Lyssna

Regler för Jakt och fiske på kommunens fastighet

Huvudprincipen är att kommunen ej upplåter jakt- eller fiskerätt inom sina fastigheter.

Med fiskerätt avses i detta sammanhang fiske med så kallade fasta redskap.

Om avskjutning av vilt erfordras i viltvårdande syfte får detta ske genom utdrivning av djur från kommunens fastigheter. Tillstånd till avskjutning behandlas av kommunens jaktansvarige.

Trafikskadat vilt får avlivas och omhändertas av jaktvårdskretsens särskilt utsedda eftersöksjägare.

Kommunen kan dock medge undantag från här ovan angiven huvudprincip enligt följande:

  • Upplåta jakträtt på älg där samordnad jakt förekommer på kringliggande marker som gränsar mot kommunens fastigheter.
  • Upplåta jakträtt på markområden som har sådan storlek att den kan utgöra separat jaktområde.
  • Medge kringliggande jakträttsinnehavare rätt att vid småviltjakt passera kommunens fastighet om kommunfastigheten går in i angränsande jaktmarker.

Som krav för upplåtelse eller medgivande gäller att den som deltar skall ha avlagt godkänt prov för jägarförbundets högviltsdekal. Skriftligt avtal om upplåtelse eller medgivande skall upprättas.

Ansökan om tillstånd för jakträtt eller medgivande att passera över kommunfastighet enligt ovanstående skall inlämnas till Götene kommun,
kommunstyrelsekontoret, 533 80 Götene.

Kommunstyrelsen delegerar till kommunens ansvarig för jakt att besluta om undantag från huvudprincipen, när det gäller upplåtelse av jakt, för upplåtelser upp till ett år.

Beslut enligt kommunstyrelsen den 9 juni 1998, § 93.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!