Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Första studieresan inom ICU-projektet gick till Perugia i Italien

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Nu har den första av två studieresor inom medborgar­kontorets EU-finansierade projekt Intercultural Communication for You (ICU) genomförts. Målet med projektet är utvecklad medborgarservice i allmänhet och förbättrad service till asylsökande och nyanlända i synnerhet. Första resan gick till Perugia i Italien.

Under en vecka i maj 2017 hade vi förmånen att få följa hur olika italienska organisationer i staden Perugia och regionen Umbrien arbetar med samhällsservice till nyanlända och asylsökande. Genom att jobbskugga organisationernas arbete hoppades vi få nya perspektiv på medborgarservice och samla på oss tips, idéer och metoder att ta med oss hem. Vi ville också jämföra våra arbetssätt med deras och bland annat få en förståelse för hur de har löst den svåra uppgiften att kommunicera med sin målgrupp när man saknar ett gemensamt språk.

Vi som deltog på denna resa var:

 • Amanda Friberg, medborgarkontor och växel
 • Charlotta Lövgren, kommunikationsstrateg och medborgarkontor
 • Eva Danielsson Friberg, sektorschef konsult och administration och chef medborgarkontor
 • Josefine Prytz, medborgarkontor och fritid ungdom
 • Ulla Knutsson, integrationsstrateg och projektledare för Mötesplatsen

Ett annorlunda mottagningssystem

Italiens mottagningssystem av flyktingar är ganska annorlunda mot det svenska. Där är det polisen som sköter asylärendena och placerar ut de asylsökande i olika regioner. Regionerna fördelar sedan de asylsökande till kommuner inom regionen som i sin tur lägger ut ansvaret för integrationen av de asylsökande på sociala kooperativ. Det gäller såväl boende och språk- och samhällsundervisning som fritidssysselsättning och arbetssökande.

Många av de sociala kooperativ som vi träffade sökte projektmedel från år till år, vilket innebar att det var svårt att planera långsiktigt och den mesta verksamheten byggde på tillfälliga projekt. För att få verksamheterna att gå ihop var det många som la otaliga frivilliga och obetalda timmar på sina arbeten.

Bemötande och värdskap grundbulten i medborgarservicen

Oavsett vilken del av integrationskedjan de människor vi träffade arbetade med, vilka uppdrag de hade eller vilka människor de mötte i sina yrkesroller så hade de alla gemensamt ett otroligt fint och varmt bemötande med ständigt fokus på dem de var till för.

Vi hade bland annat förmånen att få besöka ett boende för personer som precis fått uppehållstillstånd. Där fick de bo i sex månader innan de blev tvungna att ordna eget boende. I boendeformen ingick även ett visst antal timmar språkundervisning i veckan, vilka var obligatoriska.

Vi besökte även flera medborgarkontor runt om i regionen som bland annat hjälpte nyanlända med att skriva CV:n och söka arbeten, ansöka om förlängning av uppehållstillstånd och lotsa dem rätt bland myndigheter och organisationer med olika uppdrag,

Vi träffade också organisationer som arbetade med flyktingar ur ett människohandelsperspektiv. I Italien är migration och människohandel nära sammankopplat och många av de som söker asyl i landet försvinner in i prostitution och organiserad brottslighet. De sociala kooperativen gör ett enormt arbete med att försöka komma i kontakt med de asylsökande som befinner sig i riskzonen innan de fångas upp av kriminella nätverk. De arbetade också med att försöka få de som redan hamnat i prostitution från gatan och erbjuda skyddat boende och hjälp med att antingen söka asyl eller resa hem i utbyte mot att de anmäler sina upplevelser till polisen.

Gott rykte och mun-till-mun-metoden var främsta kommunikationskanalen

Genomgående för de olika organisationerna och medborgarkontoren vi besökte var den knappa informationen. Det fanns knappt några skyltar på de byggnader där de höll till som kunde vägleda besökarna rätt. Det fanns heller inte mycket tryckt informationsmaterial som besökarna kunde ta med sig och sprida vidare. Ändå nyttjades tjänsterna flitigt och nya besökare hittade dit.

Förklaringen var att besökarna själva såg till att nya personer hittade till deras lokaler och personalen och deras sätt att utföra tjänsterna på såg till att besökarna kom tillbaka. Organisationerna såg därför inte behovet av vare sig skyltar, tryckt informationsmaterial eller digital information i någon större utsträckning.

Nästa resa går till Bonn

Den andra resan i projektet genomförs i oktober och då går färden till Bonn i Tyskland och ett medborgarkontor i en stadsdelsförvaltning. På den resan kommer följande personer att åka:

 • Adrian Brakke, webbansvarig kommunikatör och medborgarkontor
 • Agnetha Malm, medborgarkontor och växel
 • Cathrine Pettersson, samordnare medborgarkontor och växel
 • Helena Svensson, medborgarkontor och bibliotek
 • En femte person som ännu inte är fastställt

Under hösten kommer sedan erfareneheterna från de två resorna att slås ihop för att se om vi kan utveckla vår egen service i medborgarkontoret utifrån vad vi har fått med oss hem.

Ett jobbskuggningsprojekt finansierat av EU

Universitets- och högskolerådet (UHR) har tilldelat Medborgarkontoret i Götene kommun 14 515 euro (cirka 135 000 kronor) för mobilitetsprojektet Intercultural communication for you (ICU) från EU-programmet Erasmus+. Syftet med projektet är att utveckla medborgarkontorets service genom kompensutveckling i form av erfarenhetsutbyte och jobbskuggning på andra medborgarkontor i Europa.

Våra projektpartners är ett medborgarkontor i en stadsdelsförvaltning i Bonn, Tyskland och ett socialt kooperativ i Perugia, Italien. Båda länderna har stor erfarenhet av asylmottagande och tanken är att se hur de jobbar med medborgarservice, i stort och i smått. I projektet ingår även en utbildning i interkulturell kommunikation i samarbete med Högskolan i Skövde.

Ett projektnamn med många betydelser

Projektnamnet Intercultural communication for you (ICU) är dubbelbottnat. Eftersom projektet handlar om att utveckla vår service utgör kommunikationen en betydande del, särskilt i utvecklandet av servicen till nyanlända och asylsökande där vi saknar en gemensam kulturell förförståelse att utgå ifrån när vi möts. Utbildningen i interkulturell kommunikation ska bland annat medvetandegöra hur vårt sätt att kommunicera kan påverka hur vi möter och bemöter personer från andra kulturer. I och med att det är ett internationellt projekt kändes ett projektnamn på engelska mest riktigt.

For you i projektnamnet syftar på kommunens övergripande värdegrund "för-dig-perspektivet" som innebär att alla våra verksamheter och allt kommunen gör ska vara till för dig som invånare i Götene kommun. Satsningen på medborgarkontoret gör vi för att du som medborgare ska få ännu bättre service och bemötande när du besöker medborgarkontoret, oavsett ärende.

Förkortningen ICU har en innebörd i sig självt. Om man läser den på engelska så blir det "I see you" - jag ser dig. God service och gott bemötande är medborgarkontorets utgångspunkt i alla lägen. Att se och försöka förstå våra besökares behov är grunden i vårt arbete, oavsett ärende och oavsett om de finns fysiskt på plats i våra lokaler eller kontaktar oss via telefon, e-post eller sociala medier. "Jag ser dig" kändes därför som en passade delbetydelse av vårt projekt som ska göra oss ännu bättre på att ge service till alla våra kommuninvånare utifrån deras behov och önskemål.

Resan till Perugia i bilder

 • Bild 1: Utsikt över Perugia med Appeninerna i bakgrunden.
 • Bild 2: Besök på boende för personer som precis fått uppehållstillstånd och asylsökande.
 • Bild 3: Besök på ett medborgarkontor i en stadsdelsförvaltning i Perugia.
 • Bild 4: Besök på ett medborgarkontor i staden Spoleto.
 • Bild 5: Besök på en konstutställning om flykt med fotografier på människor som flyr Syrien och Afrika för att ta sig till Europa, blandat med konstverk på temat flykt.
 • Bild 6: Det sociala kooperativet Borgoretes (vår partnerorganisation) huvudkontor i Perugia.
 • Bild 7: Resenärerna, från vänster Amanda, Charlotta, Eva, Josefine och Ulla.
 • Bild 8: Möte med det sociala kooperativet Cidis Onlus som bland annat arbetade med språkutbildning och stöd till könsstympade flyktingar.
 • Bild 9: Möte med migrationschefen i regionen.
 • Bild 10: Besök på ett medborgarkontor i en stadsdelsförvaltning i Perugia som inriktade sig på andra generationens invandrare och ungdomar.

Kontaktperson

Vid frågor kontakta:

Charlotta Lövgren, kommunikationsstrateg
Telefon: 0511-38 60 47
E-post: charlotta.lovgren@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!