Lyssna

Publicerad klockan .

Årsstämmor kommunens helägda bolag

Den 20 maj 2024 hålls årsstämmor för de kommunala bolagen i Centrumhuset, Götene.

De tre kommunala bolagen som håller årsstämmor är:

 • AB Götenebostäder kl. 9.00
 • Götene Vatten & Värme AB kl. 9.30
 • Medeltidens Värld AB kl. 10.00

Kallelse och föredragningslista till AB Götenebostäders årsstämma hittar du via denna länk: Årsstämma AB GöteneBostäder den 20 maj – Götenebostäder (gotenebostader.se)

Kallelse och föredragningslista till Götene Vatten & Värme AB:s årsstämma finns via denna länk: Nyheter - Götene vatten (gotenevatten.se)

Föredragningslistan för Medeltidens Värld AB:s årsstämma publiceras nedan:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av sekreterare vid stämman
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av justerare
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Godkännande av dagordning
 8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och den förtroendevalda revisorns granskningsrapport
 9. Beslut om:
  a. fastställande av resultaträkning och balansräkning år 2023
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen år 2023
  c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna år 2023
 10. Fastställande av arvode åt styrelse, revision och lekmannarevisor med suppleanter
 11. Styrelse och revisorer:
  a. anmälan om av kommunfullmäktige utsedd styrelse och styrelsesuppleanter
  b. anmälan om av kommunfullmäktige utsedd ordförande och vice ordförande
  c. anmälan om av kommunfullmäktige utsedd revisor och revisorssuppleant
 12. Val av auktoriserad revisor
 13. Övriga ärenden
 14. Stämmans avslutande

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!