Lyssna

Taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel och tobak

Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel och Tobakslag.

Kommunfullmäktiges beslut 2010-12-13, § 242

Inledande bestämmelser

1 §

Avgift enligt denna taxa erlägges för miljö- och bygglovnämndens verksamhet enligt Tobakslag (1993:581) och Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730).

Avgiftsskyldig

2 §

Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel och Tobakslag.

Avgiftens erläggande

3 §

Avgift för anmälan enligt Tobakslagen erläggs i samband med att anmälan inlämnas.

4 §

Avgift för kontroll enligt Tobakslagen eller Lag om handel med receptfria läkemedel debiteras efter utfört kontrollbesök.

Avgift

5 §

Handläggning av anmälan om försäljning av Tobak.

3 timmar x timtaxa

6 §

Kontrollbesök endast Tobak eller Handel med vissa receptfria läkemedel.

2 timmar x timtaxa

Kontrollbesök samtidigt över Tobak och Handel med vissa receptfria läkemedel

3 timmar x timtaxa

7 §

Vid befogade klagomål eller i de fall brister konstateras som kräver uppföljning debiteras timavgift för den faktiskt nedlagda tiden.

8 §

Miljö- och bygglovnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera i denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de senaste tolv månadernas förändring fördelat på en kombination av konsumentprisindex (KPI) (till en del av 25%) räknat fram till 1 oktober före avgiftsåret, basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2008 och lönekostnadsindex (LKI) (till en del av 75 %) beräknat utifrån medlingsinstitutets lönekostnadsstatistik, räknat på ett genomsnitt av lönekostnaderna under en 12 månadersperiod, september- augusti, före avgiftsåret.
Timtaxa 2010, 693 kronor.

Nedsättning av avgift

9 §

Om det finns särskilda skäl, får miljö- och bygglovnämnden i det enskilda fallet och med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsyns-behovet och övriga omständigheter sättas ned eller efterskänka avgiften.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2011.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!