Lyssna

Reglemente för kommunalt pensionärsråd

I reglemente för kommunalt pensionärsråd framgår bland annat vilken funktion och syfte som rådet har liksom dess sammansättning och arbetssätt.

Reglemente för kommunalt pensionärsråd, Götene kommun är antaget av kommunfullmäktige den 27 september 2021, § 145 samt reviderat av kommunfullmäktige den 29 april 2024 § 60.

Sammanfattning

I reglemente för kommunalt pensionärsråd framgår bland annat vilken funktion och syfte som rådet har liksom dess sammansättning och arbetssätt.

Rådet har till övergripande uppgift att verka som ett samordningsorgan mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser, nämnder och bolag och utgör inget självständigt besluts- eller beredningsorgan.

Pensionärsrådet kan agera som remissinstans i planeringsfrågor i kommunen i frågor som rör äldre.

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

Kommunalt pensionärsråd

Kommunalt pensionärsråd (KPR) ska präglas av medskaparanda, delaktighet och öppen dialog mellan kommunens förtroendevalda, dess verksamhetsansvariga och företrädare för kommunens pensionärsföreningar.

1 § Funktion

Rådet har till övergripande uppgift att verka som ett samordningsorgan mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser, nämnder och bolag och utgör inget självständigt besluts- eller beredningsorgan.

Pensionärsrådet kan agera som remissinstans i planeringsfrågor i kommunen i frågor som rör äldre.

2 § Syfte

Syftet med rådet är att:

  • ha en rådgivande funktion i frågor som berör pensionärer
  • kunna fungera som remissinstans i frågor som berör pensionärer
  • kunna vara remissinstans vid frågor om offentlig upphandling som berör pensionärer
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning inom sitt område
  • det ska kunna initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och styrelser

3 § Arbetsuppgifter

Rådet ska vara ett samråds-, informations- och referensorgan för övergripande planeringsfrågor och behandla frågor om planering och verksamhet som har aktualitet för de äldre som grupp. Rådet kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör de äldres möjligheter till en god livskvalitet.

Rådet ska hålla sig underrättade om planering och befintliga resurser vad gäller stöd och service, samt följa förändringen i efterfrågan av kommunens service i frågor som rör deras verksamhetsområde.

Kommunens företrädare ska informera rådet om övergripande planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärer som grupp. Därmed inhämtas synpunkter i ett så tidigt skede att rådets synpunkter kan påverka handläggning i aktuell nämnd eller styrelse. Genom rådet ges pensionärer en större delaktighet i samhällets insatser.

4 § Ansvar

Rådet ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens mål och riktlinjer, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

5 § Sammansättning

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

Socialnämnden utser ordförande och vice ordförande per mandatperiod.

Rådet består av representanter från varje pensionärsförening i Götene kommun som är ansluten till en riksorganisation. Pensionärsföreningarna utser föreningens företrädare i rådet vid sina årsmöten.

Antalet representanter och ersättare i rådet fördelas utifrån pensionärsföreningens antal medlemmar, bosatta i Götene kommun.

  • Förening med 0-400 medlemmar representeras av en ordinarie ledamot och en ersättare.
  • Förening med 401 eller fler medlemmar representeras av två ordinarie ledamöter och två ersättare.

Saknar föreningen information om antal medlemmar boende i Götene kommun representeras de av en ordinarie ledamot och en ersättare.

Rådet kan utse representanter från andra pensionärsföreningar, men då utan rösträtt.

Pensionärsrådet utser arbetsgrupper vid behov av grundligare beredning av ärenden.

Socialchefen eller annan representant för verksamheten är ständigt adjungerad till rådets sammanträden.

Till sekreterare i rådet utses en tjänsteman.

6 § Tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamoten ansvarar själv för att ersättare kallas i dennes ställe.

En ledamot, som inställer sig under pågående sammanträde, har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid sammanträden.

7 § Sammanträden

Rådet ska sammanträda fyra gånger varje år. Extra sammanträden för behandling av särskild fråga ska hållas om rådets ordförande anser att det behövs.

8 § Närvarorätt

Förutom rådets ledamöter och ersättare får kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande delta vid rådets sammanträde.

Socialchefen eller annan representant för verksamheten ska närvara vid rådets sammanträden.

9 § Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska skickas till ordinarie ledamöter samt ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen, på lämpligt sätt.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

10 § Minnesanteckningar

Under mötet ska minnesanteckningar skrivas av sekreteraren.

Minnesanteckningarna ska delges socialnämnden, övriga nämnder och bolag, ledamöter och ersättare i rådet samt i kommunen verksamma pensionärsföreningar via kommunens hemsida.

11 § Ändring av reglemente

Revidering eller ändring av detta reglemente kan ske på förslag av rådet, socialnämnden eller kommunstyrelsen. Reglementet fastställs av kommunfullmäktige.

Frågor besvaras av:

Anna-Maria Kindahl, förvaltningssekreterare
Telefon: 0511-38 60 53
E-post: anna-maria.kindahl@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!