Lyssna

Pensionspolicy

Demografiförändringar, ökad medellivslängd och en förändrad arbetsmarknad ställer stora krav på arbetsgivaren när det gäller att klara de långsiktiga kompetens- och rekryteringsutmaningarna. Götene kommun ser vikten av att arbeta med olika insatser under hela medarbetarnas yrkesliv för att möjliggöra arbete fram till pensionering med bibehållen hälsa och arbetstillfredsställelse. En pensionspolicy är en del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Skapad av Personalekonomienheten 2021-12-03

Antagen av kommunfullmäktige 2022-02-28, § 14

1 Bakgrund och syfte

Demografiförändringar, ökad medellivslängd och en förändrad arbetsmarknad ställer stora krav på arbetsgivaren när det gäller att klara de långsiktiga kompetens- och rekryteringsutmaningarna. Götene kommun ser vikten av att arbeta med olika insatser under hela medarbetarnas yrkesliv för att möjliggöra arbete fram till pensionering med bibehållen hälsa och arbetstillfredsställelse. En pensionspolicy är en del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.

För anställda i Götene kommun gäller kollektivavtalen KAP-KL och AKAP-KL om pensioner samt bestämmelserna i PBF & OPF-KL för förtroendevalda. I kollektivavtalen och bestämmelserna finns möjligheter till lokala beslut och överenskommelser. Mot bakgrund av detta har kommunen fattat beslut om vad som ska gälla i vissa specifika pensionsfrågor. Det som kommunen beslutat om beskrivs i denna pensionspolicy. I övrigt gäller aktuellt kollektivavtal gällande pensioner, KAP-KL eller AKAP-KL.

1.1 Ansvar och ansvarsfördelning

Kommunfullmäktige fastställer pensionspolicy och ansvarar för förändringar av principiell karaktär, exempelvis metod för tryggande av medel för ålderspension.

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet och pensionsmyndighet och ansvarar för pension gällande anställda och förtroendevalda.
Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder dessa frågor. Ansvar och beslut utifrån policyn regleras i gällande delegationsordning.

Kollektivavtalen KAP-KL och AKAP-KL

Kommunens medarbetare omfattas av pensionsavtalen Kollektivavtalad Pension (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (AKAP-KL). Anställda som har sjuk- eller aktivitetsersättning före 2006 omfattas inte av KAP-KL utan av det pensionsavtal som gällde vid den aktuella tidpunkten när sjuk- eller aktivitetsersättningen började gälla.
KAP-KL gäller för alla anställda som är födda till och med 1985. De pensionsförmåner som ingår i KAP-KL är:

 • Avgiftsbestämd ålderspension
 • Förmånsbestämd ålderspension
 • Intjänad pensionsrätt 1997-12-31 (IPR)
 • Särskild avtalspension
 • Pension till efterlevande vuxen och barn

AKAP-KL gäller arbetstagare födda 1986 eller senare. De pensionsförmåner som ingår i AKAP-KL är:

 • Avgiftsbestämd ålderspension
 • Familjeskydd
 • Särskild avtalspension
 • Arbetstagare som är födda tidigare än 1986 och har en lön överstigande 7,5 IBB har möjlighet att ansluta sig till AKAP-KL genom individuell överenskommelse.

Se informationsbilagor från aktuell pensionsadministratör på kommunens intranät under Pension.

2 Pensionsförmåner under anställningstid

2.1 Löneväxling

Möjlighet att löneväxla gäller anställda som, efter löneväxlingen, har en pensionsgrundande årsinkomst som uppgår till minst 8,07 inkomstbasbelopp. Anledningen till detta är bland annat att de anställda inte skall riskera att mista förmåner i det allmänna socialförsäkringssystemet som exempelvis pensions och sjukersättning samt ersättning vid föräldraledighet.

För anställd som omfattas av KAP-KL alternativt AKAP-KL inrapporteras pensionsmedförande lön efter växling av lön avseende avtalsförsäkringarna, såsom exempelvis sjukförsäkring och TGL, till försäkringsgivaren. Observera därför att den kollektivavtalade sjukersättningen reduceras vid löneväxling. Kommunen kompenserar inte för denna typ av förluster.

I syfte att uppnå kostnadsneutralitet tillgodoräknas den som löneväxlar ett särskilt belopp som motsvarar skillnaden mellan de sociala avgifter som skulle betalats vid kontant utbetalning och den särskilda löneskatt som betalas på premien. Den totala premien utgörs därmed av det överenskomna bruttolöneavdraget och detta särskilda belopp.

Syftet att uppnå kostnadsneutralitet innebär också att den anställdes pensionsgrundande lön för ordinarie tjänstepension ska beräknas utan hänsyn till bruttolöneavdraget.

För anställd som önskar löneväxla upprättas ett individuellt avtal mellan denne och kommunen.

2.2 Annan pensionslösning än KAP-KL eller AKAP-KL

2.2.1 Alternativ KAP-KL

I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer och specialister i konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen i enlighet med bestämmelserna i KAP-KL, möjlighet till annan pensionslösning. Anställda som omfattas av denna pensionslösning är kommundirektör, förvaltningschef, chef med motsvarande funktion. Kommundirektör kan fatta beslut om ytterligare personalkategori.

Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy.
Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen innebär alternativ KAP-KL större flexibilitet och möjlighet till individuell anpassning.

Anställd som valt att omfattas av alternativ KAP-KL kan inte återgå till ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen består. Detta gäller även tidigare anställd som i kommunen omfattats av alternativ KAP-KL och som sedan återkommer i anställning i kommunen.

Den anställde väljer om premien ska placeras i traditionell försäkring eller fond-försäkring, samt om försäkringen ska innehålla återbetalningsskydd. Åter-betalningsskydd innebär att det samlade pensionskapitalet betalas ut till de efterlevande som en månadsvis pension om den anställde avlider.

Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas genom tjänstepensionsförsäkring med löpande premiebetalning. Premien för alternativ KAP-KL motsvarar den som kommunen skulle ha betalat för den förmånsbestämda ålderspensionen.

Pensionsförmånen betalas in till och med månaden innan den anställde fyller 65 år. En överenskommelse kan göras mellan kommunen och den anställde att pensionsinbetalning ska fortsätta även efter att den anställde fyllt 65 år.

Den anställde får då göra en ansökan om detta till arbetsgivaren som ensidigt beslutar om villkoren i frågan. Möjligheten till förlängd pensionsinbetalning ska vara ett personalpolitiskt verktyg i syfte att behålla medarbetare som är betydelsefulla för verksamheten.

2.2.2 AKAP-KL för anställd född 1985 eller tidigare

Mellan en arbetsgivare och en arbetstagare född 1985 och senare, med överenskommen fast kontant lön som överstiger 62,5 % av inkomstbasbeloppet, får en överenskommelse träffas om att arbetstagaren ska omfattas av AKAP-KL. Överenskommelse om annan pensionslösning hanteras i enlighet med anvisningar framtagna av den partsgemensamma Pensionsnämnden för PFA, KAP-KL och AKAP-KL.

2.2.3 Annan pensionslösning än AKAP-KL

När överenskommelse träffas om att tillämpa annan pensionslösning gäller denna så länge arbetstagaren är anställd hos arbetsgivaren. Överenskommelse om annan pensionslösning hanteras i enlighet med anvisningar framtagna av Pensionsnämnden för PFA, KAP-KL och AKAP-KL.

2.3 Särskild avtalspension enligt överenskommelse (ÖK-SAP)

Särskild avtalspension enligt överenskommelse kan betalas ut på heltid eller deltid efter individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare. Särskild avtalspension är en möjlighet som beviljas restriktivt och efter individuell prövning med hänsyn tagen till förutsättningarna i verksamheten.

Med särskild avtalspension avses pension före 65 år. Särskild avtalspension är ett av flera alternativ som kommunen kan använda vid övertalighet, generationsväxling samt vid behov av åtgärder för att säkerställa framtida kompetensbehov.

Avgång med särskild avtalspension kan påverka allmän pension, socialförsäkringar och avtalsförsäkringar. Kommunen utger inte någon kompensation för detta. Beslut om särskild avtalspension fattas i varje enskilt fall av kommunstyrelsens arbetsutskott med hänsyn till verksamheten och kommunens ekonomi.

Hel särskild avtalspension

Hel särskild avtalspension beviljas med återhållsamhet. I den mån kommunen finner det lämpligt att bevilja hel särskild avtalspension gäller nedanstående:

 • Särskild avtalspension kan beviljas tillsvidareanställd som nått lägsta åldern för uttag av allmän pension och som i anslutning till avgången varit anställd inom kommunen under minst 10 år.
 • Särskild avtalspension utbetalas med 65 % av pensionsunderlaget (genomsnittslön) beräknat enligt KAP-KLs respektive AKAP-KLs bestämmelser.
 • Särskild avtalspension utbetalas från den överenskomna avgångstidpunkten till och med månaden före 65-årsmånaden.
 • Den särskilda avtalspensionen upphör tidigare i det fall intjänad pensionsrätt 1997-12-31 och/eller förmånsbestämd ålderspension utbetalas från kommunen före 65 års ålder.
 • Under tid med särskild avtalspension ska kommunen betala pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension.
 • För anställd som omfattas av bestämmelserna om förmånsbestämd ålderspension i KAP-KL ska tiden från avgången intill månaden före 65-årsmånaden tillgodoräknas som pensionsgrundande.
 • Under tid med särskild avtalspension gäller skyddet avseende pension till efterlevande.
 • Särskild avtalspension ska samordnas med 73,5 % av eventuell annan förvärvsinkomst. Ett prisbasbelopp per år undantas dock från samordning.

Partiell särskild avtalspension

Partiell särskild avtalspension beviljas med återhållsamhet. I den mån kommunen finner det lämpligt att bevilja partiell särskild avtalspension gäller nedanstående:

 • Särskild avtalspension kan beviljas tillsvidareanställd som nått lägsta åldern för uttag av allmän pension som i anslutning till avgången varit anställd inom kommunen under minst 10 år och vars anställning permanent omregleras till en lägre sysselsättningsgrad. Den lägsta tillåtna sysselsättningsgraden efter omregleringen ska vara minst 50 % av heltid.
 • Partiell särskild avtalspension beviljas inte för anställd som uppbär partiell sjukersättning från försäkringskassan.
 • Partiell särskild avtalspension utbetalas med 65 % av pensionsunderlaget (genomsnittslön) beräknat enligt KAP-KLs respektive AKAP-KLs bestämmelser, beroende av vilket avtal individen tillhör, i den omfattning som motsvarar arbetstidsminskningen.
 • Partiell särskild avtalspension utbetalas från den överenskomna tidpunkten till och med månaden innan den då den anställde fyller 65 år eller den
  tidigare månad då sysselsättningsgraden ändras, anställningen upphör eller då intjänad pensionsrätt 1997-12-31 och/eller förmånsbestämd ålderspension börjar utbetalas från kommunen.
 • Under tid med rätt till särskild avtalspension ska kommunen också betala pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension avseende den del som motsvarar arbetstidsminskningen.
 • För anställd som omfattas av bestämmelserna om förmånsbestämd ålderspension ska denna beräknas utifrån det pensionsunderlag som fastställts för den särskilda avtalspensionen.
 • Motsvarande pensionsunderlag används också vid eventuell beräkning av pension till efterlevande.
 • Särskild avtalspension ska samordnas med 73,5 % av eventuell annan förvärvsinkomst. Ett prisbasbelopp per år undantas dock från samordning.

3 Pension till förtroendevalda

Heltids- och deltidspolitiker

Förtroendevalda på heltid samt förtroendevalda vars uppdragstid motsvarar minst 40 procent av heltid, vars uppdrag påbörjats innan valet 2014, omfattas av PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda).

Pension och avgångsersättning enligt PBF samordnas med eventuell förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst motsvarande ett prisbasbelopp per år undantas dock från samordning.
De pensionsförmåner som ingår i PBF är följande:

 • Ålderspension
 • Sjukpension
 • Visstidspension
 • Avgångsersättning för förtroendevald yngre än 50 år
 • Efterlevandepension till vuxen
 • Kompletterande änkepension
 • Barnpension
 • Livränta

OPF-KL 18 (Omställningsstöd och Pension till förtroendevalda) tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband med valet 2014 och som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF eller andra omställnings- eller pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Bestämmelser om omställningsförmåner, sjukpension och familjeskydd gäller för förtroendevald som fullgör uppdrag hos kommunen på heltid eller deltid om minst 40 procent. Bestämmelser om ålderspension och efterlevandeskydd gäller för förtroendevald som fullgör uppdrag hos kommunen oavsett uppdragets omfattning. Det gäller således även fritidspolitiker som är nyvalda eller som har varit fritidspolitiker sedan tidigare om de inte omfattats av PBF eller PRF eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda tidigare.

De pensions- och omställningsförmåner som ingår i OPF-KL är följande:

 • Pensionsförmåner
  • Avgiftsbestämd ålderspension
  • Sjukpension
  • Efterlevandeskydd
  • Familjeskydd
 • Omställningsförmåner
  • Aktiva omställningsinsatser
  • Ekonomiskt omställningsstöd
  • Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Förtroendevalda med uppdrag under 40 % av heltid

Förtroendevalda med uppdrag under 40 % av heltid har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. När man betalar ut ersättning för förlorad arbetsinkomst eller tjänstepensionsförmån är denna inte pensionsgrundande. Ersättningen utbetalas direkt till den förtroendevalde en gång per år. Den förtroendevalde ansvarar själv för eventuell placering av ersättningen i pensionsfond eller dylikt. Den årliga utbetalningen av förlorad pensionsförmån är 4,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsförtjänst under året som den förtroendevalde fått för utförda förtroendeuppdrag under året.

Fritidspolitiker som bedriver egen näringsverksamhet och som kan styrka att pensionsförmån har förlorats, har rätt till ersättning med verifierat belopp. Ansökan om ersättning ska göras i samband med pensionering, dock senast inom två år från pensioneringstidpunkten.

Se Tillämpningsanvisningar avseende bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL), antagna av kommunfullmäktige den 17 juni 2019, § 90.

4 Information om pensioner

Enligt KAP-KL och AKAP-KL, ”Riktlinjer för arbetsgivarens informationsansvar” är arbetsgivaren ansvarig för att anställda informeras om de pensionsförmåner som tjänats in i anställningen. Kommunen uppfyller informationskravet genom att de anställda - via kommunens pensionsadministratör - får årlig information om de intjänade pensionsförmånerna. Pensionsinformationen är skriftlig och lämnas i form av en pensionsprognos.

Vad gäller information om den avgiftsbestämda ålderspensionen får respektive anställd också information från det försäkringsbolag som valts.

Kommunens anställda som ska välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda ålderspensionen, erhåller information och valblankett av kommunens pensionsvalsadministratör.

Utöver ovanstående erbjuder kommunen information enligt nedan. Informationerna genomförs antingen i egen regi eller med hjälp av extern partner.

4.1 Nyanställda

Kommunens nyanställda erhåller vid anställningens början ett valpaket som innehåller information om KAP-KL eller AKAP-KL inför val av placering av tjänstepension.

4.2 Informationsträffar

Kommunen genomför med viss regelbundenhet informationsträffar riktade till anställda.

4.3 Information om löneväxling

Kommunen tillhandahåller skriftlig och muntlig information (om så önskas) om möjligheten att löneväxla till extra tjänstepension.

4.4 Pensionsavgång

Anställda som planerar att avgå med pension ska lämna skriftlig ansökan om detta till närmaste chef senast tre månader före planerad pensionsavgång.

I god tid innan pensionsavgången informeras den anställde skriftligen om pensionsbeloppets storlek. För begäran om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension och information om pensionsförmånens storlek, ska den anställde vända sig till det försäkringsbolag som valts.

5 Uppdatering

Policyn gällande pension ska uppdateras vid behov som föranletts av större förändringar i lagar och kollektivavtal som påverkar pensionsområdet.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!