Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Så här jobbar Götene kommun för att hantera Coronaviruset

Coronaviruset medför stora konsekvenser för världen, såväl som för Sverige och oss i Götene kommun. Därför har en krisledningsgrupp aktiverats i kommunen som har det övergripande ansvaret för att hantera situationen. Krisledningsgruppen träffas dagligen för att skapa en gemensam lägesbild samt diskutera hur vi ska förhålla oss till och genomföra de direktiv som kommer från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Regelbundna samverkanskonferenser med länsstyrelse och avstämningar med chefer i verksamheterna genomförs också för att ha en så aktuell lägesbild som möjligt av situationen i kommunen.

Dagligt möte i krisledningsgruppen. Tolv deltagare är på plats i möteslokalen, två deltar via videokonferensteknik. Förstora bilden

Dagligt möte i krisledningsgruppen. Tolv deltagare är på plats i möteslokalen, två deltar via videokonferensteknik.

Situationen med spridningen av Coronaviruset i världen och i Sverige påverkar oss alla på olika sätt. Även för Götene kommuns verksamheter har viruset fått konsekvenser.

Läget utgör en påtaglig samhällsstörning och därför har kommunen gått upp i så kallat stabsläge. Det innebär att en krisledningsgrupp har det övergripande ansvaret att hantera situationen för Götene kommun.

I krisledningsgruppen ingår kommundirektörens ledningsgrupp samt ett antal tjänstepersoner med särskild kompetens och ansvarsområden som är nödvändig för att hantera situationen, däribland säkerhetssamordnare och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Följer direktiv från myndigheterna

Götene kommun följer de direktiv som kommer från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Vi följer de presskonferenser som Folkhälsomyndigheten håller dagligen för att vara uppdaterade om det senaste läget och eventuella förändringar eller tillägg i rekommendationer och direktiv.

Dagliga möten i krisledningsgruppen

Varje förmiddag träffas kommunens krisledningsgrupp för att skapa en gemensam och samlad lägesbild över situationen i kommunens verksamheter och inom kommunens geografiska område. Varje sektorschef rapporterar om läget i sin verksamhet; hur stort personalbortfallet är för dagen, hur tillgång till vikarier ser ut och hur verksamheten påverkas i övrigt.

Krisledningsgruppen diskuterar också hur vi ska förhålla oss till och genomföra de direktiv som kommer från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Gruppen beslutar även om vilka ytterligare åtgärder som behöver genomföras för att våra verksamheter ska fungera så likt normala omständigheter som möjligt och vad som behöver kommuniceras ut till såväl medborgare som medarbetare.

Regional samverkan

Två gånger i veckan kallar Länsstyrelsen västra Götaland till regionala samverkanskonferenser via telefon. På dessa deltar Västragötalandsregionen (sjukvården), Smittskydd Västra Götaland, samtliga kommuner i Västergötaland och andra regionala aktörer, såsom polisen och försvarsmakten. Där ger de övergripande aktörerna de senaste lägesbilderna inom regionen och gemensam riktning samt gemensamma budskap anges för det förtsatta arbetet.

Regelbundna avstämning med verksamheterna

Kommunens sektorschefer har regelbundna avstämningsmöten med sina verksamheter. Det rapporteras sedan vidare till krisledningsgruppen.

Socialchefen har daglig avstämning med sina verksamhetschefer inom vård och omsorg för att få reda på hur läget ser ut inom respektive enhet.

Skolchefen stämmer av med rektorerna inom grundskola och förskola flera gånger i veckan för att få reda på hur många barn som finns i verksamheterna, hur stort personalbortfallet ser ut och hur bemanningen av vikarier fungerar.

På samma sätt har kultur- och fritidschef, samhällsbyggnadschef, sektorschefen för ledning och stöd samt förvaltningschefen för service och teknik regelbundna avstämningar med sina personalgrupper för att hela tiden ha koll på läget i verksamheterna.

Säkerhetssamordnaren har även regelbunden avstämning med de kommunala bolagen om läget i deras verksamheter.

Daglig kontakt med facken

Personalstrategen har en daglig avstämning med de fackliga representanterna för att de ska ha kännedom om vad som sker i de olika verksamheterna och hur det kan komma att påverka deras medlemmar.

Kommunikationen är viktig

Utöver att hålla verksamheterna rullande är kommunikationen kring hanteringen av coronaviruset prioriterad. Det är viktigt att våra kommuninvånare känner till hur kommunen hanterar situationen och hur förändringar i våra verksamheter kan komma att påverka den enskilda. Vi vill också vara transparenta och ge insyn och förståelse för hur vi arbetar i den här för alla ovanliga situationen. Vi hjälper också till att sprida myndigheternas information för att den ska nå fler.

Lika viktigt är det också att våra medarbetare runt om i kommunens verksamheten vet vad som gäller, har förståelse för hur åtgärder kommer att påverka deras arbetssituation och hur de kan bemöta frågor från brukare, elever, barn och anhöriga om varför det ser ut som det gör just nu i våra verksamheter. Därför är kommunikationen med våra medarbetare också en prioriterad fråga.

Vissa arbetsuppgifter läggs på is

För att orka och hinna med att hantera det som kommer till följd av Coronaviruset har en del arbetstuppgifter och till och med hela verksamheter lagts på is för tillfället. Personalbortfallet i flera verksamheter är stort och vi behöver inom kommunen hjälpas åt att täcka upp och stötta varandra.

Vi ber er ha förståelse och överseende med att vi måste sänka våra servicenivåer just nu. Så snart utrymme finns kommer dessa att återupptas igen. 

Frågor eller funderingar?

Om du har frågor eller funderingar kring hur vi arbetar med att hantera situationen till följd av Coronaviruset är du välkommen att kontakta:

Elias Karlsson-Pyk, säkerhetssamordnare
Telefon: 0511-38 60 19
E-post: elias.karlsson-pyk@gotene.se

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!