Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nu påbörjas återställandet av marken vid Medeltidens värld

Publicerad: klockan

Turerna har varit många kring området vid Medeltidens värld. Nu är det beslutat att borgen ska rivas och marken ska återställas till naturmark. Kommunens personal är ställd till förfogande för arbetet. Nyttjandet av arenan på området påverkas inte.

Beslutet om att avveckla Medeltidens värld togs i kommunfullmäktige redan 2013 och uppstädning av området påbörjades men avslutades aldrig. Nu har det tagits fram en övergripande plan för att helt återställa marken till naturmark.

Återställande av marken

Innan återställningsarbetet kan sättas igång krävs en rad olika förberedande insatser, såsom sökande av tillstånd samt klargörande av ägandefrågor och hur vattnet i området ska hanteras. Därefter kan det praktiska arbetet påbörjas i form av städning, rivning och borttagning av resterande byggnationer samt återställande av marken. Infrastruktur, som vatten och avlopp (VA) och el, som är draget i området kommer att behållas för eventuellt framtida bruk. Arbetet startas nu och kommer pågå under 2018 innan det är helt klart.

Nyttjanderätt av marken och intresse för borgen

Medeltidsföreningen Infensus har idag ett nyttjanderättsavtal för arenan som finns på området, grusytan nordväst om arenan samt infartsvägen från väster. Detta kommer inte att påverkas av återställandet av marken i området.

Det har också funnits intresse under åren, främst från Infensus, om att använda borgen som ligger i anslutning till arenan. Detta har dock inte kommit till stånd beroende på att driftskostnaderna för borgen, i form av bland annat uppvärmning, underhåll och VA, har varit väsentligt högre än vad som har varit realistiskt för parterna att finansiera. Det har också funnits olika politiska viljeriktningar och tolkningar av ägarens direktiv när det gäller användningen av borgen, vilket har bidragit till att ärendet inte har kommit vidare.

Rivning av borgen

Bolaget Medeltidens värld AB har nu beslutat att riva borgen. Borgen har inte underhållits sedan anläggningen stängde och har sedan avvecklingen påbörjades varit klassad som ett rivningsobjekt. Mycket skadegörelse har också förekommit under åren. Det innebär att byggnaden är i väldigt dåligt skick och har heller inte fastighetsbeskattats under åren.

Att ta borgen i bruk nu skulle innebära stora kostnader för totalrenovering samt eventuell restskatt för de år då borgen har varit klassad som rivningsobjekt. Utöver det tillkommer höga driftskostnader. Kostnaden för renovering samt drift över tid är betydligt högre än vad det kostar att riva borgen. Det är därför inte försvarbart att använda skattemedel till att finansiera det.

Kommunens personal till förfogande för iordningställandet

Kommunstyrelsen har nu ställt personal till förfogande för Medeltidens värld AB för att kunna genomföra det slutgiltiga iordningställandet av marken. Vissa delar i det praktiska arbetet kommer kunna utföras av kommunens egna verksamheter, medan andra delar kommer kunna utföras av kommunens årsentreprenörer. Större arbetsinsatser kommer att handlas upp separat.

Kostnad för återställandet

Det finns i dagsläget ingen sammanställd kalkyl för vad återställandet av marken i området kommer att kosta. Det beror på att en bedömning av omfattningen av markåterställandet samt nödvändiga upphandlingar för genomförandet ännu inte är gjorda. Det är dock Medeltidens värld AB:s tillgångar som kommer att nyttjas i första hand för insatserna.

Vid frågor kontakta

Åsa Karlsson
Ordförande Medeltidens värld AB
Telefonnummer: 0511- 38 60 10
E-post: asa.karlsson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!