Lyssna

Taxa för tillsyn enligt Strålskyddslagen (SFS 2018:396)

Taxan meddelas med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Antagen av kommunfullmäktige 2020-03-30 § 41

Läs dokumentet här:

Taxa för tillsyn enligt Strålskyddslagen (SFS 2018:396) Pdf, 117 kB, öppnas i nytt fönster.

Inledande bestämmelser

1 §
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt strålskyddslagen (SFS 2018:396) eller bestämmelser meddelade med stöd av denna lag.

Avgiftsskyldig

2 §
Avgiftsskyldig är den som

  1. Bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt, eller
  2. Är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och som omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon.

Avgifter

3 §
Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet.

  1. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

4 §
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

  1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat och inte kräver utredning
  2. Handläggning som föranleds av att miljö- och byggnämndens beslut överklagas.

5 §
Avgiftsuttag sker

  1. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift).
    2. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

6 §
Utöver timavgiften i 5 § ska miljö- och byggnämnden ersättas för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover till följd av tillsynen samt för sådana kontrollköp vid kosmetiskt solarium som tillsynsmyndigheten får göra enligt 8 kap. 5§ strålskyddslagen.

7 §
Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och byggnämnden.


Miljö-och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja taxan, fastställd timtaxa, med en procentsats som motsvarar förändringen av prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som publiceras av SKL under oktober månad varje år.

Avgiftens erläggande

9 §
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och byggnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura.

Nedsättning av avgift

10 §
Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnämnden i det enskilda fallet och med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sättas ned eller efterskänka avgiften.

Timtaxa (timavgift)

11 §
Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 995 kronor år 2020.

Utöver fastavgift enligt 12 § och 13 § kan avgift tas för tillsyn och prövning i form av timavgift. Timavgift betalas i efterskott för varje påbörjad halvtimme handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid myndigheten har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid, beredning i övrigt i ärendet, samt föredragning och beslut.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 18.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

I handläggningstiden ingår inte restid som vid ett besökstillfälle överstiger två timmar.

Avgifter med anledning av anmälan

12 §
För handläggning av anmälan av kosmetisk solarieverksamhet tas en fast avgift ut motsvarande två (2) timmars handläggningstid. Avgift för anmälan erläggs i samband med att anmälan inlämnas.

Om faktisk handläggningstid överskrider den angivna handläggningstiden med mer än en (1) timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas. Tiden ska multipliceras med timavgiften.

Avgift för tillsynsbesök

13 §
För tillsyn av kosmetisk solarieverksamhet tas en avgift ut motsvarande två (2) timmars handläggningstid. Avgift för tillsynen debiteras efter utfört kontrollbesök.

Om faktisk handläggningstid överskrider den angivna handläggningstiden mer än en (1) timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas. Tiden ska multipliceras med timavgiften.

Verkställighetsfrågor

14§
Av 10 kap 2 § strålskyddslagen (SFS 2018:396) följer att miljö- och byggnämndens beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

15§
Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen (SFS 2018:396) följer att beslut om avgift gäller omedelbart även om det överklagas, om inte något annat följer av beslutet.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!