäkerhetens skull. Elever som är ohörsamma och/eller störande ska rapporteras till respektive klasslärare för vidare kontakt med hemmet. Hjälper inte detta kopplas skolledningen in. Avsiktlig skadegörelse ersätts av elev och/eller vårdnadshavare, entreprenören ska kontakta rektor.

Om en elev kommer försent till skolskjutsen är det vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till skolan. Om en elev på grund av undervisningen missar skolskjutsen hem, är det den enskilda skolans ansvar att ordna hemtransport för eleven.

Busskort från Västtrafik

För busskort från Västtrafik gäller särskilda regler. Kortet är personligt och ska behandlas som en värdehandling. Eleven kan åka på sitt busskort klockan 04.00-19.00 på helgfria vardagar samt lov- och studiedagar. Skolkortet gäller inte under jul- och sommarlov. Kortet gäller under ett läsår i taget samt de första veckorna läsåret efter.

Om eleven tappar bort sitt busskort ska detta anmälas till skolan så busskortet kan spärras. Nytt busskort fås mot en administrativ kostnad.

Om en elev som fått ett busskort flyttar utanför det skolskjutsberättigade området gäller inte busskortet längre och ska återlämnas till skolan. Samma gäller om eleven slutar under läsårets gång.

Vid osäkra fall om busskort tas ärendet upp av nämnden för utbildning, kultur och fritids arbetsutskott för diskussion innan beslut.

Synpunkter

Skolskjutsreglerna är beslutade av nämnden för utbildning, kultur och fritid. Är du som förälder missnöjd med beslutade regler kan du göra en besvärsskrivelse till nämnden för utbildning, kultur och fritid.

Överklagan

Götene kommuns beslut om skolskjutsar kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt anvisningar som bifogas med beslutet om skolskjuts.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!