Lyssna

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Götene kommun

Götene kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Antagen av Kommunfullmäktige

Datum för antagande: 2021-03-01, § 43

Ordningsföreskrifter

Nedan kan du läsa i föreskrifterna och det finns också möjlighet att ladda ned dem här:

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Götene kommun som pdf Pdf, 171.6 kB.

Karta till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Götene kommun som pdf Pdf, 622.7 kB.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Götene kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Götene kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 20 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

2 §

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt

1 kap. 2 § 1 st. 1-4 pp. ordningslagen, om inte annat anges. Bestämmelserna i 17-24 §§ är även tillämpliga på andra än offentliga platser inom kommunen som anges i respektive paragraf.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3 §

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:

 1. områden som enligt trafikföreskrift och skyltning utgör offentlig parkering,
 2. skolgårdar,
 3. idrottsanläggningar och av kommunen skyltade motionsspår,
 4. kommunala badplatser (badplatserna i Blomberg, Källby, Årnäs, Björkkullasand och vid Kinnekulle camping samt övriga kommunala badplatser om sådana tillkommer) under badsäsong 1 maj-15 september,
 5. kyrkogårdar och annan allmän begravningsplats och
 6. campingplatser

4 §

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt paragraferna nedan (7 §, 10 § första stycket, 11 §, 12 §, 19 §, 20 § första stycket, 21 § och 22 §) bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Med polismyndigheten avses i detta reglemente polisen i Polisområde Skaraborg.

Lastning av varor m.m.

5 §

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras eller tillgängligheten försvåras för funktionsnedsatta.

Schaktning, grävning, snöröjning m.m.

6 §

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning, snöröjning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller

7 §

Arbete som orsakar kraftigt störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar m.m.

8 §

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller andra liknande skrymmande föremål, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Uppställning av containrar eller andra skrymmande föremål får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras eller tillgängligheten försvåras för funktionsnedsatta.

Markiser, flaggor, skyltar m.m. samt viss växtlighet

9 §

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,20 meter, över en gång- och cykelväg på lägre höjd än 3,20 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Fastighetsägare är skyldiga att se till att växtlighet på fastigheten inte sträcker sig över intilliggande gata, gångbana eller annan offentlig plats under de höjder som anges i första stycket.

För den synskadade ska markeringar på utstående föremål såsom pelare, stolpar, med mera finnas. Väggarna ska om möjligt hållas fria från klädställningar, papperskorgar, elskåp med mera för att den synskadade ska kunna följa väggen.

Trottoarpratare och andra ställ ska ställas 2 meter ut från vägg. Om det finns fasta hinder, till exempel träd kan trottoarpratare ställas intill ett sådant hinder. Trottoarpratare ska vara försedda med sarg.

Affischering

10 §

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

De kommunala affischeringstavlorna får inte användas för affischer med politisk propaganda.

Högtalarutsändning

11 §

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Insamling av pengar

12 §

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Förtäring av alkohol

13 §

Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på allmän plats inom områden enligt bilagd karta, annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker.

Camping

14 §

Camping, inkluderat jämställd övernattning i fordon, får inte ske på offentlig plats eller på sådana platser som nämns i 3 § 1-5 pp., om inte annat anges för platsen.

Badförbud

15 §

Bad är inte tillåtet inom industrihamnområdet i Hällekis eller i närheten av markerade kablar.

Hundar

16 §

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund åt synskadade, service och signalhundar för funktionsnedsatta eller för polis- och tullhund i tjänst.

17 §

Hundar ska hållas kopplade på område enligt 2 § och 3 § punkterna 1-4 och 6 samt på annan allmän plats inom streckat område enligt bifogad karta.

Hund ska vara märkt enligt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Hundar får inte vistas på nedanstående platser. Undantag gäller om det finns en särskilt anvisad plats, exempelvis badplats som är anvisad för hund.

 • begravningsplatser,
 • motionsslingor och motionsspår vintertid när de fungerar som skidspår,
 • kommunala badstränder enligt 3 § 4 p. under sommarsäsongen 1 maj - 30 september,
 • inom offentliga byggnader

18 §

Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentlig plats som anges i 2 § samt utanför sådant område på platser som anges i 3 §.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

19 §

Tillstånd av polismyndighet kan krävas enligt 3 kap. 7 § ordningslagen för att använda pyrotekniska varor.

20 §

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från äldre- och omsorgsboenden inom kommunen.

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.

21 §

Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom område som omfattas av detaljplan eller som annars utgör sådan offentlig plats som anges i 2 § samt utanför sådant område på platser som anges i 3 §.

22 §

Luft-, fjäder- eller paintballvapen eller liknande får inte användas på:

 • offentlig plats enligt 2 §,
 • platser som anges i 3 §, eller
 • annan plats inom detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse

Ridning och löpning

23 §

Ridning får inte ske i följande motionsspår: Brännaskogen Götene, Hällekis, Källby, Lundsbrunn och Österäng.

Löpning är förbjudet i anlagda skidspår.

Avgift för att använda offentlig plats

24 §

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

25 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11 §, 12 §, 13 §, 14 och 15 §§, 17-23 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

Om barn som inte fyllt 15 år handlar i strid med bestämmelserna i 3 kap. 6-7 §§ ordningslagen om luft- och fjädervapen och pyrotekniska varor gäller straff för den som har vårdnaden om barnet enligt vad som stadgas i 3 kap. 23 § ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!