Lyssna

Reglemente, krisledningsnämnden

Dokumentinformation

Bestämmelserna i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelse i fredstid och höjd beredskap (LEH) syftar till att kommuner och regioner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och regioner ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Kommunen ska för varje ny mandatperiod fastställa en policy och en plan för extraordinära händelser i fredstid. Dokumenten beskriver på olika nivåer kommunens arbete med krishantering.

Uppdrag och verksamhet

1 § Ansvar och definition

Krisledningsnämnden ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära händelser i fredstid.

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region.

Nämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

Krisledningsnämnden är när den träder i funktion kommunens högsta ledning i samband med en extraordinär händelse i fredstid.

Detta reglemente ska inte tillämpas vid höjd beredskap i enlighet med 3 kapitlet
2 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelse i fredstid och höjd beredskap.

2 § Träda i funktion

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Har ordförande förhinder går förste respektive andre vice ordförande in i dennes ställe och därefter den som har längst tjänstgöringstid i nämnden.

3 § Ordförandebeslut

Ordföranden i krisledningsnämnden, eller den som fullgör denna uppgift, får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådant beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.

4 § Övertagande av verksamhet från annan nämnd

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som nämnden finner nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

5 § Sekretess

Vid övertagande av sekretessbelagd information från annan nämnd överförs motsvarande sekretess till krisledningsnämnden.

6 § Behandling av personuppgifter

Krisledningsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom dess verksamhet. Det gäller även i de fall som krisledningsnämnden övertagit verksamhet från en annan nämnd.

Krisledningsnämnden ska utse ett dataskyddsombud.

7 § Anmälningsskyldighet till kommunfullmäktige

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige vid närmast följande fullmäktigesammanträde.

8 § Beslut om återgående eller upphörande av verksamhet

När förhållande normaliserats eller medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.

Kommunstyrelsen får besluta att den verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen, ska upphöra, när verksamheten inte längre behövs. Om kommunstyrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut kan även fattas av kommunfullmäktige

9 § Bistånd mellan kommuner och regioner

Krisledningsnämnden får på begäran besluta om att lämna hjälp till andra kommuner och regioner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen eller regionen.

10 § Stöd till enskild

Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse i fredstid lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen.

11 § Beredning av ärenden

Krisstaben bereder ärenden till krisledningsnämnden. Kommundirektören leder krisstaben och dess ansvar, uppgifter och sammansättning framgår av kommunen krisledningsplan.

Sammansättning och arbetsformer

12 § Sammansättning

Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare som utses av kommunfullmäktige. Valda ledamöter och ersättare bör vara desamma som i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Nämnden får handlägga ärenden när minst tre av de fem ledamöterna är närvarande. Om beslut behöver fattas och närvarokravet inte kan uppfyllas används ordförandebeslut.

Krisledningsnämndens presidium består av ordförande samt förste och andre vice ordförande. Vice ordförandena har funktionen som ordförandens ställföreträdare.

13 § Tidpunkt för sammanträden

Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

14 § Sammanträde på distans

Krisledningsnämnden får om det finns särskilda skäl sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Krisledningsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

15 § Kallelse

Ordföranden ansvarar för att skriftlig kallelse skickas till nämndens ledamöter och ersättare när nämnden ska sammanträda. I brådskande fall får kallelse ske på annat sätt.

16 § Närvarorätt

Krisledningsnämnden får som ett led i sitt beslutsfattande inhämta upplysningar från sakkunniga inom den övriga kommunala verksamheten.

Krisledningsnämnden får besluta att nämndsordföranden eller dennes ersättare samt förvaltnings- eller sektorchef eller dennes ersättare tillfälligt får närvaro- samt yttranderätt under nämndens sammanträde.

17 § Förhinder

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunens kansli som kallar ersättare, i den turordning som gäller enligt kommunens övriga reglementen.

18 § Övriga arbetsformer

Krisledningsnämndens arbetsformer följer i övrigt kommunstyrelsens reglemente.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!