Lyssna

Regler för uppvaktning och avtackning av anställda och förtroendevalda i Götene kommun

Här presenteras Götene kommuns regler för uppvaktning och avtackning av anställda och förtroendevalda.

Gäller från och med 2014-07-01

Upprättad: 2014-03-17

Antagen av: Kommunfullmäktige

Datum för antagande: 2014-04-28, § 50

Anställda

Högtidsdag

När en anställd fyller 50 år ska uppvaktning från arbetsgivaren ske. Uppvaktningen består i blommor till ett värde av cirka 1 procent av gällande prisbasbelopp.

Ansvaret för uppvaktningen har enhet/förvaltning genom närmsta chef.

Minnesgåva vid 25 års anställning

En arbetstagare som har en sammanlagd anställningstid om 25 år i Götene kommun erhåller en minnesgåva samt blomma.

Som minnesgåva utdelas en gåva av bestående värde och till ett värde av 10 procent av gällande prisbasbelopp för året inklusive moms. Vid inköp av minnesgåva får värdet avrundas uppåt/nedåt till närmsta 100-tal kronor.

Utbudet av minnesgåvor bestäms av kommunchef.

Överlämning av minnesgåva sker på kommunens vägnar genom kommunstyrelsens ordförande och kommunchef vid en gemensam sammankomst under högtidliga former. Vid sammankomsten deltar även den anställdes chef och förvaltningschef/sektorschef liksom personalstrateg.

Till anställd som avgår till följd av disciplinär åtgärd utdelas ingen minnesgåva.

Pension

En anställd som avgår med ålderspension eller med anledning av sjukersättning erhåller en blomma.

Överlämning av blomma sker på kommunens vägnar genom kommunstyrelsens ordförande och kommunchef vid en gemensam sammankomst under högtidliga former. Vid sammankomsten deltar även den anställdes chef och förvaltningschef/sektorschef liksom personalstrateg.

Avgång

Vid avgång genom egen begäran ska uppvaktning ske med blomma till ett värde av cirka 1 procent av prisbasbelopp.

Ansvaret för uppvaktningen har enhet/förvaltning genom närmsta chef.

Ekonomi

Ansvaret för bevakning av 25-årsgåva samt pensionsavgångar åligger löneenheten. Avstämning av uppgifterna görs mellan löneenheten och enhetschef.

Kostnader avseende minnesgåva bekostas av den förvaltning/sektor där uppdraget är vid tillfället för uppvaktningen. Kostnaden för blomma och den gemensamma sammankomsten bekostas av kommunledningen.

Dödsfall

Vid anställds bortgång skall kondoleans ske med blomma till anhörig. Den avlidne ska hedras med blomma eller krans vid begravning.

Ansvaret för detta har enhet/förvaltning genom närmsta chef.

Förtroendevalda

Högtidsdag

Uppvaktning gäller ordinarie ledamot som fyller 50 år och som har uppdrag i kommunfullmäktige, styrelse eller nämnd. Om förtroendevald har flera kommunala uppdrag ska samordning ske.

Uppvaktningen består i blommor till ett värde av cirka 1 procent av gällande prisbasbelopp.

Ansvaret för uppvaktningen har kommunfullmäktige, styrelse eller nämnd.

Minnesgåva vid minst fem mandatperioder

En förtroendevald som avgår med minst fem hela mandatperioder som ordinarie ledamot i Götene kommun erhåller en minnesgåva.

Som minnesgåva utdelas en gåva av bestående värde och till ett värde av 10 procent av gällande prisbasbelopp för året inklusive moms.

Utbudet av minnesgåvor bestäms av kommunchef.

Minnesgåva överlämnas av kommunfullmäktiges ordförande i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året, eller av ordförande i respektive styrelse/nämnd vid sista sammanträde för året.

Avgång

Vid avgång efter minst en hel mandatperiod som ordinarie ledamot ska uppvaktning ske med blomma till ett värde av cirka 1 procent av prisbasbelopp.

Blomman överlämnas av kommunfullmäktiges ordförande i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året, eller av ordförande i respektive styrelse/nämnd vid sista sammanträde för året.

Ekonomi

Ansvaret för bevakning av minnesgåva åligger Löneenheten.

Samtliga kostnader förenade med uppvaktningar bekostas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller respektive nämnd där uppdraget är vid tillfället för uppvaktningen.

Dödsfall

Vid förtroendevalds bortgång skall kondoleans ske med blomma till anhörig. Den avlidne ska hedras med blomma eller krans vid begravning.

Ansvaret för detta har kommunfullmäktige, styrelse eller respektive nämnd.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!