Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Sammanfattning av synpunkter från dialogmöte i Hällekis

Publicerad: 31 juli 2012
Den 26 april var det ett dialogmöte i Folkets Hus i Hällekis. Mötet var välbesökt och många synpunkter framfördes till kommunledningen. Här redovisas en sammanställning av de synpunkter som togs upp. En handlingsplan kommer att tas fram som tas upp i Kommunstyrelsens förberedande utskott den 21 augusti.
Det kom många positiva kommentarer om samhället och om att dialogmöte hålls.

Samhällsbyggnad


Allmänt
 • Ljungs eller Holmbergs stuga - ungdomarna har vandaliserat den. Ta bort snöbärsbuskarna samtidigt som man återställer marken. För då gör Hembygdsföreningen iordning huset som man äger.
 • Området vid utsiktsplatsen behöver ses över.
 • Vägen till fiskdammen vid stenbrottet behöver lagas.
 • Mer P-platser önskas vid stationen och hamnen/Sjöråsvägen

Planarbete

 • Vindkraftverk önskas ej
 • Stor idrottshall vid gamla Folkets hus
 • Lastbilstrafik via truckvägen önskas för avlastning tätorten

Gång- och cykelvägar

 • Cykelvägen mellan Hällekis och Gössäter - underlaget felaktigt på del av sträckan.
 • Cykel och gångvägar behövs på många olika ställen i Hällekis, speciellt där det går tunga fordon. Exempelvis utmed Sjöråsvägen och Industrigatan.

Miljö- och naturvård

 • Höga jord/lervallar vid grävning av bäck - ska det vara så?
 • Underhåll vandringsleder.
 • Fågeltornet vid reningsverket. Stigen dit är svårframkomlig. Vissa delar kan behöva spångas. Halt berg i dagen, halkigt.
 • Hjortarna är alldeles för många i Hällekis med omnejd. Mångas synpunkter.
 • Emils Bad: Behövs sand och det skall tas vattenprover. Röjning, att ta bort stenarna och en badbrygga önskas också. Många synpunkter.
 • Järnvägsviadukten Industrigatan, där har det blivit en avstjälpningsplats för trädgårdsavfall och mer skräp. Kan man få bort detta?
 • Öppna upp så sjön syns bättre från Sjöråsvägen. Röj sly, siktgator som i Lidköping?
 • Sjöråsviken är för grund och bör muddras.
 • Plana ut de muddermassor man lagt upp som vallar i "Viken".
 • Man upplever de kvarlämnade slymassorna efter röjning som störande då de ligger kvar mitt inne i samhället på platser som tidigare varit fulla av blommor.

Trafikverket

 • Få ner hastigheten på Sjöråsvägen. Många synpunkter.
 • Olämpligt att ha avsmalnande väg vid stationshuset för de som kommer nedifrån.

Götene Vatten och Värme (GVV)

 • Reningsverket och dess kapacitet. Många synpunkter.
 • Container utställd av GVV är bra, men önskas permanent eller eventuellt att de ställs ut tidigare på våren. Önskemål finns även för container för icke brännbart.

Gata/Park


Trafik
 • Behövs skyltning vid viadukten på Industrivägen. Vem som har skyldighet att lämna företräde.
 • Vid Konsum parkerar man bilar alldeles utanför trots stoppförbudsskyltning. Detta medför att gående har svårt att ta sig fram där.
 • Vägen från slottet via skolan är 30 km skyltad åt ett håll men inte i motsatt riktning, dessutom finns ingen markering där hastighetsgränsen upphör?

Drift och allmänna frågeställningar

 • Det allmänna upplevelsen är att skötseln är bristfällig på grund av status på asfalt, mycket sly och grönytor som inte klipps frekvent. Många synpunkter.
 • Städa upp området kring musikpaviljongen (Näbbet).
 • Kommunen och Trafikverket skulle kunna samverka i gräsklippning av sina respektive grönytor. Skulle bli mer enhetligt och troligtvis effektivare.
 • Skylt "Varning för tåg" behövs på Sjöråsleden (vandringsleden).
 • Årnäs - tidplan för iordningställande av lekplats?

Äldreomsorg

 • Hur blir det med trygghetsboende i form av två rum och kök + uteplats?
 • Tomma lokaler på Hällesäter. Många synpunkter.
 • Trångt i matsalen vid "Nya Hällesäter".
 • Motiv för rivning av Hällesäter-del önskas

Skola

 • Fritidsgård varje kväll, exempelvis i Hällesäters tomma lokaler.
 • Ungdomar ställer till med mycket skadegörelse, bland annat i Falkängen och Stationen, samt störande buskörning. Vad gör man från kommunen och vilket ansvar tar föräldrarna? Många synpunkter.
 • För lite personal ute på rasterna.
 • Förskolans placering?
 • Viktigt att det finns barnomsorg i Årnäs.

Kollektivtrafik

 • Bättre bussförbindelser behövs till Götene.
 • Tidlistor för bussavgångar behöver sättas upp.
 • Hållplatsernas placering och utformning ifrågasätts. Många synpunkter.
 • Problem med ordinarie tågtider till Lidköping för gymnasister som kommer för sent.

Övrigt

 • Det finns idéer och förslag för området söder om skolan som skulle gynna besöksnäringen. Hur förena detta med natur/miljöåtaganden.
 • Höjt bidrag till bygdegårdar önskas
 • Silon vid Svenska Foder behöver målas om till någon trevligare färg.
 • Vem äger den gamla verkstaden i Stenbrottet?
 • Nattvakt i hamnen kan också se till macken (oro finns för skadegörelse)

Kvalitets- och utvecklingsenheten
2012-06-19

Kontakperson
Karl-Arne Hennersten
E-post:karl-arne.hennersten@gotene.se
Telefon: 0511-38 61 00

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!