Reglemente för Valnämnden

Valnämnden ansvarar för kommunens genomförande av allmänna val, folkomröstningar och val till Europaparlamentet. Valnämnden har bland annat till uppgift att: utse röstmottagare, besluta om vallokaler, arrangera förtidsröstningen inom kommunen, genomföra den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

Upprättad: 2015-03-04
Uppdaterat: 2017-10-03

Antagen av: kommunfullmäktige

Datum för antagande: 2015-09-28, § 101
Datum för antagen uppdatering: 2017-12-18, § 152

Reglemente

Ladda ner reglementet för Valnämnden (öppnas i nytt fönster)PDF (pdf, 272.4 kB) eller läs reglementet nedan.

Reglemente för valnämnden

Valnämndens verksamhetsområde

1 §
Nämnden svarar för kommunens uppgifter enligt:

  • vallagen (2005:837) och anknutna författningar i fråga om de allmänna valen
  • folkomröstningslag (SFS 1979:369) i fråga om allmänna folkomröstningar
  • 5 kap 34 § andra stycket kommunallagen (1991:900) i fråga om lokala folkomröstningar
  • lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar

Ekonomisk förvaltning
2 §
Nämnden ska ha hand om den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde, inom ramen för av kommunfullmäktige budgeterade medel.

Personalpolitiken
3 §
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal inom nämndens verksamhetsområde.

Delegering från kommunfullmäktige (KL 3 kap 10 §)
4 §
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde. Nämnden äger i sådana mål och ärenden rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

Ansvar och rapporteringsskyldighet
5 §
Valnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Valnämndens arbetsformer
Sammansättning
6 §
Valnämnden består av ordförande, vice ordförande och fem ledamöter samt sju ersättare. Valnämndens presidium utgörs av ordföranden och vice ordföranden. Vice ordföranden har funktionen som ordförandens ställföreträdare. Nämnden representeras av ordföranden och vice ordföranden om ordföranden inte beslutar annat.

I uppdraget att vara ledamot av nämnden ingår också att delta i de möten som kommunfullmäktige kallar till.

Ersättarnas tjänstgöring
7 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen, eller utanför ordningen.

Ersättare som inte tjänstgör har yttranderätt men inte förslagsrätt och får inte heller delta i besluten.

8 §
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter endast tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare
9 §
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till kommunkansliet som kallar ersättare.

Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden
10 §
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde väljer nämnden en tillfällig ordförande för mötet.

Om ordföranden på grund av exempelvis sjukfrånvaro inte har möjlighet att fullgöra sitt uppdrag kan en eller flera förtroendevalda arvoderas för att vara ersättare för ordföranden när frånvaron överstiger två veckor, dock högst i 4 månader. För tid som överstiger 4 månader beslutar kommunfullmäktige.

Sammanträdena
11 §
Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

12 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om starttid, beräknad sluttid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet om möjligt sex dagar dock senast fyra dagar före sammanträdesdagen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Normalt ska alla handlingar medsändas kallelsen men det finns undantag.

När varken ordföranden eller vice ordförandena kan kalla till sammanträde ska den ledamot som har längst tjänstgöring i nämnden göra detta. Har två eller flera ledamöter lika lång tjänstgöringstid i nämnden ska den till åldern äldste ledamoten kalla till sammanträde.

Ordföranden
13 §
Det åligger valnämndens ordförande att:

  • närmast under nämnden ha uppsikt över organisation inom nämndens verksamhetsområde
  • med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
  • främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder och styrelser,
  • representera nämnden vid sammanträffanden med myndigheter, konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

Justering av protokoll
14 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation
15 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning
16 §
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommunchefen, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar
17 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordförande, och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Kontaktperson

Linnéa Andersson, assistent
E-post: linnea.andersson@gotene.se
Telefon: 0511-38 61 11

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!