Lyssna

Stadgar för Råbäcks mekaniska industri

Stiftelsen Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri som bildats enligt stiftelseurkund 1982-05-11 har till ändamål att för framtiden vårda och bevara de byggnader och anläggningar vid Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri som genom gåvor eller nyttjanderätten tillförts stiftelsen.

Fastställt av kommunfullmäktige den 11 maj 1982, §  36.

Reviderad enligt kommunfullmäktige den 9 april 2001, § 28 (Dnr 99/KS56.107).

§ 1  Stiftelsens ändamål

Stiftelsen Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri som bildats enligt stiftelseurkund 1982-05-11 har till ändamål att för framtiden vårda och bevara de byggnader och anläggningar vid Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri som genom gåvor eller nyttjanderätten tillförts stiftelsen.

Stiftelsen skall ombesörja förvaltningen på ett sådant sätt att den miljö som fanns vid stiftelsens bildande bevaras så orörd som möjligt. Byggnader, anläggningar och in-ventarier skall underhållas så att anläggningen som helhet kan drivas under längre eller kortare perioder. De skall, i den mån detta är praktiskt möjligt, hållas tillgäng-liga för allmänheten.

Stiftelsen skall för framtiden söka medverka till att bevara de yrkeskunskaper som krävs för stenhuggeriets drift. Detta kan lämpligen ske genom att anläggningarna hålls tillgängliga för kursverksamhet.

Stiftelsens verksamhet skall vara ideell och anläggningarna får ej drivas i vinstsyfte eller utgöra ett kommersiellt hot mot ortens befintliga stenindustri.

§ 2 Stiftelsens styrelse

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, som har sitt säte i Råbäck och består av nio ledamöter och nio personliga suppleanter.

Götene kommun utser två ledamöter och två suppleanter.

Råbäcks Bruks AB, Thorsbergs Stenhuggeri AB, Skaraborgs länsmuseum, Föreningen Stenhuggeriets vänner, Kinnekulle hembygdsförening, Svenska Fabriks avd 225 namnändrat till Industrifacket och Götene Hantverks- och Industriförening utser en ledamot och en suppleant vardera.

Ledamöter och suppleanter utses för samma mandatperiod som gäller för kommunala nämnder.

Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande.

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet och med ordförandens utslagsröst.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst fyra ledamöter så fordrar. Styrelsen bör sammanträda minst två gånger per år.

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott om tre ledamöter och tre personliga supple-anter. Arbetsutskottets befogenheter är beroende av uppdrag från styrelsen. Arbetsut-skottet sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässigt när samtliga ledamöter är närvarande.

§ 3 Styrelsens åliggande

Styrelsen är ansvarigt för att stiftelsens angelägenheter handhas enligt stiftelseur-kunden och dess stadgar.

Styrelsen är skyldig att anpassa stiftelsens verksamhet på sådant sätt att lämnade anslag och av verksamheten inflytande medel förslår till driftkostnaderna.

Styrelsen skall över sin verksamhet avge årsredovisning, som skall tillställas revisorerna senast tre månader efter räkenskapsårets utgång. Räkenskapsår är lika med kalenderår.

Styrelsen utser de befattningshavare, som kan anses erforderliga.

§ 4 Revisorer

Stiftelsens förvaltning granskas av auktoriserad eller godkänd revisor. Årsredovisning och revisionsberättelse skall tillställas stiftarna för kännedom inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

§ 5 Stiftelsens ekonomi

Stiftelsen äger mottaga bidrag till gynnade av dess verksamhet såvida ej till bidragen knutits sådana villkor som styrelsen finner stridande mot stiftelsens ändamål och arbetsvillkor.

Stiftelsen bör vara aktiv för utverkande av anslag för verksamheten från exempelvis fonder.

§ 6 Stadgeändring

Ändring av stiftelsens stadgar beslutas av styrelsen och skall godkännas av fullmäk-tige i Götene kommun.

§ 7 Stiftelsens upplösning

Stiftelsen kan upplösas endast om samtliga styrelseledamöter därom är ense. Innan beslut fattas av styrelsen måste kommunfullmäktige i Götene godkänna att upplös-ning skett.

Vid upplösning skall stiftelsens behållna tillgångar efter samråd med Riksantikvarieämbetet om möjligt överlämnas till annan organisation med kultur-minnesvårdande uppgifter.

I annat fall skall de genom gåvobrev erhållna tillgångarna återgå till de ursprungliga ägarna. Eventuella övriga tillgångar fördelas till allmän-nyttiga ändamål enligt styrelsens beslut.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!