Lyssna

Grönstrukturplan för tätortsnära skogar och grönytor 2014-2018

Samhällsbyggnadsberedningen har i uppdrag att utarbeta en plan för hur kommunens skogar och grönytor ska skötas och förvaltas. Syftet med Grönstrukturplan för tätortsnära skogar och grönområden är att tydliggöra önskad utveckling med mål och prioritering av kommunala skogar och grönytor under perioden 2013-2018.

Grönstruktur är parker, skogspartier och trädgårdar i ett samhälle, och fungerar som en grön lunga som bland annat bidrar till ett gott närklimat, en bättre luftmiljö och biologisk mångfald. Planen ska ligga till grund för politiska och tjänstemannamässiga beslut i frågor som berör den fysiska planeringen av kommunala skogar och grönytor. Målsättningen är att skapa och behålla skogar och grönytor som är attraktiva för kommunens invånare samt har ett högt naturvärde i form av variation bland livsmiljöer och goda förutsättningar för olika djur och växter. Under våren 2012 genomfördes dialogmöten riktade till allmänhet och föreningar i tätorterna Lundsbrunn, Källby, Hällekis och Götene. Dessa har varit viktiga och värdefulla vid framtagandet av planen.

I kommunens framtidsplan 2010-2020, antagen av kommunfullmäktig den 14 juni, framgår att diskussioner pågår för att anpassa skogsbruket för friluftslivet i större utsträckning än vad som sker i dag. Vidare beskrivs

Attraktiva livsmiljöer som ett strategiskt utvecklingsområde i framtidsplanen. Enligt detta fokusområde ska kommunens långsiktiga arbete bland annat ge förutsättningar för:

  • goda, trygga och attraktiva boendemiljöer.
  • att vårda natur- och rekreationsområden och göra dem tillgängliga för alla.

De värderingar, fokusområden och mål som fastställs i denna plan kommer tillsammans med Skogsstyrelsens Grön Skogsbruksplan ligga till grund för långsiktig och årlig planering för skötsel av kommunens skogar och grönytor.

Antagen av: Kommunfullmäktige

Datum för antagande: 2014-06-02, § 63

Läs hela dokumentet Pdf, 804.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!