Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Gemensamma medborgarlöften med polisen ska göra kommunen tryggare

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Kommunpolis Oscar Svantesson, kommunalråd Åsa Karlsson, kommunchef Jerker Andersson Liljestrand och lokalpolisområdeschef Fredrik Malm. Klicka på bilden för att förstora.

Den 20 december skrev kommunal­rådet och chefen för lokalpolis­området västra Skaraborg på en samverkans­överens­kommelse med gemensamma medborgar­­löften för att tillsammans skapa en tryggare kommun.

Götene kommun och Polisen, lokalpolisområde västra Skaraborg, tecknade den 20 december en överenskommelse om att arbeta tillsammans för förebygga brott och skapa trygghet i kommunen. Syftet med överenskommelsen är att öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten inom Götene kommun.

Genom så kallade medborgardialoger har kommunen tillsammans med polisen kartlagt vad den som bor och verkar i kommunen upplever som viktigast för att känna sig trygg och säker. Utifrån kartläggningen har sedan ett antal områden prioriterat och valts ut. De områdena har sedan legat till grund för samverkansöverenskommelsen samt en handlingsplan och ett antal medborgarlöften.

Resultatet av medborgardialoger

Medborgardialogerna visade att invånarna i Götene kommun generellt är trygga. Däremot ligger den upplevda tryggheten i Götene kommun lite under riksgenomsnittet och snittet för kommuner i motsvarande storlek i trygghetsmätningar. Den otrygghet som upplevs av invånarna är bland annat kopplad till mörker och en upplevd otillräcklig belysning.

Vidare visade medborgardialogerna på att det råder en osund cykelkultur i kommunen, framförallt i Götene centrum. Invånarna vittnade om okunskap om trafikregler, bristande respekt för gällande lagstiftning samt bristande kontroller av polisen. Det finns även en otydlighet med skyltning av cykelbanor samt var cykelbanorna startar och slutar.

I Hällekis upplevdes en problematik med höga hastigheter på såväl Sjöråsvägen som Hönsätersvägen hos personbilar och lastbilar vid genomfartstrafik.

Medborgarlöften

Medborgarlöftena beskriver vad polisen, kommunen och andra samverkanspartners lovar att åstadkomma tillsammans för att skapa en tryggare och säkrare kommun för invånarna.

Götene kommun lovar att:

  • Förbättra uppmärkning och skyltning av cykelbanor i Götene.
  • Genomföra hastighetsmätningar i Hällekis för att ge underlag för eventuella hastighetsreducerande åtgärder.

Polisen lovar att:

  • Genomföra minst sex trafikinsatser med inriktning mot cykeltrafiken i Götene.
  • Genomföra minst sex trafikinsatser med inriktning mot genomfartstrafiken i Hällekis.

Tillsammans lovar vi att:

  • Genomföra en trygghetsvandring i Götene med inriktning på belysning och trygghet.
  • Genomföra en samlad informationskampanj om cykelsäkerhet.

Kontakt

Om du har några frågor kring samverkansöverenskomelsen, medborgardialogerna eller medborgarlöftena är du välkommen att kontakta:

Dag Högrell
Risk- och säkerhetssamordnare
Telefon: 0511-38 60 16
E-post: dag.hogrell@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!