Lyssna

Bidrag till förenings­verksamhet

Här finns information om bidrag till föreningsverksamhet inom Götene kommun.

Riktlinjen är antagen av kommunfullmäktige 2017-10-09 (§ 114) och reviderades senast 2021-06-21 (§ 107).

Riktlinjer för bidrag till föreningsverksamhet Götene kommun som pdf Pdf, 219.5 kB.

Övergripande mål för kultur och fritid

 • Rikt utbud inom kultur och fritid för alla kommuninvånare.
 • Fortsatt stöd till föreningar och studieförbund.
 • Ett breddande av föreningsutbudet skall stimuleras.
 • Långsiktiga lösningar av anläggningar och lokaler för kultur och föreningsliv ska eftersträvas.
 • Verka för att anläggningarna skall vara föreningsägda.

Riktlinjer för nämnden för utbildning, kultur och fritids bidrag till föreningslivet:

 1. Bidragen ska i första hand riktas mot barn och ungdom.
 2. Bidragssystemet ska vara enkelt och lättförståeligt.
 3. Största möjliga rättvisa ska eftersträvas.
 4. Föreningars oberoende och självständighet ska hävdas.
 5. Systemet ska stimulera till verksamhet.
 6. Bidragen ska vara så säkra att man på goda grunder i förväg kan bedöma vad man kan förväntas få.
 7. Stödja föreningslivets mångfald.
 8. Stödja föreningar i arbetet för goda miljöer som är fria från alla typer av diskriminering.
 9. Föreningen ska vara öppen för alla.
 10. Föreningen ska ta ut medlemsavgift av sina medlemmar.
 11. Föreningen ska drivas med acceptans för samhällets demokratiska värderingar och synsätt samt vara demokratiskt uppbyggd.
 12. Geografiskt utomstående föreningar som erbjuder kommunens invånare verksamhet i Götene kommun kan söka bidrag om det saknas likvärdig förening i Götene efter särskild prövning. Föreningen ska ha minst tre medlemmar registrerade från kommunen.
 13. Om en förenings verksamhet bedöms särskilt angelägen kan föreningen ansöka om stöd även om den inte uppfyller ovanstående grundvillkor efter särskild prövning.

Allmänna riktlinjer/bestämmelser för kommunala bidrag till förening med barn och ungdomsverksamhet

 1. Bidrag enligt dessa riktlinjer kan utgå till organisation/före­ning som har sin huvudort och sin huvudsakliga verksamhet för­lagd till Götene kommun.
 2. Huvudsakligen är det föreningar med barn – och ungdomsverksamhet som kan söka bidrag.
 3. Föreningen skall ha minst 10 medlemmar. Som medlem räknas den som under närmast föregående år varit registrerad som medlem och betalt en rimlig medlemsavgift.
 4. Bidrag utgår endast till föreningar som antagit stadgar som uppfyller kraven från riksorganisation eller kommunen, valt en ansvarig styrelse, har medlemsmatrikel samt i övrig uppfyller gällande krav för att vara registrerad som ideell förening.
 5. Bidrag betalas inte ut till sektioner, supporterklubbar, paraplyor­gani­sationer eller liknande.
 6. Förening som beviljats bidrag, är skyldig att ge kommunen insyn i verksamheten som kan fordras för att kontrollera att beviljade bidrag används på av­sett sätt. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att organisationen avstängs från fortsatt bid­ragsgivning.
 7. Förening som ansöker om kommunala bidrag ska årligen inlämna verksamhetsberättelse, senaste justerade årsmötesprotokollet, resultat och balansräkning samt revisionsberättelse för det gångna året. Dokumenten ska vara inlämnade senast 25 augusti.
 8. Stickprovskontroll görs årligen gällande Lokalt aktivitetsbidrag på närvarokorten och sammanställningen.
 9. En förutsättning för bidragsgivningen är att verksamheten sker i alkohol, drog‑ och dopingfria miljöer. Föreningen ska ha en alkohol och drogpolicy och den ska lämnas in till kommunen så snart den är framtagen.
 10. Förening som uttrycker eller stödjer främlingsfientlighet och rasistiska åsikter har inte rätt till kommunala bidrag.
 11. Kommunstyrelsen har följande bidragsformer:
  1. Lokalt aktivitetsbidrag
  2. Lokal/Anläggningsbidrag
  3. Projekt- och Investeringsbidrag
  4. Lönebidrag
  5. Bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättningar
  6. Bidrag till hembygds- och bygdegårdsföreningar
  7. Bidrag till studieförbund
 12. För tillämpningen och tolkningen av riktlinjer förbehåller sig kommunen den rätten.

Riktlinjer för Lokalt aktivitetsbidrag

Ändamål

Bidraget ska stimulera föreningar till aktiva insatser för barn och ungdomar. Bidraget ska användas till kostnader för material med mera som fordras för en stimulerande och intressant verk­samhet. Bidraget ska också täcka föreningens administrativa grundkostnader.

Kriterier bidragsbedömning

 • Utgår som ett belopp/deltagare i bidrags­berättigad sammankomst. Bidragsbeloppet motsvarar det totala bidragets storlek dividerat med totala antalet deltagartillfällen under året.
 • Bidrag utgår endast då minst 5 deltagare i åldern 4‑25 år deltagit i samman­komsten. Som undantag kan bidrag utgå till verksamhet som av olika skäl inte kan bedrivas på sådant sätt att grupper om 5 del­tagare inte kan organiseras.
 • Föreningar som är registrerade att bedriva verksamhet för personer med funktionsnedsättningar och föreningar som i sin verksamhet har personer med funktionsnedsättningar har möjlighet att söka bidrag utan övre åldersgräns.
 • Förhöjt lokalt aktivitetsbidrag kan utgå till föreningar med egna lokaler som inte är berättigade till ordinarie anläggningsstöd. Bidraget utgår med 10 kr per sam­mankomst. Särskild prövning för möjligheten till för­höjt aktivitetsstöd görs av kommunen.

Villkor ansökan

 • För det kommunala Lokala aktivitetsbidraget gäller samma regler som för statligt verksamhetsbidrag förutom åldersstrukturen som framgår av närvarokorten.
 • Föreningen ska till kommunen redovisa antalet deltagartillfällen och sammankomster.
 • Redovisningsdatum är följande:
  • vårtermin 25 augusti
 • Vid ansökan 25 augusti ska senaste justerade årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning samt revisionsberättelse skickas med.
  • hösttermin 25 februari
 • Ansökan ska göras på av kommunen fastställd blankett.
 • Föreningen ska bifoga kopior på närvarokorten för de sammankomster och deltagartillfällen ansökan avser. För sammanställningsblanketten är det underskriven orginalblankett som ska lämnas in!
 • Ansökan där handlingarna inte är inlämnade senast två veckor efter utsatt datum, det vill säga två veckor efter 25 augusti för vårterminen och 25 februari för höstterminen behandlas inte.

Kriterier utbetalning av bidrag

 • Bidrag betalas ut tidigast 6 veckor efter sista ansökansdatum

Riktlinjer för lokal och anläggningsbidrag

Ändamål

Föreningar kan få bidrag till lokaler och anläggningar som används för föreningsverksamhet. Till exempel:

 • Egna lokaler och anläggningar som föreningen äger
 • Lokaler och anläggningar som hyrs av annan hyresvärd än Götene kommun
 • För nyproduktion och/eller revidering av orienteringskartor

Kriterier bidragsbedömning

 • Föreningen ska bedriva barn och ungdomsverksamhet
 • Bidragets storlek bedöms årligen för varje enskild ansökan.
 • Bidraget kan sökas för faktiska driftskostnader som är följande: El, vatten, avlopp, sopor, försäkring, underhåll samt övriga driftskostnader för anläggning. Dock inte personalkostnader.
 • Kommunens idrotts- och fritidslokaler erbjuds till föreningslivet med subventionerad hyra. Därför kan man inte söka bidrag för hyreskostnader i kommunens lokaler.
 • Bidrag beviljas med maximalt med 50 % för skälig hyres­kostnad
 • Bidrag för hyrd klubblokal beviljas med maximalt 6 500 kr eller 50 % av skälig hyreskostnad årligen.
 • Bidrag för ägd klubblokal beviljas med 105 kr/ m2 (max 300 m2) )
 • Bidrag för markarrende, ridanläggning, konstgräs och golfanläggningar beslutas av kommunen efter särskild prövning. (Dessa anläggningar är inte med i bilaga 1)
 • Bidrag beviljas för egna anläggningar som redovisas i bilaga 1

Villkor ansökan

 • Bidragsansökan ska lämnas in senast 1 mars och gäller föregående verksamhetsår.
 • Bidragsansökan ska göras på den blankett som kommunen erbjuder.
 • Förening ska på begäran kunna lämna in underlag på de driftskostnader som styrker bidragsansökan.
 • För ansökan av kartbidrag ska rullande treårsplan lämnas in årligen. Nygjord karta beräknas vara aktuell i 3‑4 år.

Kriterier utbetalning bidrag

 • Bidrag betalas ut tidigast 15 april.
 • Förening som inte lämnat underlag efter uppmaning från kommunen beviljas inget bidrag.

Riktlinjer för projekt och investeringsbidrag

Ändamål

Föreningar kan få bidrag till projekt och investeringar. Till exempel

 • Utvecklingsprojekt
 • Insatser för en bestämd målgrupp
 • Startbidrag
 • Ny eller reinvesteringar i anläggningar, lokaler eller utrustning
 • Inventarieanskaffning

Kriterier bidragsbedömning

 • Bidragets storlek bedöms för varje enskild ansökan.
 • Bidrag beviljas maximalt med 40 % av kalkylerade kostnader som överstiger 12 000 kr.
 • För ansökningar under 12 000 kr lämnas inget bidrag med undantag för startbidrag.
 • Startbidrag 1 000 kr vid nystart av förening med barn och ungdomsverksamhet.
 • Vid behov av prioritering av inlämnade ansökningar har föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet förtur.

Villkor ansökan

 • Bidragsansökningar under 5 basbelopp ska lämnas in senast 15 november året innan planerat genomförande.
 • Bidragsansökningar som överstiger 5 basbelopp ska lämnas in senast 15 november 2 år innan planerat genomförande. Bedömning görs av budgetberedningen.
 • Bidragsansökan ska göras på den blankett som kommunen erbjuder.
 • Ansökan ska innehålla en fackmannamässigt utförd kalkyl och beskrivning av projektet/investeringen.
 • Beslut om bidrag meddelas senast 15 februari samma år som planerat genomförande.

Kriterier utbetalning bidrag

 • Aktuell offert lämnas in senast 15 november året innan planerat genomförande.
 • Utbetalningar sker senast 6 veckor efter beslut om bidrag.
 • Om offerten är lägre än lämnad kalkyl vid ansökan, justeras bidragets storlek i motsvarande grad.
 • Om offerten är högre än lämnad kalkyl vid ansökan sker ingen justering av bidragets storlek.
 • Vid för sent inkommen offert måste ny ansökan göras.
 • För större projekt/investeringar kan utbetalning av bidrag komma att fördelas över flera år. Detta ska framgå av bidragsbeslutet.

Riktlinjer för bidrag hembygds- och bygdegårdsföreningar

Ändamål

 • Bidraget skall stödja förekomsten av samlings- och kulturlokaler i kommunen.
 • Bidraget skall användas för att subventionerna det lokala föreningslivets utnyttjande av lokalerna.

Kriterier bidragsbedömning

 • Hembygdsgårdar jämställs med Bygdegårdar.
 • Utgår från totala ytan som används som samlingslokal.
 • Hyrestaxor ska redovisas årligen till kommunen.
 • Subventionerad hyrestaxa ska finnas och erbjudas föreningar inom kommunen vid uthyrning.
 • Grundbidrag är 8 000 kr/år.

Villkor ansökan

 • För att bidrag skall beviljas krävs att föreningen utsett en ansvarig styrelse samt redovisar verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
 • Föreningen skall ha sitt säte i och bedriva sin verksamhet i Götene kommun.
 • Ansökan ska vara inlämnad senast 1 maj.

Kriterier utbetalning bidrag

 • Bidrag betalas ut tidigast 6 veckor efter ansökansdatum

Riktlinjer för bidrag till verksamhet för personer med funktionsnedsättningar.

Ändamål

 • Bidraget skall stimulera personer med funktionsnedsättning till aktivitet och social samvaro.

Kriterier bidragsbedömning

 • Föreningen ska redovisa och bedriva verksamhet för deltagare som bor i Götene kommun.
 • Bidragets storlek baseras på antalet deltagare från Götene kommun i relation till samma typ av förening inom bidragsområdet

Villkor ansökan

 • Bidrag kan sökas av lokal förening eller distriktförening om lokal motsvarighet saknas.
 • Föreningen behöver inte ha sitt säte i kommunen.
 • För att beviljas bidrag fordras normalt att minst 3 föreningsmedlemmar är bosatta i Götene kommun.
 • Föreningen ska redovisa verksamhetsberättelse och verksamhetsplan vid ansökan.
 • Ansökan ska vara inlämnad senast 1 maj.

Kriterier utbetalning bidrag

 • Bidrag betalas ut tidigast 6 veckor efter sista ansökansdatum

Riktlinjer för kommunalt lönebidrag

Ändamål

Götene kommun kan bevilja ett kommunalt lönebidrag om man anställer personer där statligt stöd från Arbetsförmedlingen utgår. Det kommunala lönebidragets syfte är att underlätta för ideella föreningar som vill anställa personer med nedsatt arbetsförmåga.

Kriterier bidragsbedömning

 • Gäller enbart ideella föreningar.
 • Föreningen ska ekonomiskt, organisatoriskt och ansvarsmässigt klara av kraven och ansvar vid en lönebidragsanställning.
 • Beslut om bidragsperiod för kommunalt lönebidrag till förening följer normalt samma period som Arbetsförmedlingens beslut om lönebidrag.
 • Bidrag betalas med 5 % av lönekostnaden som inte är högre än en bruttolön på 17100 kr/månad.

Villkor ansökan

 • I samband med en ansökan görs en gemensam bedömning av sökande förenings förutsättningar att ekonomiskt, organisatoriskt och ansvarsmässigt klara av kraven och ansvar vid en lönebidragsanställning.
 • Kommunalt lönebidrag kan utgå endast till ideella föreningar som är verksamma inom Götene kommun.
 • För att kunna söka bidraget måste föreningen ha ett beslut från Arbetsförmedlingen som underlag i ansökan.
 • Föreningen ska i ansökan beskriva vilka arbetsuppgifter som ska utföras i anställningen samt tjänstgöringsgrad.
 • Förening som haft beslut om kommunalt lönebidrag för en person vars anställning upphört kan återbesätta tjänsten med samma person inom tre månader utan krav på ny ansökan till kommunen. Under förutsättning att nytt beslut från AF skickas in på nytt.
 • Ansökan om kommunalt lönebidrag ska ske på avsedd blankett. Ansökan kompletteras med kopior på anställningsbeslut samt kopia på beslutet om lönebidrag från Arbetsförmedlingen.

Kriterier utbetalning bidrag

 • Föreningen ska månadsvis skicka in lönebesked till kommunen för de personer som är lönebidragsanställda i föreningen.
 • Utbetalning av bidrag görs varannan månad, (jan-dec), under förutsättning att lönebesked har skickats in varje månad till kommunen.

Riktlinjer för bidrag studieförbund

Ändamål

Bidraget till studieförbunden ska ge studieförbunden goda förutsättningar att, utifrån egna värderingar och höga kvalitetsambitioner:

 1. arbeta långsiktigt och med inriktning på egna mål och med hög kvalitet,
 2. stärka människors kunskap, självtillit och delaktighet i demokrati och övrigt samhällsliv,
 3. skapa möten mellan människor med bakgrund i olika länder, kulturer och livssituationer,
 4. vända sig till och engagera människor som inte har samma förutsättningar som andra att ta del av folkbildningsverksamhet.

Kriterier bidragsbedömning

 • För att vara bidragsberättigad på lokal nivå ska den lokala studieförbundsenhetens riksorganisation vara mottagare av det statliga anslaget som fördelas av Folkbildningsrådet.
 • De anslagsgrundade verksamhetsformerna är studiecirklar, kulturarrangemang och annan folkbildningsverksamhet.
 • Vid beräkningar används antal studietimmar i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet, antal deltagare i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet, antal genomförda kulturarrangemang samt antal unika deltagare i studiecirklar.
 • Bidraget består av tre delar:

1. Grundbidrag (75 %)

Grundbidraget fördelas utifrån ett genomsnitt av respektive lokal studieförbundsenhets relativa andel av de två föregående årens totala anslag.

2. Förstärkningsbidrag (6 %)

För deltagare med funktionsnedsättning samt för deltagare som invandrat och har behov av språkligt stöd i svenska. Hälften av bidraget fördelas utifrån deltagare, hälften utifrån studietimmar. Annan folkbildningsverksamhet ges halva värdet gentemot studiecirkelverksamhet.

 • 4 % av fördelas till deltagare med funktionsnedsättning.
 • 2 % fördelas till deltagare som invandrat och har behov av stöd i svenska språket.

3. Verksamhetsrelaterat bidrag (19 %)

 • 14 % fördelas utifrån den relativa andelen av antalet studietimmar i studiecirkelverksamheten och i annan folkbildningsverksamhet. Annan folkbildningsverksamhet ges halva värdet gentemot studiecirkelverk- samhet. Kulturverksamheten bakas in i bidraget, varvid varje kulturprogram tilldelas ett värde av 9 studietimmar.
 • 5 % av bidraget fördelas utifrån den relativa andelen av antalet unika deltagare i studiecirkel.

Villkor ansökan

För att erhålla bidraget måste respektive lokal studieförbundsenhet ha lämnat in senast den 15 december:

 • verksamhets- och utvärderingsplan
 • verksamhetsberättelse inklusive
 • ekonomisk redovisning över den genomförda verksamheten i kommunen

Respektive lokal studieförbundsenhet ska också lämna in senast 30 april:

 • underskrivna s.k. kommunintyg

Kriterier utbetalning av bidrag

 • Grundbidraget betalas ut till de lokala studieförbundsenheterna senast 15 februari.
 • Förstärkningsbidraget och det verksamhetsrelaterade bidraget betalas ut senast 30 juni.

Bilaga 1. Lokal och anläggningsbidrag/anläggningstyper

 • Lokal- och anläggningsbidrag/anläggningstyper

  Anläggningstyp

  Årligt bidrag/plan/bana

  Fotbollsplaner 


  - Huvudplan

   17 640 kr

  - Träningsplaner >6 000 m2

   9 261 kr

  - Halv träningsplan 1 500 – 6 000 m2

  5 513 kr

  Grusplan (ex. bandy, ishockey, fotboll)

  9 261 kr

   Tennisbanor


  - Grus

  8 269 kr

  - Asfalt

     552 kr

  Skjutbanor

  1 654 kr

  Kartor


  - Nyproduktion

  1 000 kr/km2 

  - Revidering

     800 kr per km2

  Klubblokal

  110 kr/ m2

E-tjänster och blanketter

Aktivitetsbidrag ansökan och sammanställningsblankett

Bidrag till verksamhet för personer med funktionsnedsättningar – ansökan

Aktivitetsbidrag närvarokort

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!