Lyssna

Fördjupad översiktsplan, Kinnekulle

Kinnekulle 2030 - Fördjupning av översiktsplanen och tematisk fördjupning för LIS-områden inom hela Götene kommun.

Fördjupad översiktsplan, Kinnekulle Pdf, 17.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens granskningsyttrande Pdf, 167.5 kB.

Antagen av kommunfullmäktige 15 december 2014.

Uppdrag och syfte

Uppdraget bestod ursprungligen i att ta fram en tematisk fördjupad översiktsplan för Kinnekulleområdet med tonvikt på boende och besöksnäring.

Uppdraget har successivt utvidgats till att behandla fler och fler teman med beröringspunkter till boende och besöksnäring. Till detta har även lagts behandling av Landsbygdsutvecklingsområden I Strandnära lägen så kallade LIS- områden inom hela kommunens yta.

Länsstyrelsen ansåg i sitt samrådsyttrande att planen borde kompletteras så att den uppfyller kravet på en fördjupning av översiktsplanen inom alla de samhällssektorer som brukar behandlas i en översiktsplan.

Länsstyrelsen har angett att nödvändig komplettering i så fall handlar om hälsa och säkerhetsaspekter. Kommunen har efter utökat samråd valt att genomföra denna komplettering och låta föreliggande fördjupning ersätta den kommunomfattande översiktsplanen inom Kinnekulleområdet och inom utpekade LIS-områden. Samtidigt har gränsen i sydväst flyttats så att hela Källby-området utgår och istället ingår i den kommunomfattande översiktsplanen. Gränsen för Kinnekulleområdet har lagts så att den i huvudsak omfattar platåberget Kinnekulle, vilket innebär att den till stor del sammanfaller med gränserna för riksintressena natur och friluftsliv samt för naturvårdsområdet (numera naturreservat) och natura 2000- området.

Avgränsningen motiveras av att det i första hand är avvägningen mellan bevarande- och utvecklingsintressen inom detta område, som enligt kommunuppdraget ska behandlas i planen.

I norr ingår hela tätorten Hällekis, då den kan sägas vara huvudort för och en viktig del av Kinnekulle.

Den fördjupade översiktplanen beskriver främst hur en utveckling av boende på landsbygden ska kunna ske i harmoni med områdets natur och kulturvärden.

Vidare behandlas möjligheterna att utveckla friluftsliv, turism och besöksnäring så att områdets stora natur- och kulturmiljökvaliteter kan komma fler tillgodo utan att dessa värden tar skada.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!