Reglemente, nämnden för service och teknik

Skara och Götene kommuner har sedan den 1 januari 2015 en gemensam nämnd för service och teknik. Skara kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Skara kommuns organisation.

Antagen av Götene  kommunfullmäktige 16 juni 2014, § 136

Här kan du läsa hela reglementet.PDF (pdf, 58.3 kB)

§ 1

Skara-Götene gemensamma nämnd för service och teknik är Skara och Götene kommuners politiska organ för gemensam ledning och samordning av verksamhet enligt detta reglemente i Skara och Götene kommuner. Nämnden har ansvar för verksamheternas utveckling och ekonomiska ställning i Skara och Götene kommuner.

Nämnden ska med ledning av de mål, ramar och riktlinjer som kommunfullmäktige ställer upp styra, leda och samordna verksamheten inom nämndens ansvarsområde samt svara för uppföljning och utvärdering.

Nämnden ska bevaka att dess budget följs samt att mål, riktlinjer och ansvar som kommunfullmäktige fastlagt följs och att se till att nämndens löpande förvaltning bedrivs effektivt.

Medlemskommunernas ambitionsnivåer inom nämndens olika verksamhetsområden kan variera. Det ska dock finnas en strävan att så långt som möjligt samordna kommunernas verksamheter inom nämndens ansvarsområde för att uppnå gemensamma effektivitets- och kvalitetsförbättringar.

HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN FÖR NÄMNDEN FÖR SERVICE OCH TEKNIK

§ 2

Nämnden för service och teknik ska på ett kvalitativt och effektivt sätt ta till vara och utveckla kommunernas gemensamma resurser inom nedanstående verksamhetsområden.

Nämnden för service och teknik ansvarar för:

- Parkförvaltning och parkdrift.

- Gatuförvaltning och gatudrift. Nämnden är väghållare för kommunernas gatunät och ansvarar för projektering, anläggning, drift och underhåll av kommunernas gator, vägar, broar, åar, kollektivtrafikanläggningar, allmänna platser, gatubelysning och Torghandel.

- Skötsel av kommunernas markområden och obebyggda fastigheter, vägar, broar och åar med undantag av områden där skötsel är reglerad i jordbruksarrendeavtal eller andra avtal.

- Skötsel av kommunernas skog, naturvård och fornvård

- Fastighetsförvaltning och fastighetsdrift. Till fastighetsdrift hör administration av gemensam elmäklare för kommunerna. I uppdraget ingår att bistå övriga kommunala verksamheter med specialistkompetens gällande fastighetsförvaltning.

- Kostverksamhet. Götene kommun har också möjlighet att ha egna tillagningsenheter inom vård- och omsorgsverksamheten.

- Lokalvårdsverksamhet

- Posthantering

- Investeringsprojekt inom ovanstående verksamheter.

Nämnden ska aktivt samråda med berörda kommunala nämnder i de samverkande kommunerna samt med andra myndigheter och med enskilda organisationer. Nämnden ska utföra ovanstående uppgifter i enlighet med kommunstyrelsens planer i tillämpliga fall. Dvs. i de fall kommunstyrelsen har uppdraget att ta fram planer m.fl. dokument.

Kommunerna ska, så långt det är möjligt, initiera planer m.fl. dokument på ett tidigt stadie i budgetprocessen så att nämnden för service och teknik erhåller eventuella nödvändiga medel för planernas genomförande och även får tid att planera uppgiften.

Nämnden skall ansvara för det som rör nämndens verksamhetsområden när det gäller hantering av olika typer av remisser, bidragsansökningar, grävningstillstånd, medborgarförslag och andra medborgarfrågor samt politiska motioner.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!