Lyssna

Taxa för sotning

Sotningstaxan är beräknad utifrån att den ska ta hänsyn till lokala förhållanden. En generell inställelsetid har tagits fram för att ta hänsyn till de lokala förhållanden som finns i kommunen. För själva sotningsarbetet har genom tidsstudie för varje moment tagits fram en genomsnittlig arbetstid. Detta utgör grunden för utförande enligt i räddningstjänstlagen föreskrivet sotnings- och rensningsarbete, undersökningsarbete eller annat sådant arbete där en avgift tas ut.

Den framtagna tidsåtgången för olika arbetsmoment enligt dokumentet sotningstaxa multipliceras med den av kommunen årligen beslutade timtaxan för sotning.

Sedan den 1 maj 2023 är timtaxan 531 kronor per timme och minuttaxan 8,85 kronor per timme.

Sotningstaxa för Götene kommun

Antaget av kommunfullmäktige den 26 februari 2018 vad gäller taxekonstruktionen.

§ 1

Sotningstaxan är beräknad utifrån att den ska ta hänsyn till lokala förhållanden. En generell inställelsetid har tagits fram för att ta hänsyn till de lokala förhållanden som finns i kommunen.

För själva sotningsarbetet har genom tidsstudie för varje moment tagits fram en genomsnittlig arbetstid. Detta utgör grunden för utförande enligt i räddningstjänstlagen föreskrivet sotnings- och rensningsarbete, undersökningsarbete eller annat sådant arbete där avgift ska erläggas.

§ 2

Den framtagna tidsåtgången för olika arbetsmoment enligt denna författning multipliceras med den av kommunen årligen beslutade timtaxan för sotning. Kostnaden för utfört sotningsarbete redovisas i särskild bilaga.

1. Objekt i småhus

1.1 Inställelsetid

Inställelse för utförande av arbete under ordinarie sotningsbesök uttas per gång och redovisas i bilaga.

 1. Helårsbebott hus: 10,03 minuter
 2. Fritidshus: 13,18 minuter

1.2 Objektstid per enhet

Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal.

Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kW).

 1. eldad uteslutande med olja: 25,32 minuter
 2. eldad uteslutande med olja, miljögodkänd: 30,32 minuter
 3. eldad helt eller delvis med fast bränsle: 30,32 minuter
 4. eldad helt eller delvis med fast bränsle, miljögodkänd 32,50 minuter
 5. Braskamin och kakelugn 22,50 minuter
 6. Vanlig köksspis och övriga lokaleldstäder 20,00 minuter

2. Övriga objekt

2.1 Inställelseavgift

Avgift enligt 2.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets utförande vid objekt belägna inom en radie av 10 kilometer från arbetslokalerna. För avlägsnare belägna objekt uttas tilläggsersättning för den proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man och timme med pris som anges i 4.5.

2.2 Sotningstid

1 Sotning av värmepanna Normaleffekt (kW) jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal. För den till rökkanalen anslutna största sotade värmepannan uttas en arbetstid enligt kolumn a och för var och en av de övriga sotade värmepannorna enligt kolumn b.

Sotningstid per värmepanna

kW

a=huvudpanna

b=sidopanna

(-60)

Enl. 1.1-2

16,18 minuter

(61-120)

46,94 minuter

29,47 minuter

(121-180)

54,43 minuter

36,96 minuter

(181-240)

62,49 minuter

45,02 minuter

(241-300)

65,65 minuter

48,18 minuter

(301-360)

70,36 minuter

52,89 minuter

2 För sotning eller rensning av annat än under punkt 1 och 2.2.1 angivet objekt uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.

2.3 Tilläggstid

 1. Separat rökkanal till sidopanna - 4,0 minuter
 2. Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt 1.2 och 2.2.1; timersättning uttas enligt 4.5. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.

3. Undersökningsarbeten med mera

För undersökningsarbete, annat beställt arbete och urbränning uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5 samt transportersättning enligt 4.3.

4. Särskilda bestämmelser

 1. Om vid utförande av arbete enligt 1.2, och 2.2.1 förhållande föreligger genom avvikelse av nedan nämnt slag, uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5.
  • sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga
  • anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användning av standardverktyg
  • för sotningens genomförande erforderlig demontering och montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller överstiger i 4.5 angiven debiteringsperiod
  • blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka
  • användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av anläggningsfel
  • fastsättning av arbetsredskap i kanal eller dylikt
 2. För hämtning av lös väggstege, som inte förvaras omedelbart intill uppstigningsställe uttas tilläggsavgift motsvarande - 6,0 min dock att tilläggsersättning beräknas som timersättning enligt 4.5, om tidsåtgången uppgår till eller överstiger däri angiven debiteringsperiod.
 3. För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttas för återbesök ersättning per man och timme med pris som anges i 4.5 samt transportersättning. Därtill uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1 eller 2 samt en administrationsavgift motsvarande – 9,0 min. Transportersättning för bil beräknas med kilometerersättning av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen. Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil. För annat transportmedel än bil uttages ersättning med den verkliga kostnaden.
 4. För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.
 5. Timersättning uttas med den timtaxa som beslutats av kommunen. Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. I timersättningen ingår ersättning för erforderlig arbetsledning. För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme.
 6. I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För användande av speciell teknisk utrustning uttas tilläggsersättning enligt särskild överenskommelse med kund.
 7. Sotningstaxan ska följa sotningsindex enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2002:83 och revideras efter genomförda avtalsförhandlingar. Beslut om justering enligt index görs av den gemensamma samhällsskyddsnämnden.

Objektstider och aktuell taxa för sotning, se bilaga 1.

Bilaga till sotningstaxa för Götene kommun

Gäller från och med den 1 maj 2023

 • Timtaxa 531,00 kronor per timme
 • Minuttaxa 8,85 kronor per minut

Samtliga priser är exklusive moms

Inställelseavgift i bostadshus

Objekt

Minuter

Pris

Helårsbebott hus

10,03

91 kronor

Fritidshus

13,18

117 kronor

Inställelseavgift för objekt i småhus

Objekt i småhus

Minuter

Pris

Bakugn

20,00

177 kronor

Bastukamin

20,00

177 kronor

Bastukamin/Kakelugn

22,50

199 kronor

Braskassett i öppen spis

22,50

199 kronor

Kamin

20,00

177 kronor

Köksspis

20,00

177 kronor

Lokaleldstad

20,00

177 kronor

Oljepanna < 60 kW

25,32

224 kronor

Oljepanna miljögodkänd < 60 kW

30,32

268 kronor

Pelletskamin

22,50

199 kronor

Pelletspanna

30,32

268kronor

Pelletspanna miljögodkänd

32,50

288 kronor

Spånpanna

30,32

268 kronor

Täljstensugn

22,50

199 kronor

Varmluftspanna

60,00

531 kronor

Vedpanna < 60 kW

30,32

268 kronor

Vedpanna miljögodkänd < 60 kW

32,50

288 kronor

Öppen spis

20,00

177 kronor

Inställelseavgift för övriga objekt

Övriga objekt

Minuter

Pris

Huvudpanna 61 – 120 kW

46,94

415 kronor

Huvudpanna 121 – 180 kW

54,43

482 kronor

Huvudpanna 181 – 240 kW

62,49

553 kronor

Huvudpanna 241 – 300 kW

65,65

581 kronor

Huvudpanna 301 – 360 kW

70,36

623

kronor

Sidopanna – 60 kW

16,18

143 kronor

Sidopanna 61 – 120 kW

29,47

261 kronor

Sidopanna 121 – 180 kW

36,96

327 kronor

Sidopanna 181 – 240 kW

45,02

398 kronor

Sidopanna 241 – 300 kW

48,18

426 kronor

Sidopanna 301 – 360 kW

52,89

468 kronor

Administrationsavgift (extra inställelse)

9,0

80 kronor

Hämtning av stege

6,0

53 kronor

Separat rökkanal till sidopanna

4,0

35 kronor

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!