Lyssna

Taxa och regler för brandskyddskontroll för Götene kommun

Brandskyddskontrollen ska omfatta de moment som krävs för att kunna bedöma den enskilda anläggningens säkerhet från brandskyddssynpunkt. Avgift för utförd brandskyddskontroll regleras genom den av kommunfullmäktige fastställda timtaxan. Taxan omfattar inställelseavgift, grundavgift samt en fast ersättning för utförd kontroll. Arbete utöver den beslutade fasta ersättningen ersätts utifrån den beslutade timtaxan.

Sedan 1 april 2022 är priset för brandskyddskontroll 802 kronor per timme.

Taxa och regler för brandskyddskontroll för Götene kommun

Antagna av kommunfullmäktige 2018-02-26 § 23 vad gäller taxekonstruktion, enligt förslag från Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg 2017-12-07 § 48

Inledande bestämmelser

§ 1

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska förbränningsanordningar återkommande kontrolleras i brandförebyggande syfte, med längst de intervaller som följer av nedanstående kontrollfrister, räknat från den dag den senaste kontrollen genomfördes.

§ 2

Brandskyddskontrollen ska omfatta de moment som krävs för att kunna bedöma den enskilda anläggningens säkerhet från brandskyddssynpunkt.

Hänsyn ska tas till hur brandskyddet påverkas av

 1. sotbildning och beläggningar
 2. skador eller förändringar av det tekniska utförandet
 3. temperaturförhållanden
 4. tryckförhållanden och täthet
 5. drift och skötsel
 6. Eldningsapparater för gas och tillhörande gasledningar omfattas inte av kontrollen.

§ 3

Avgift för utförd brandskyddskontroll regleras genom den av kommunfullmäktige fastställda timtaxan. Taxan omfattar en Inställelse/Grundavgift samt en fast ersättning för utförd kontroll.

Arbete utöver den beslutade fasta ersättningen ersätts utifrån i bilaga angiven timtaxa.

Taxan ska följa index för sotning och brandskyddskontroll enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2002:83.. Beräkningen grundar sig på formeln 80 procent lönekostnad och 20 procent konsumentprisindex. Beslut om justering enligt index görs av den gemensamma samhällsskyddsnämnden

Aktuell grundavgift/inställelseavgift, fastpris och timtaxa redovisas i särskild bilaga.

§ 4

Tidsintervaller för brandskyddskontroll

(Enligt MSB:s föreskrift 2014:6 gällande från 01-01-2015)

(Eldstad som anmälts som oanvänd ska brandskyddskontrolleras innan den åter får tas i bruk!)

Värmepanna, varmvattenpanna, varmluftspanna och ångpanna

 • Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja 3 år
 • Eldning med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning 6 år
 • Eldning i mycket begränsad omfattning 6 år
 • Eldning i panna som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal 6 år
 • Vid eldning med annat bränsle 6 år
 • Panna för eldning med gas och ansluten till avgaskanal 6 år

Köksspis, ugn och annan jämförbar förbränningsanordning

 • Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja 3 år
 • Vid eldning med annat bränsle 6 år
 • Vid eldning för ett enskilt hushålls behov där eldstaden används i mindre omfattning ≤ 500 kg ved/år eller finns i ett fritidshus 6 år (fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus)

Lokal eldstad

 • Vid eldning i lokaleldstäder med fasta bränslen är kontrollfristen, 3 år, dock för lokaleldstäder som används i mindre omfattning 6 år
 • Lokaleldstad som uteslutande eldas med gas 6 år
 • Lokaleldstad som eldas med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för ändamålet 6 år
 • Lokaleldstäder belägen i fritidshus 6 år (fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus)

Imkanal

Frånluftskanal från matlagningsutrymme i restauranger, storkök 2 år

Taxa för brandskyddskontroll Götene kommun från och med 1 april 2022

1. Objekt småhus

 •  1.1 Inställelseavgift
  • 1.1.1Helårsbebott hus 135 kronor
  • 1.1.2 Fritidshus 250 kronor
 • 1.2 Kontrollavgift
  • 1.2.1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal 602 kronor
  • 1.2.2 Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten som 1: 267 kronor
 • 1.3 Tilläggsavgift - För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktryckprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris som anges i 4.4.

2. Övriga objekt

 • 2.1 Kontrollavgift - Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.

3. Avgift för efterkontroll

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt transportersättning

4. Särskilda bestämmelser

 • 4.1 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som anges i 4.4 samt transportersättning. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1 eller 2.1 samt en administrationsavgift på 134 kronor.
 • 4.2 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad kilometer av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen. Vid beräkningen tillämpas kommunens avtal. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden.
 • 4.3 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att ett objekt inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt tilläggmotsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.
 • 4.4 Timersättning utgår per man med 802 kronor. För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimma som hel kvartstimma. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimma som hel halvtimma. Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4 inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.
 • 4.5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!