Lyssna

Reglemente för folkhälsorådet 2019-2022

Folkhälsorådet är ett politiskt samverkansorgan där politiker från kommun och Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg i syfte att förstärka och utveckla folkhälso- och trygghetsarbetet i kommunen. Mellan parterna finns ett formellt avtal som reglerar ekonomi och vissa arbetsuppgifter för rådet.

Gäller från och med: 2019-01-01

Antagen av: kommunfullmäktige

Datum för antagande: 2018-12-17 § 220

Reglementet

Ladda ned reglementet för folkhälsorådet 2019-2022 (öppnas i nytt fönster) Pdf, 134.6 kB. eller läs reglementet nedan.

Reglemente för folkhälsorådet

Rådets övergripande uppgifter

1 §
Rådet har till övergripande uppgift att verka som ett samordningsorgan i folkhälsofrågor mellan olika instanser som berör folkhälsa. Folkhälsorådet är kommunfullmäktiges strategiska råd i dessa frågor. Folkhälsorådet fungerar också som ett rådgivande organ för övriga nämnder och verksamheter i kommunen när det gäller folkhälsofrågor.

Syftet med ett tvärsektoriellt politiskt folkhälsoråd är att underlätta samverkan mellan kommunen och regionen samt mellan kommunala verksamheterna när det gäller befolkningens hälsa.

2 §
Folkhälsorådet har mandat att fatta beslut om verksamhet som finansieras av den egna budgeten.

Rådet får fatta beslut om den egna verksamheten och inom ramen för det givna uppdraget. Detta innefattar sammanträdesdagar, inhämtande av information, deltagande i kurser och konferenser samt anlitande av konsult eller liknande för en avgränsad uppgift, samt liknande uppgifter.

Rådet kan ge uppdrag till utsedd tjänsteman inom området.

Folkhälsorådets arbetssätt och arbetsuppgifter
3 §
Folkhälsorådet ska leda folkhälsoarbetet i kommunen genom att:

  • Ta fram mål och målsättningar
  • Följa hälsoutvecklingen i befolkningen
  • Verka för att konsekvenser för folkhälsan belyses i nämndernas planering och beslutsprocess
  • Folkhälsorådet ska skriftligt rapportera till kommunfullmäktige två gånger per år.

Folkhälsorådet är remissinstans i frågor som berör befolkningens hälsa.

Organisatorisk anknytning
4 §
Folkhälsorådet lyder organisatoriskt under kommunstyrelsen.

Verksamhetsplan – verksamhetsberättelse
5 §
Folkhälsorådet beslutar om verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för rådets verksamhet. Dokumenten skickas därefter till Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunstyrelsen för information.

Finansiering
6 §
Götene kommun och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar folkhälsoverksamheten enligt gällande samverkansavtal.

Folkhälsostrategen ansvarar för arbete enligt fastställd verksamhetsplan med budget. Beslut om stöd till nya verksamheter fattas av folkhälsorådet.

Ansvar och rapportering

7 §
Rådet ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Rådets sammansättning och arbetsformer

Sammansättning
8 §
Folkhälsorådet består av 10 ledamöter, varav åtta ledamöter från kommunen och två ledamöter från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kommunens representanter är kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens andre vice ordförande samt ordförande och vice ordförande i nämnden för utbildning, kultur- och fritid och socialnämnden. Från nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg och nämnden för service och teknik ingår vice ordförande.

I rådet, som ständigt adjungerade, ingår också en representant från de vårdcentraler som bedriver verksamhet i kommunen, folkhälsostrategen, säkerhetssamordnaren samt en representant från Polismyndigheten. Ordförande i kommunstyrelsen är ordförande i folkhälsorådet och 2:e vice ordföranden i kommunstyrelsen är vice ordförande i folkhälsorådet.

Rådets mandatperiod sammanfaller med nämndernas, om inte annat beslutas.

Ersättare för ordföranden
9 §
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till tjänsteåren äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem vara ordförande.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid ska den tillsättande nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden
10 §
Beredningen bestämmer dag och tid för sammanträdena. Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av beredningen ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

Kallelse
11 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Tillsammans med kallelsen bör en föredragningslista skickas ut. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordföranden kan kalla till sammanträde, ska den till tjänsteåren äldste ledamoten göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem fullgöra uppgiften.

Ordföranden
12 §
Det åligger rådets ordförande att

  • med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för uppdragets utveckling och effektivitet samt att ta initiativ i dessa frågor,
  • representera rådet vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunfullmäktige bestämt annat.

Justering av protokoll
13 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Delgivning
14 §
Delgivning med beredningen sker med ordföranden, beredningens sekreterare eller annan anställd som den tillsättande nämnden särskilt bestämmer.

Presidium
15 §
Ärenden till folkhälsorådet som ska avgöras av rådet i dess helhet ska beredas av presidiet, om beredning behövs.

Presidiet består av ordförande och vice ordförande, säkerhetssamordnare samt folkhälsostrateg.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!