Lyssna

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

De lokala hälsoskyddsföreskrifterna antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2014, § 150.

Här kan du läsa planen i sin helhet med bilagor: Lokala hälsoskyddsföreskrifter Pdf, 815.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Götene kommun meddelade av kommunfullmäktige 2014-12-15, § 150. Med stöd av 9 kap. 7 - 8 §§ och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 39 - 40 och 44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser

§ 1

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Avlopp

§ 2

Inom bebyggelsen vid Blombergs fritidsområde (byggnadsplan för Blomberg 2:24 m fl), Björstorps fritidsområde (byggnadsplan för Björstorp 1:7) samt Nordskogs fritidsområde norr om Källby tätort, krävs tillstånd från Miljö- och bygglovnämnden för att få inrätta en avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten (DBT-vatten).

Nordskogs fritidsområde är utmärkt med diagonala linjer på bifogad karta.

Annan toalett än WC

§ 3

Det krävs anmälan till miljö- och bygglovnämnden för att inrätta annan toalett än vattentoalett, t ex förmultningstoalett, torrtoalett med latrinkompostering, förbränningstoalett eller frystoalett.

Djurhållning

§ 4

Det krävs tillstånd av för att hålla nedanstående djurslag inom område med detaljplan

  1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
  2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. På varje fastighet får dock hållas maximalt fem höns utan tillstånd, dock ej tupp.
  3. orm

Tomgångskörning

§ 5

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i högst 1 minut. Detta gäller inte

  1. om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
  2. om motorn hålls i gång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning.

Skydd för enskilda grundvattentäkter samt värmepump

§ 6

Vid grundvattentäkterna som betjänar Björstorps fritidsområde, bebyggelsen vid Sandtorp samt Arla ekonomisk förening får inom ett område som begränsas av 100 meter radie räknat från brunnen, hantering och förvaring av för grundvattnet skadliga ämnen inte ske utan tillstånd av miljö- och byggnämnden.

Vattentäkterna har markerats på bifogade kartblad. Tillstånd krävs dock inte om tillståndsplikt föreligger enligt annan lagstiftning.

§ 7

I syfte att skydda ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter ska den som avser att anordna anläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten anmäla detta till miljö- och bygglovnämnden innan anläggningen tas i bruk.

Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt annan lagstiftning.

Camping

§ 8

Husvagn- och husbilscamping är förbjuden utmed Vänerns strand vid Söckeviken på fastigheten del av Hällekis 1:7, Medelplana socken. Området är utmärkt med diagonala linjer på bifogad karta.

Eldning

§ 9

All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjudet.

§ 10

Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en vedpanna som inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 1 juni - 31 augusti inom områden med detaljplan.

§ 11

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Pannan får endast eldas med bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat. Dokumentation efter genomförd sotning och underhåll av eldningsanordning ska sparas hos ägaren av anläggningen minst fem år.

§ 12

Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 1 april – 30 september. För valborgsmässoeld och liknande krävs dispens från miljö- och bygglovnämnden.

Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.

Ansökan och anmälan

§ 13

En ansökan eller anmälan till miljö- och bygglovnämnden ska vara skriftlig och uppfylla föreskrivna krav (25 och 46 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och 19 kap. 5 § respektive 22 kap. 1 § miljöbalken.) innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

Straffbestämmelser

§ 14

I 29 kap § 9 punkt 2 miljöbalken finns straffbestämmelser.

I övrigt får kommunen förbjuda eller förelägga om försiktighetsmått om det behövs för att de lokala hälsoskyddsföreskrifterna ska efterlevas. Förbud och föreläggande får förenas med vite.

Dispens

§15

Miljö- och bygglovnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

Avgifter

§ 16

Miljö- och bygglovnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

§ 17

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft 2014-12-15. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!