Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

95,8 procent anser att Götene kommun är en bra plats att leva på!

"Det är med glädje vi konstaterar att kommuninvånarna i Götene trivs så oerhört bra i kommunen. Det sammanfattande omdömet kring trivsel, kommunens hantering av sina verksamheter och invånarnas möjligheter till inflytande och insyn är högt och sticker ut i jämförelse med i andra kommuner i såväl Skaraborg som Västra Götalands län och hela Sverige", säger kommunstyrelsens ordförande Johan Månsson.

Statistisk presentation av att 95,8% tycker att Götene kommun är en bra plats att bo och leva på.

Övergripande resultat

I medborgarundersökningen ställs övergripande frågor om hur kommunen upplevs och 95,8 procent anser att Götene kommun är en bra plats att leva på. 84,4 procent anser att kommunen sköter sina verksamheter bra. Det är höga siffror i jämförelse med övriga kommuner i Sverige och placerar Götene i toppskiktet i såväl Skaraborg som Västra Götalands län. Samtidigt är det bara 60,1 procent av de tillfrågade som kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

"Att vi har ett lägre resultat här talar för att vi i Götene behöver bli mer stolta över det vi har. Jag upplever emellanåt ett generellt mindervärdeskomplex i kommunen. Vi har det bevisligen väldigt bra, och det ska vi inte vara rädda för att uttrycka, kommunicera och våga stå för", säger Johan Månsson.

Ytterligare resultat i undersökningen

Skola, äldreomsorg och socialtjänst bättre än Sverigesnittet

Kommuninvånarnas omdöme kring äldreomsorg, skola och förskola är lägre än vid förra mätningen 2021, men Götene kommun ligger fortfarande över Sverigesnittet vid en bedömning av förskola, skola, äldreomsorg och socialtjänst. 89,8 procent tycker att förskolan fungerar bra och 79,5 procent tycker att grundskolan fungerar bra. 66,5 procent tycker att äldreomsorgen fungerar bra och 57 procent anser att socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta fungerar bra.

Tryggheten i Götene är fortsatt hög

I likhet med föregående mätning så sticker tryggheten i Götene ut positivt i jämförelse med övriga Sverige. Det gäller både för oro för själv bli utsatt för brott, men även upplevelsen om vilka problem med kriminalitet som finns i kommunen. Det tydligaste exemplet är att våldsbrott i kommunen upplevs som ett litet problem av 79,7 procent av de tillfrågade. Sverigesnittet ligger på 57,4 procent.

I de 20 frågor som ställts om trygghet så är det bara ”polisens närvaro i kommunen” som tydligt ligger långt under Sverigesnittet, med bara 30 procent som anser att polisens närvaro i kommunen är bra.

Förtroende, bemötande och inflytande i linje med Sverige i stort

Det ställs flera frågor om bemötande, möjligheten att påverka och vilket förtroende innevånarna har för politiker och tjänstemän i kommunen. Det är områden där det inte skett några större förändringar och där Götene kommuns innevånare har ungefär samma syn som i Sverige i stort.

Både kommunens politiker och anställda anses i något högre utsträckning än Sverigesnittet arbeta för kommunens bästa. Kommunens politiker upplevs också något mer ansvarstagande i jämförelse med andra kommuner.

Tillgång till träningsmöjligheter får låga betyg

Det är en mycket låg andel som tycker att tillgången till idrotts- och motionsanläggningar är bra i Götene, och även utbud av träningsplatser utomhus som erbjuds i kommunen upplevs sämre här än i många andra kommuner.

"Medborgarundersökningen utgör ett viktigt underlag för våra politiska prioriteringar och beslut. Det finns mycket som är bra men det finns också tydligt flera områden vi kan förbättra och där vi har siffror som vi inte är nöjda med. Vår vision är att vara Sveriges bästa landsbygdskommun 2040 och ska vi nå dit behöver vi jobba målinriktat mot de områden där vi ser att vi inte till fullo levererar", säger Johan Månsson.

Tack till alla som deltagit!

Götene kommun vill tacka alla som deltagit i medborgarundersökningen, ert engagemang gör att vi får möjlighet till ett ovärderligt underlag för att förbättra vår kommun!

För dig som vill veta mer

Medborgarundersökningen är en omfattande undersökning och en sammanfattning kan inte belysa alla aspekter. Det som lyfts fram här ovan är några stora penseldrag som bör tolkas försiktigt. För den som är intresserad finns möjligheten att själv jämföra data i SCB:s statistikdatabas, där samtliga kommuners resultat på alla frågor finns att tillgå.

Om undersökningen

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför årligen en medborgarundersökning. Enkäten är en attitydundersökning som försöker beskriva invånarnas bild av både den kommunala organisationen och kommunen som plats att leva och bo på. Götene kommun medverkar vartannat år. Totalt svarade 413 personer på enkäten. Det innebär att 37 procent av de som fått enkäten svarat. Mätningen är en undersökning av innevånarens uppfattning om kommunen och de som svarat behöver inte ha haft kontakt med kommunens verksamheter för att delta i enkäten. Det genomförs andra mätningar för att bedöma kvaliteten i våra kommunala verksamheter (till exempel hur nöjda brukare är i äldreomsorgen). Medborgarundersökningen är en viktig mätning av hur attityderna ser ut i hela kommunen. Sammantaget bildar resultaten från olika mätningar ett underlag som hjälper kommunens arbete med att bli en mer attraktiv plats att leva, bo och verka i.

2021 gjordes en stor förändring av undersökningen, och det är därför inte möjligt att jämföra resultat längre tillbaka än till vår förra mätning. 2021 var många verksamheter och individer starkt påverkade av den pågående pandemin.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!