Lyssna

Riktlinjer vid lån av surfplatta för förtroendevalda

I Götene kommun läser förtroendevalda främst de dokument som behövs för uppdraget digitalt. För att detta ska vara möjligt lånar kommunen ut surfplattor. I detta dokument beskrivs vad som gäller kring lånet av surfplatta.

Antagen av: Kommunstyrelsen

Datum för antagande: 2021-06-02 § 133

Riktlinjer

Ritlinjer vid lån av surfplatta för förtroendevalda Pdf, 253.5 kB. 

Lån av surfplatta för förtroendevalda i Götene kommun

1. Sammanfattning

I Götene kommun läser förtroendevalda främst de dokument som behövs för uppdraget digitalt. För att detta ska vara möjligt lånar kommunen ut surfplattor. I detta dokument beskrivs vad som gäller kring lånet av surfplatta.

2. Lån av surfplatta för förtroendevalda i Götene kommun

Här beskrivs vad som gäller för en surfplatta som du som förtroendevald lånar för ditt uppdrag i Götene kommun.

2.1 Kommunens egendom

Surfplattan som du får låna ägs av kommunen. Det innebär att den ska hanteras med omsorg och försiktighet eftersom den ska återlämnas efter avslutat uppdrag eller vid utbyte till ny surfplatta.

Vid oaktsamhet är du ersättningsskyldig för kostnaden av inköp av nytt material.

2.2 Syfte och användande

Huvudsyftet med lånet av surfplattan är att du som förtroendevald ska kunna ta del av dokument och information som du behöver i ditt uppdrag.

Kallelser och handlingar

Du får tillgång till kallelse och handlingar inför sammanträden. Systemet som används för att läsa handlingar är Mötesportalen V6.

E-post

I kontakt mellan kommunen och dig som förtroendevald används den kommunala e-posten. E-posten ska därför öppnas varje dag och samma offentlighets-, sekretess- och arkivregler gäller för e-post som för papperspost. Var och en som sänder eller tar emot e-post måste själv bedöma om en försändelse är allmän handling och om den därmed ska vidarebefordras till nämndens/styrelsens diarium.

Sekretesskyddade uppgifter ska inte skickas över e-postsystemet eller på annat sätt via internet. Skulle ändå en sekretesshandling tas emot via e-post så måste den vidarebefordras till nämndens/styrelsens diarium. Handlingen raderas sedan från e-posten.

Privat användning

Surfplattan får även användas privat under förutsättning att kommunens policy för IT-säkerhet följs och det inte påverkar dess huvudsyfte. Kommunen har inte ansvar för privat data som du själv laddat ner eller sparat på surfplattan.

Förvaring

Du som förtroendevalda har ansvar för att ingen obehörig får åtkomst till surfplattan och dess information. Det är därför viktigt att den förvaras på ett säkert sätt och inte lämnas obevakad på allmän plats.

Surfplattan ska alltid skyddas med lösenkod. Automatisk låsning av surfplattan efter viss tid av inaktivitet ska alltid vara aktiverad. Ledamoten är personligt ansvarig för att inte obehöriga kommer åt lösenord, enheten eller information.

2.3 Utlämning av surfplatta

Vid utlämnande av ny surfplatta får du kvittera en blankett där det framgår vad det är för utrustning som du lånar av kommunen. Genom att skriva på denna blankett förbinder du dig att följa de riktlinjer som gäller för hantering av surfplattan samt kommunens policy för IT-säkerhet. Du får samtidigt information om användar-id, lösenord, e-postadress samt inloggningsuppgifter för att läsa handlingar till sammanträden.

Surfplatta vid uppdrag i gemensam nämnd

Du som har uppdrag i nämnd som är gemensam med en annan kommun får ändå din surfplatta från Götene kommun och utbyten sker enligt plan i Götene kommun.

Surfplatta vid uppdrag i kommunalt bolag

Du som enbart har uppdrag i ett kommunalt bolag får din surfplatta via bolaget. Om du har uppdrag både i ett kommunalt bolag och i en nämnd eller kommunstyrelsen får du din surfplatta via Götene kommun.

2.4 Om surfplattan

2.4.1 Vad finns på surfplattan?

Som förtroendevald har du automatiskt tillgång till följande via din surfplatta:

 • Kommunens trådlösa nätverk.
 • Mötesportalen V6 för att läsa dokument inför sammanträden. (Appen kräver tillgång till internet. Du kan använda funktionen för offline-läge för att läsa handlingarna utan nätverksanslutning.)
 • Din e-post som förtroendevald.
 • Länk till Götene kommuns hemsida/intranät.
 • Länk till en supportsida för förtroendevalda
 • Apps@work (där du kan hantera apparna som kommunen tillhandahåller)
 • Pdf-läsare Acrobat Reader.
 • Google Chrome
 • Länk till Göliska IT:s hemsida
 • Pmobile
 • PowerPoint
 • Excel
 • Word
 • Skype företag
 • Password (du använder denna app för att byta lösenord till ditt konto)
 • QuickSupport

För ovanstående krävs inte något Apple-ID. Apparna som du behöver för ditt uppdrag kan ändras över tid, därför kan nya läggas till eller gamla bytas ut.

För att ladda ner appar för eget bruk behövs ett Apple-ID. Vi rekommenderar i sådana fall att nedladdning av appar endast sker från kända appbibliotek (Appstore). Vid eventuell kostnad betalar du själv för denna.

Administration

Surfplattan administreras av Göliska IT via ett systemverktyg som kalla s MDM (Mobile Device Management). I verktyget finns funktioner för att du ska få tillgång till det du behöver på surfplattan i egenskap av förtroendevald och för att underlätta vid hantering och support. Verktyget kan inventera lokal information som serienummer, batteristatus och programversioner. Det finns även en funktion för att söka reda på och låsa en surfplatta vid eventuell stöld. Med verktyget går det även att återställa iPaden till ursprungsskick och låsa upp låsta surfplattor.

Trådlöst nätverk och 3G/4G

Surfplattan kan kopplas upp mot ett trådlöst nätverk när det finns tillgängligt. På den modell av surfplatta som kommunen tillhandahåller finns även möjlighet att använda SIM-kort för att koppla upp den mot 3G/4G-nätet. Kommunen bekostar SIM-kort till förtroendevalda som meddelar att de har behov av det för att kunna fullgöra uppdraget på ett bra sätt. Exempel på när det kan vara aktuellt är om resor ingår i uppdraget eller om man saknar trådlöst nätverk hemma. Surf genom 3G/4G-nätet är avsett för det politiska uppdraget och abonnemanget innehåller en fast surfmängd per månad. Abonnemanget kommer att vara spärrat för surf utomlands.

Känslig eller sekretessbelagd information diskuteras inte via surfplattan då informationen kan avlyssnas.

Sekretesshandlingar, mobilt bank-ID

För att kunna läsa sekretessbelagda handlingar i Mötesportalen V6 krävs det att du har ett mobilt bank-id. Mobilt bank-id skapar du via din egen bank.

Det är främst du som ledamot eller ersättare i socialnämndens arbetsutskott eller överförmyndarnämnden som har behov av detta.

Säkerhetskopiering

E-post, dokument och anteckningar i Mötesportalen V6 lagras på en server hos Göliska IT. Säkerhetskopiering av egna appar, bilder eller dokument ansvarar du själv för. För att säkerhetskopiera via iCloud krävs ett Apple-ID.

Stulen eller borttappad

Om surfplattan är borttappad eller stulen ska detta meddelas till kansliet snarast. Om du misstänker att den är stulen ska det även anmälas till polisen och bekräftelsen på anmälan lämnas till kommunen.

Det finns via MDM-verktyget en funktion för att söka reda på och låsa en surfplatta vid eventuell stöld. SIM-kortet kan också spärras.

2.5 Support – vad ingår?

Göliska IT ger support om det uppstår problem med din surfplatta. Bland annat kan du få hjälp med följande:

 • Låsning och upplåsning av iPad
 • E-post
 • Nyskapande samt support av AppleID för iCloud (lagring)

Support ges under kontorstid, måndag-torsdag 7.00–16.30 och fredagar samt dag innan helgdag 7.00–16.00. Kontaktvägar är telefon 0510-77 70 00 eller e-post servicedesk@goliskait.se.

Göliska IT har beredskap för att systemet Mötesportalen V6 ska fungera dygnet om, men däremot inte någon support till enskilda utanför kontorstid.

2.6 Återlämning av surfplatta

Du ska snarast efter avlutat uppdrag återlämna surfplatta samt de tillbehör som tillhör kommunen. Om inte detta sker kan Götene kommun kräva ersättning för utrustningen.

Innan surfplattan återlämnas ska du avaktivera funktionen hitta min iPad samt logga ut från ditt Apple-ID.

Vid återlämnandet får du kvittera en blankett om vad som blivit återlämnat.

Kontaktperson

Jonna Sanfridsson, kanslistrateg
E-post: jonna.sanfridsson@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 24

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!