Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nya riktlinjer för elevers ledighet

Publicerad: 6 mars 2012
1 juli 2011 infördes en ny Skollag (SFS 2010:800). I den regleras bland annat ledighet för elev och skolplikt (7 kap). Möjligheten att få ledigt har i och med införandet av den nya lagen skärpts. För längre ledighet ska det enligt lagen finnas "synnerliga skäl" (7 kap 18 §) för att ledighet ska beviljas.
Under våren 2012 kommer Skolverket ge ut riktlinjer för hur skolorna ska agera kring ledighet och Skolverket har redan nu meddelat att de kommer se strängt på vad som menas med "synnerliga skäl". Det är exempelvis inte tänkt att elever ska beviljas ledighet för nöjesresor.

Vem beviljar ledigheten?

  • Elev kan beviljas ledighet för enskilda angelägenheter, dock inte under nationella provperioden i årskurs 3, 6 och 9.
  • Klassföreståndare/mentor/handledare kan bevilja ledighet högst 2 dagar i följd och högst 5 dagar/läsår.
  • Rektor kan om synnerliga skäl föreligger bevilja längre ledighet.

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

När Skolverket publicerat riktlinjer för ledighet kommer ytterligare information läggas ut på kommunens hemsida.

Här hittar du blankett för Ansökan om ledighet för elev Pdf, 106.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!