Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kortversion av kommunens årsredovisning 2009

Publicerad: 5 juli 2010
Drygt hälften av kommunens intäker är skatteintäkter, 57 procent. Dessutom får kommunen olika former av riktade statsbidrag, som tillsammans bidrar med 12 procent av intäkterna. Övriga intäkter tar kommunen ut i bland annat barnomsorgsavgift och avgifter inom äldreomsorgen.

Korta fakta

 • Den 31 december 2009 bodde 13 186 invånare i Götene, en ökning med 101 personer under 2009.
 • Nyinflyttade barn eller pensionärer ger ökade statsbidrag för kommunen, samtidigt som de vanligtvis också medför ökade kostnader.
 • En ny invånare innebär ökade intäkter i kommunkassan med i genomsnitt 40 000 kronor per år.
 • Tre fjärdedelar av kommunens skatteintäkter och statsbidrag går till äldre- och handikappomsorg, barnomsorg och skola.
 • En Götenebo betalade, under 2009, 32,35 kronor i kommunalskatt på varje intjänad hundralapp. Kommunens skattesats var 21,90 kronor och regionens skattesats var 10,45 kronor.

Förändringarnas år


För kommunerna innebar den snabbt fallande konjunkturen en turbulent tid med osäkra planeringsförutsättningar. För Götene kommun innebar detta att budgeten justerades ner med cirka 2 procent i kommunfullmäktiges junisammanträde. Detta var dramatiskt och har inte skett någon gång tidigare i kommunens historia. Trots minskade resurser i kommunen var år 2009 ett år med många förändringar vilket visade sig i många viktiga händelser.
 
Cykel-SM genomfördes i juni månad i Götene. Höjdpunkten blev linjeloppet som gick av stapeln på nya sträckningen av E20 veckan innan den togs i bruk för biltrafik. Den 27 juni invigdes Skaraborgs första motorvägssträcka på E20. Efter årtionden av kamp för att denna viktiga väg skulle byggas, kunde vi gemensamt glädja oss åt resultatet.

Äldreboende i Källby har också diskuterats under många år. Under sommaren kunde äntligen första spadtaget tas för detta bygge. Bygget är viktigt för de äldre i Källby, men sker också i en tid då kommunen bör prioritera byggnation som ger arbetstillfällen
 
I augusti månad arrangerade Medletidens Värld AB en musikfestival kallad Arnfestivalen med Sveriges bästa artister. Evenemanget blev trots ett väder med regn och blåst arrangörsmässigt lyckat, men besökarantalet blev en besvikelse. Besökarantalet på anläggningen Medeltidens Värld blev också en stor besvikelse som resulterade i ett stort negativt resultat för bolaget. Vidare satsning i bolaget diskuterades livligt under hösten i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Detta ledde till ett beslut i kommunfullmäktige i december om en vision för Medeltidens Värld.
 
Innevånarantalet ökade med 101 personer under året. Det är glädjande men det gäller att inte slå sig till ro med det.  Det är viktigt att vi fortsätter avsätta gemensamma resurser till att utveckla kommunen. Kommunfullmäktige fortsätter att avsätta medel för utveckling av vår attraktiva livsmiljö trots ett försämrat ekonomiskt läge. Detta arbete måste fortsätta även under kommande år.
 
Bo Bergsten
Kommunstyrelsens ordförande

Svängningarnas år men också utveckling!


Konjunkturen var det stora samtalsämnet under 2009. Redan vid de första uppföljningarna var prognosen tydlig på lägre skatteintäkter vilket ledde till omedelbara krav på ekonomisk återhållsamhet. Tack vare en snabb omställning, en stor förståelse och kreativitet från personal på alla nivåer kunde detta genomföras utan att kvalitén blev märkbart försämrad för våra medborgare. Även skattebetalarnas förening och SPF uppmärksammade detta senare under året med att tilldela Götene kommun priser för effektivitet verksamhet kombinerad med kvalitet. Den kommunala verksamheten har fortsatt hög kvalité och utvecklas hela tiden. 

Vi lyckas väl med att visa att vi är en kommun i ständig utveckling som genom bra värdskap tar tillvara på våra möjligheter.
 
Befolkningen i kommunen fortsätter att öka. 2009 är ökningen 101 personer och vi är nu uppe i 13.186 invånare. Roligt också att vi även i år har ett födelseöverskott. Motorvägen Lundsbrunn - Holmestad invigdes i juni med pompa och ståt med både cykel- och löptävling innan bilarna släpptes på. Även 2009 har flera viktiga saker inträffat som för utvecklingen i kommunen framåt. Ett nytt äldreboende i Källby är under uppförande och en ny infartsväg in till Källby likaså. I Lundsbrunn och i Hällekis har det varit minimässor där planer för dessa kommundelar presenterats och diskuterats. I Götene har torget och gatorna runt där fått ny karaktär. Ett nytt psykiatriboende har tagits i bruk.
 
För 2010 kommer lågkonjunkturen fortsätta att ställa hårda prov för en del av våra kommunmedborgare och behoven av ekonomiskt bistånd och utbildning ser ut att kvarstå. Även näringslivet behöver stöd för att klara läget. Samtidigt som vi ska fortsätt att utveckla vård-skola-omsorg så är det viktigt med fortsatta satsningar för att få ett ökat befolkningsantal.
 
En bra kommunal verksamhet för de vi är till för — våra kommunmedborgare.

Rogher Selmosson
Kommundirektör

Kommunverksamheter

Grundskola/Skolbarnomsorg/Kulturskola


Verksamheten omfattar skolformerna förskoleklass, grundskola och obligatorisk särskola samt skolbarnomsorg i form av fritidshem. Skolor finns i samtliga tätorter i kommunen - Götene, Källby, Hällekis och Lundsbrunn. Nästan samtliga sexåringar går i kommunens förskoleklasser, som är lokalintegrerade i skolorna och där en samverkan med skolans första årskurser sker. Fritidshemmen tar emot barn mellan 6-12 år. Kulturskolans verksamhet är förlagd till grundskolorna i kommunen och omfattar från och med hösten 2009 enbart musikundervisning.

Äldreomsorg


Alla insatser ska utgå från den enskilde individens behov. Verksamheten omfattar stöd och insatser i olika former till äldre och funktionshindrade personer. Insatser kan vara till exempel hemvård, särskilt boende, korttidsplatser, dagverksamhet, rehabilitering och stöd till demenssjuka. Mer allmänt riktade insatser är exempelvis närståendestöd, frivilligstöd, servicetjänster, fixartjänster och möjlighet till gemenskap.

Gymnasieskola


Verksamheten omfattar skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola. Götene kommun köper de flesta gymnasieplatserna av andra kommuner eller fristående gymnasieskolor. Genom samarbetet Gymnasium Skaraborg har elever möjlighet att välja mellan skolor i de flesta kommuner inom Skaraborgsregionen. Inom ramen för kommunens egen gymnasieverksamhet finns Individuella Programmet.
Förskola
Barnomsorg erbjuds genom förskolor och så kallade pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem). Förskolor finns i Götenes fyra tätorter och pedagogisk omsorg finns vid sidan av tätorterna även i Årnäs. Vid sidan av de kommunala förskolorna finns två fristående förskolor.

Verksamhetsövergripande


Det övergripande ansvaret för planering, utveckling och uppföljning av kommunens verksamheter är samlat under verksamhetsövergripande. Här ingår kommunledning, personal och ekonomienhet, politik, kansli, medborgarkontor, växel, IT och revision.

Handikappomsorg


Funktionshindrade personer ska kunna leva ett självständigt liv i egen bostad och erbjudas sysselsättning och aktiviteter. Handikappomsorgen inrymmer verksamheter och insatser för både barn och vuxna. Så som personlig assistans, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet, gruppbostäder samt olika stödinsatser till psykiskt funktionshindrade.

Individ- och familjeomsorg/Rådgivningsenhet


Individ- och familjeomsorgen utreder och ger stöd åt barn, ungdomar, familjer och vuxna. Stödet omfattar exempelvis försörjningsstöd, kontaktperson/kontaktfamilj, institutions- och familjehemsvård, familjebehandling alkohol- och drogrådgivning samt missbruksvård. Verksamheten arbetar också med familjerättsliga frågor som adoption, faderskap och utredningar i vårdsärenden. Inom förebyggandeområdet finns Familjecentrum, Rådgivningscentrum och Ungdomsmottagning som har en öppen, rådgivande och stödjande verksamhet med fokus på barn, ungdomar, föräldrar och berörd personal i förskola/skola.

Fastigheter, gator och parker


Götene och Skara har en gemensam teknisk nämnd. Här redovisas endast Götenes del av fastigheter, gator och parker. Här ingår också kollektivtrafik, färdtjänstresor, skolskjutsar och parkeringstillstånd.

Kultur och Fritid


Kultur innefattar bibliotek, allmänkulturell verksamhet och stöd till föreningar inom kulturområdet. Fritid innehåller stöd till kommunens föreningar, drift av vissa idrottsanläggningar och fritidsgårdsverksamhet för ungdomar i de fyra kommundelarna samt ungdomscafé Esperanza.

Mark och plan/Miljötillsyn


Mark och  Plan svarar för bygglovshantering och detaljplanering och näringslivsfrågor. Miljötillsyn svarar för kommunens tillsyn inom områdena miljö, hälsoskydd, djurskydd, livsmedel och tobak.

Räddningstjänsten


Räddningstjänsten bedriver räddningstjänst, ansvarar för att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.

Vuxenutbildning


Inom Vuxenutbildning återfinns skolformerna grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), särvux samt uppdragsutbildningar. Syftet med verksamheten är att vuxna ska ges möjlighet att komplettera sin tidigare utbildning.

Kommunens kostnader fördelade per verksamhet


Så här läser du diagrammet:


Diagrammet visar hur kommunens nettokostnader fördelas per verksamhet. Exempel: Till äldreomsorgen går 20 procent av kommunens totala kostnader.
 • Grundskola/Skolbarnsomsorg/Kulturskola 25 %
 • Äldreomsorg 20 %
 • Gymnasieskola 12 %
 • Förskola 9 %
 • Handikappomsorg 8 %
 • Verksamhetsövergripande 9 %
 • Individ-Familjeomsorg/Rådgivning 6 %
 • Fastighet, Gator och Parker 4 %
 • Mark och plan/Miljötillsyn 2 %
 • Kultur/Fritid 3 %
 • Räddningstjänst 1 %
 • Vuxenutbildning 1 %
Nyckeltal för våra verksamheter (ett urval):
Kostnad per plats i förskolan: 84 000 kr
Kostnad per elev i grundskolan: 77 000 kr
Kostnad per elev i gymnasieskolan: 103 000 kr
Kostnad per plats i äldreboende: 477 000 kr
Kostnad per plats i demensboende:473 000 kr
Kostnad per plats i gruppboende handikappomsorg:561 000 kr
Andel 1-5-åringar med plats i förskolan88,6 %
Antal elever grundskola 1 585 elever
Antal elever gymnasieskola 652 elever
Antal platser demensboende 32 platser
Antal platser äldreboende 87 platser

Kommunens intäkter


Drygt hälften av kommunens intäker är skatteintäkter, 57 procent. Dessutom får kommunen olika former av riktade statsbidrag, som tillsammans bidrar med 12 procent av intäkterna. Övriga intäkter tar kommunen ut i bland annat barnomsorgsavgift och avgifter inom äldreomsorgen.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!